nap
óra
perc
tanácsadó rovat kérdezz első cikk-4

Figye­lem­za­var. Sze­re­tet­hi­ány. Anya­prob­lé­mák. Sze­rel­mi gon­dok. — KÉRDEZZ! FELELÜNK!

Hello Világ! Ez itt a WakeUp Magazin új tanácsadórovata, ahol olvasóink kérdéseinkre válaszolnak kollégáink! Kérdésed van? Túl ciki? Tedd fel név nélkül!
Hirdetés

Elin­dult a Wake­Up Maga­zin tanács­adó­ro­va­ta, a Kér­dezz!, ahol hét­ről-hét­re taná­cso­kat adunk olva­só­ink ano­nim kér­dé­se­i­re. A rovat­ban tanács­adó­ink igye­kez­nek ala­po­san körül­jár­ni a témát és a lehe­tő leg­jobb taná­cso­kat adni saját éle­tük szub­jek­tív tapasz­ta­la­ta­i­ból merít­ve. Ha kér­dé­sed len­ne, akkor ne habozz fel­ten­ni nekünk! Igyek­szünk min­den beér­ke­ző kér­dést minél előbb meg­vá­la­szol­ni heti írá­sa­ink­ban.

A Kér­dezz! első heti anya­gá­hoz érde­kes, és sok­szí­nű kér­dé­se­ket küld­tek fér­fi és női olva­só­ink egy­aránt min­den kor­osz­tály­ból. Most is öt kér­dés­re adunk választ, hogy mi mit ten­nénk a helye­tek­ben. Fon­tos­nak tart­juk, hogy tudd, nem vagy egye­dül a prob­lé­má­id­dal. Min­dig van segít­ség és min­dig lesz olyan, aki mel­let­ted fog áll­ni a nehéz idők­ben is. Tud­juk, hogy ami­kor ben­ne vagyunk egy szi­tu­á­ci­ó­ban nem így tűnik. De kicsit job­ban körül kell néz­ni és hidd el meg­lesz az a segí­tő kéz. Amíg nem talá­lod, addig pedig itt vagyunk neked mi.

Tanu­lá­si nehéz­sé­gek

Ked­ves Zalán! Véle­mé­nyem sze­rint ez lehet a figye­lem­hi­á­nyos hiper­ak­ti­vi­tá­si zavar (ADHD) tüne­te, de lehet más oka is, mint pél­dá­ul a stressz, a fáradt­ság, vagy az alvás­hi­ány. Elő­ször pró­bálj meg alud­ni, kipi­hen­ni magad és meg­szün­tet­ni min­den stressz­fak­tort az éle­ted­ben. Sze­rin­tem egy kiadós menet a párod­dal is javít­hat csök­ken­te­ni az éle­ted­ben a stresszt. Ha ez nem válik be, akkor javas­lom for­dulj pszi­cho­ló­gus­hoz és kérj tőle segít­sé­get.

Figye­lem­hi­ány — Kér­dezz!

Ked­ves Eme­se! Az ilyen érzé­sek gyak­ran az önér­té­ke­lé­si prob­lé­mák ered­mé­nyei. Elő­for­dul­hat, hogy gye­rek­ko­rod­ban nem kap­tál ele­gen­dő figyel­met szü­le­id­től, de az is lehet a hát­te­ré­ben, hogy elnyo­mott­nak érzed magad vala­mi miatt, ami miatt nem tudsz kitel­je­sed­ni. Java­sol­nám, hogy apró lépé­sen­ként kezd el fel­tár­ni a prob­lé­mát, gon­dold végig min­den­nap­ja­id és figyeld meg, hogy milyen szi­tu­á­ci­ó­ban jön elő belő­led ez az érzés, majd igye­kezz meg­ke­res­ni annak okát. A sze­re­tet­hi­ány keze­lé­sé­re véle­mé­nyem sze­rint szu­per opció lehet egy kis­ku­tya örök­be­fo­ga­dá­sa is, hiszen az álla­tok képe­sek olyan érzé­se­ket elő­hoz­ni belő­lünk, ame­lye­ket más embe­rek előtt sok­szor szé­gyel­lünk fel­vál­lal­ni és segít meg­vál­toz­tat­ni a sze­re­tet­hez való hoz­zá­ál­lá­sun­kat.

Feszült­ség és ide­ges­ség

Ked­ves Lóránd! A feszült­ség és az ide­ges­ség lehet a stressz jele, de lehet más ok is mögöt­te, mint pél­dá­ul a pánik­be­teg­ség vagy a szo­ron­gás. Ha gyógy­sze­re­ket nem sze­ret­nél szed­ni, akkor javas­lom, hogy nézz alter­na­tív lehe­tő­sé­gek után, ame­lyek segít­sé­ged­re lehet­nek a stressz­ol­dás­ban. Ha nincs hob­bid, akkor szu­per dolog lehet talál­ni egy olyan tevé­keny­sé­get, amely kikap­csol és leve­zet­he­ted a fruszt­rá­ló ener­gi­á­kat. Buda­pes­ten már van­nak olyan helyek, ahol fizi­kai szin­ten vezet­he­ted le a dühöt, stresszt és min­den­faj­ta fruszt­rá­ci­ót miköz­ben egy base­ball­ütő­vel ver­he­ted szét a beren­de­zést. Én lehet, hogy ez utób­bi­val kez­de­ném és ha ez nem jött be, majd utá­na jöhet­nek a külön­fé­le alter­na­tív mód­sze­rek és/vagy egy pszi­cho­ló­gus. Kér­dezz kör­be bará­ta­id­nál is, hogy ők mit java­sol­nak neked!

