nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-8-800x445

Így néz ki a depresszió kife­lé – nem tud­ha­tod, belül mit érez a másik

A depresszió alattomosan a háttérben megbújva kínozza áldozatait, akiken a világ sokszor csak azt látja, hogy milyen tökéletes emberek.
Hirdetés

A csen­des gyil­kos, avagy a depresszió. Sok híres­ség, de hét­köz­na­pi ember is napi szin­ten küzd szo­ron­gás­sal vagy külön­fé­le men­tá­lis prob­lé­mák­kal. A kör­nye­zet szá­má­ra ez nem min­dig lát­ha­tó. Aki ebben ben­ne van, nem lát ki belő­le, sok­szor nem kér segít­sé­get. Össze­gyűj­töt­tünk néhány ismert embert, aki­ről soha nem mond­tad vol­na meg, hogy depresszi­ós. Takács Zöld­hul­lám Györ­gyi írá­sa.

A depresszió leg­alább annyi­ra a köz­na­pi ember, mint a híres­sé­gek prob­lé­má­ja. Az ebben szen­ve­dő ember más kiutat hely­ze­té­ből nem lát­va, végül sok eset­ben öngyil­kos­ság­ba mene­kül. Híres­nek len­ni nem min­den eset­ben jár együtt kivált­sá­gok­kal, a folya­ma­tos meg­fe­le­lé­si kény­szer, sok­szor a magán­szfé­ra hiá­nya fizi­ká­lis és men­tá­lis káro­kat okoz­hat, ráadá­sul a leg­több művész érzé­keny lélek, így könnyeb­ben sebez­he­tő.

A depresszió a sztá­ro­kat sem kímé­li

Manap­ság a leg­több ember önér­té­ke­lé­si gon­dok­kal küzd, amely egye­nes út lehet a depresszi­ó­hoz és ments­vár­ként külön­fé­le füg­gő­sé­gek­ben keres­het­nek egy kis bol­dog­sá­got. A kül­vi­lág csak a sikert, a gaz­dag­sá­got és a soha le nem loha­dó mosolyt vár­ja el, hol­ott a bel­ső való­ság ennek gyö­ke­res ellen­té­te lehet. Ren­ge­teg szí­nészt, zenészt, és külön­bö­ző művészt isme­rünk, akik köz­vet­le­nül vagy köz­vet­ve önke­zük­kel vetet­tek véget éle­tük­nek. Min­den egyes ilyen eset meg­ráz­za a köz­vé­le­ményt és alkal­mat ad arra, hogy fel­hív­juk a figyel­met a prob­lé­ma fon­tos­sá­gá­ra.

Mari­lyn Mon­roe

Talán az egyik leg­hí­re­sebb közü­lük Mari­lyn Mon­roe, szí­nész­nő és kora szex­szim­bó­lu­ma. Prob­lé­mái gyö­ke­re hánya­tott gyer­mek­ko­rá­ban keres­he­tő. Hírek sze­rint magán­éle­ti gond­jai, vala­mint az ezzel össze­füg­gő szo­ron­gás és depresszió veze­tett a gyógy­szer túl­ada­go­lás­hoz, mely 36 éve­sen a halá­lát okoz­ta. 

Syl­via Plath

Syl­via Plath ame­ri­kai Puli­tzer díjas író-köl­tőt diag­nosz­ti­zál­ták is depresszi­ó­val, több­ször kezel­ték sokk­te­rá­pi­á­val, míg végül magán­éle­ti gond­jai miatt tel­je­sen elvesz­tet­te a talajt a lába alól. Több siker­te­len öngyil­kos­sá­gi kísér­let után 30 éve­sen halt meg.

Rob­bie Wil­li­ams

A 2014-es év leg­sok­ko­lóbb híre volt a min­dig jóked­vű és remek humor­ér­zék­kel meg­ál­dott Oscar- és Gol­den Globe-díjas Robin Wil­li­ams öngyil­kos­sá­ga. Wil­li­ams men­tá­lis beteg­sé­gek­kel, alko­hol- és drog­füg­gő­ség­gel küz­dött, miköz­ben sen­ki nem gon­dol­ta vol­na ezt róla. Miu­tán 63 éve­sen meg­tud­ta, hogy Par­kin­son-kóros, a depresszió elha­tal­ma­so­dott raj­ta és nem látott más meg­ol­dást maga előtt, mint az öngyil­kos­sá­got.