Csa­lá­di gon­dok

Ked­ves And­rea! Az édes­anyánk­kal való kap­cso­lat­ban jelent­ke­ző nehéz­sé­gek sok embert érin­te­nek, külö­nö­sen, ha még együtt éltek. Pró­bálj nyi­tott marad­ni és őszin­tén beszél­ni vele az érzé­se­id­ről, prob­lé­má­id­ról. Lehet, hogy ő is érzi eze­ket a prob­lé­má­kat és sze­ret­ne is javí­ta­ni raj­tuk. Fon­tos, hogy tisz­teld az édes­anyád véle­mé­nyét és szük­ség­le­te­it, de ugyan­ak­kor állj ki maga­dért és az érzé­se­i­dért. Ha úgy érzed, hogy az édes­anyád túl sokat szól bele az éle­ted­be, akkor beszélj róla neki, és pró­bál­ja­tok együtt talál­ni egy közös meg­ol­dást. Az édes­anyád­dal való kap­cso­la­tod­ban az is fon­tos, hogy legyen időd a saját éle­ted­re is, és ne érezd maga­dat fele­lős­nek az ő bol­dog­sá­gá­ért. Lehet, hogy segít ha talál­tok olyan tevé­keny­sé­ge­ket amit együtt csi­nál­tok, ame­lyek segí­te­nek javí­ta­ni a kap­cso­la­to­to­kat. Emel­lett lehet segít­sé­get kér­ni egy kül­ső szak­em­ber­től, mint pél­dá­ul egy csa­lád­te­ra­pe­u­ta, aki segít­het meg­ér­te­ni és kezel­ni a prob­lé­má­i­to­kat.

Pár­kap­cso­lat — Kér­dezz!

Ked­ves Mar­ci! A kap­cso­la­tok­ban ter­mé­sze­tes, hogy van­nak viták és nehéz­sé­gek, de az fon­tos, hogy eze­ket együtt kezel­jé­tek. Az, hogy a párod folya­ma­to­san uta­zik és a mun­ká­ra hivat­ko­zik, való­szí­nű­leg az egyik oka annak, hogy a kap­cso­la­to­tok elhi­de­gült. Az, hogy a sze­xu­á­lis együtt­lé­te­tek is meg­szűnt, szin­tén jelez­he­ti ezt a prob­lé­mát. A leg­fon­to­sabb, hogy nyíl­tan és őszin­tén beszél­jé­tek meg a prob­lé­má­to­kat. Pró­bál­ja­tok együtt talál­ni meg­ol­dást a kap­cso­la­to­tok javí­tá­sá­ra. Lehet, hogy szük­ség van egy kül­ső segít­ség­re, mint pél­dá­ul egy pár­tera­pe­u­ta, aki segít­het meg­ér­te­ni és kezel­ni a prob­lé­má­i­to­kat. Az is lehet, hogy a párod­nak van egy olyan prob­lé­má­ja, ami miatt nem tud tel­je­sen részt ven­ni a kap­cso­la­to­tok­ban. Kér­dezd meg miben segít­hetsz neki, hogy ez mielőbb meg­ol­dód­jon. Lehet, hogy fél­té­keny, vagy stresszes a mun­ká­já­val kap­cso­lat­ban, és ez befo­lyá­sol­ja a kap­cso­la­to­to­kat. Fon­tos, hogy ne érezd magad hibás­nak, ami­ért a kap­cso­la­to­tok nehéz­sé­gek­kel küzd. A kap­cso­la­tok­ban mind­két fél fele­lős­sé­ge, hogy javít­sák és fenn­tart­sák azt. Pró­bál­ja­tok együtt dol­goz­ni a prob­lé­má­kon, és ne feledd, hogy mind­két fél részé­ről közölt fel­té­tel nél­kü­li sze­re­tet és a tisz­te­let az alap­ja a jó kap­cso­lat­nak.

Kiemelt kép: kiemelt kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Töltsd ki az itt található űrlapunkat és tedd fel kérdéseid könnyedén szakértőinknek! A kérdés beküldése után, ha megadtad email címed, akkor rendszerünk azonnali visszaigazolást küld neked. Fontos, hogy rovatunkban konkrét jogi, orvosi és pénzügyi tanácsot nem tudunk adni. A kérdésedet a lehető legpontosabban fogalmazd meg, írd le a konkrét történetet is. A WakeUp Magazin fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérdéseket szerkeszthesse, rövidítse vagy elutasítsa.

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!