Antho­ny Bour­da­in

Antho­ny Bour­da­in sztár­séf, tévé­mű­so­rok ismert figu­rá­ja és a New York Times best­sel­ler-lis­tás író­ja gyógy­szer­füg­gő­ség­gel és depresszi­ó­val küz­dött, amit nyíl­tan vál­lalt. 61 éve­sen vetett véget éle­té­nek, saját any­ja sze­rint az utol­só ember, aki­ről fel­té­te­le­zi, hogy ilyet tesz, hiszen min­de­ne meg­volt az élet­ben.

Whit­ney Hus­ton

Whit­ney Hus­ton min­den idők leg­több díját bezse­be­lő éne­kes­nő­jé­nek halá­lát az alko­hol, a gyógy­sze­rek és a koka­in együt­tes hatá­sá­ra bekö­vet­ke­zett ful­la­dás okoz­ta 48 éves korá­ban. 

L’W­ren Scott

De ott van L’Wren Scott is, a párat­la­nul sike­res modell, divat­ter­ve­ző, híres­sé­gek sty­list-ja aki Mick Jag­ger élet­tár­sa volt. Halá­la­kor pénz­ügyi gon­dok­kal és depresszi­ó­val küz­dött és a Jag­ger hűt­len­sé­gé­ről szó­ló plety­kák is nyug­ta­la­ní­tot­ták.

Amy Wine­hou­se

A külön­le­ges han­gi adott­sá­gok­kal ren­del­ke­ző, Grammy-díjas Amy Wine­hou­se-ról köz­tu­dott volt drog- és alko­hol­füg­gő­sé­ge, több­ször kezel­ték is ezzel. Kar­ri­er­je során hatal­mas siker­nek örven­dett, ezzel együtt súlyos depresszi­ó­ban szen­ve­dett, mely­hez hoz­zá­já­rult a média folya­ma­tos figyel­me, magán­éle­ti és szer­vi prob­lé­mái is. 2011-ben 27 éve­sen szó sze­rint halál­ra itta magát.

Avi­cii

Avi­cii, a világ­hí­rű svéd lemez­lo­vas, aki a remi­xek és az elekt­ro­ni­kus zene terü­le­tén alko­tott mara­dan­dót, tur­néi során bejár­ta a vilá­got. Sok fizi­kai prob­lé­má­val és beteg­ség­gel küz­dött, míg végül fel­ha­gyott a tur­né­zás­sal. Prob­lé­má­it nem tud­ta meg­ol­da­ni, végül 28 éve­sen elhunyt.

A szép­ség, gaz­dag­ság és hír­név nem garan­cia a bol­dog­ság­ra. 

Az alko­hol, a drog nem meg­ol­dás a prob­lé­mák keze­lé­sé­re csak pil­la­nat­nyi örö­met sze­rez­het­nek. Ilyen hely­zet­ben első­sor­ban azok tud­nak segí­te­ni, akik köz­vet­le­nül az érin­tet­tek mel­lett van­nak és lát­ják azt a lefe­lé veze­tő spi­rált, amely­ben ben­ne van vala­ki. Nem kell ahhoz híres­nek len­ni, hogy vala­ki prob­lé­mák­kal küzd­jön. Ezért fon­tos, hogy törőd­je­tek isme­rő­se­i­tek­kel, bará­ta­i­tok­kal és csa­lád­tag­ja­i­tok­kal! Ha vala­ki­ről tudo­má­so­tok van, hogy prob­lé­mák­kal küzd, szo­rong, nehéz­sé­gei eset­leg sötét gon­do­la­tai van­nak, fog­já­tok kézen és keres­se­tek segít­sé­get, mielőtt a dol­gok vissza­for­dít­ha­tat­lan­ná vál­nak. Mert segít­ség min­dig van és min­dig van más válasz­tás. Tudd, hogy nem vagy egye­dül!

for­rás: itt, és itt

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Takács Györgyi további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!