nap
óra
perc
434181499_959318405550180_1242373223946051629_n

Idén ren­de­zik meg a 24. alka­lom­mal a Buda­pes­ti Tánc­fesz­ti­vált

Ha egy igazán színes kulturális programot keresel idén tavasszal magadnak, akkor az a jó hírünk van, hogy megtaláltuk neked! Április 27-én kezdődik a Budapest Táncfesztivál, amely egészen május 11-ig tart majd a Nemzeti Táncszínházban.
Hirdetés

Az MTI beszá­mo­ló­ja alap­ján idén ápri­lis 27-én és 28-án a Nuo­vo Bal­let­to di Tos­ca­na olasz tánc­együt­tes elő­adá­sá­val indul a 24. Buda­pes­ti Tánc­fesz­ti­vál a Nem­ze­ti Tánc­szín­ház­ban. A firen­zei tár­su­lat Miche­le Di Ste­fa­no kore­og­rá­fi­á­ját, a Baya­dé­re, the king­dom of sha­dows (A baja­dér — Az árnyak biro­dal­ma) című dara­bot mutat­ja be Buda­pes­ten.

A május 11-ig tar­tó buda­pes­ti tánc­fesz­ti­vál­ra a nem­zet­kö­zi és hazai kor­társ tánc­élet leg­jobb­jai érkez­nek a Nem­ze­ti Tánc­szín­ház­ba — olvas­ha­tó a szer­ve­zők MTI-hez eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben. Mint írják, a fesz­ti­vál­prog­ram kuri­ó­zu­ma a kubai utca­gye­rek­ből gene­rá­ci­ó­ja egyik leg­ki­emel­ke­dőbb művé­szé­vé vált tán­cos, Car­los Acos­ta által ala­pí­tott Acos­ta Dan­za lesz. A kubai tán­co­sok­ból álló tár­su­lat elő­ször jár Magyar­or­szá­gon, május 4‑én és 5‑én a Cuban Eclec­ti­co című dara­bot mutat­ja be.

A nem­zet­kö­zi fel­lé­pők sorát május 10-én a finn művész, Susan­na Lei­non­en kore­og­rá­fi­á­ja zár­ja, amely­ben a tán­co­sok Nasty című elő­adá­suk­ban a nők­kel és a női test­tel szem­be­ni könyör­te­len elvá­rá­sok­ra mutat­nak rá. A kül­föl­di tár­su­la­tok elő­adá­sai után közön­ség­ta­lál­ko­zót tar­ta­nak az alko­tók­kal a Nem­ze­ti Tánc­szín­ház elő­te­ré­ben. Ápri­lis 29-én, a tánc világ­nap­ján gála­mű­sor­ra készül a Magyar Tánc­mű­vé­szek Szö­vet­sé­ge és a Nem­ze­ti Tánc­szín­ház. Az esten az évad leg­jobb alko­tó­ja díját elnyert kore­og­rá­fus elő­adá­sa lát­ha­tó. Továb­bá díjat kap­nak vég­zős növen­dé­kek, pálya­kez­dő és már elis­mert elő­adó­mű­vé­szek, tánc­pe­da­gó­gu­sok, neves alko­tók.

A tánc­fesz­ti­vál­ra a magyar­or­szá­gi tánc­együt­te­sek pre­mi­e­rek­kel érkez­nek.

Ápri­lis 30-án lép fel a Bado­ra Tár­su­lat, amely a Bánk bán című darab nyo­mán készült tánc­drá­má­val érke­zik a fesz­ti­vál­ra. Bar­ta Dóra kore­og­rá­fi­á­já­ban azon­ban a meg­szo­kott néző­pont helyett egy női sors­tra­gé­dia kör­vo­na­la­zó­dik, amely­ben Melin­da kerül a fősze­rep­be. A Sze­ge­di Kor­társ Balett Feke­te hattyú című balett-thril­le­ré­ben egy pszi­chi­át­ria falai közé veze­tik el a néző­ket. A darab­ban Odet­te sze­mé­lyi­sé­gé­nek szét­esé­sét követ­he­tik végig. A sötét, tit­kok­kal teli tör­té­ne­tet Juro­nics Tamás, az együt­tes művé­sze­ti veze­tő­je állít­ja szín­pad­ra.

Az Inver­se­dance — Fodor Zol­tán Tár­su­lat Lois Lowry Az emlé­kek őre című regé­nye alap­ján készült bemu­ta­tó­val érke­zik a fesz­ti­vál­ra május 7‑én. A darab egy lát­szat­ra kifo­gás­ta­lan­nak tűnő tár­sa­da­lom képét fes­ti le, ahol min­den a leg­na­gyobb töké­le­tes­ség­ben zaj­lik. Ez azon­ban csak a lát­szat, való­já­ban ez a tudás­tól meg­fosz­tott embe­rek kána­án­ja — írják az elő­adás ismer­te­tő­jé­ben.

Mint írják, az idei tánc­fesz­ti­vá­lon a tánc mel­lett a zene is fősze­rep­hez jut.

A For­te Tár­su­lat és a Dador Pro­jekt Zene­kar Con­cor­dia című, a barokk zene­tör­té­net klasszi­kus szer­ző­i­nek műve­i­re készült, élő zene­kar­ral és egy éne­kes­nő­vel kísért tánc­já­té­ká­ban gro­teszk és lírai ket­tő­sök bom­la­nak ki, a tánc, az élő zene és a pró­zai szö­veg ötvö­zé­sé­vel szer­ves egy­sé­get alkot­va.

A buda­pes­ti fesz­ti­vál záró­nap­ján a Duda Éva Tár­su­lat Bábel című elő­adá­sa lát­ha­tó. A pro­duk­ció egy eklek­ti­kus vilá­got teremt, de a bábe­li zűr­za­var mélyén ott a har­mó­nia irán­ti vágy — írják a darab­ról. A Nem­ze­ti Tánc­szín­ház kis­ter­mé­ben is pre­mi­e­rek lát­ha­tók. Május 3‑án Fehér Ferenc, Lőrinc Kata­lin és Pál Zol­tán lép fel, míg május 8‑án a Kul­csár Noé­mi Tel­la­bor, Hen­rik Ibsen világ­hí­rű drá­má­ja alap­ján készült Baba­ház című elő­adá­sa debü­tál.

A buda­pes­ti tánc­fesz­ti­vál tel­jes prog­ram­ja a Nem­ze­ti Tánc­szín­ház olda­lán tekint­he­tő meg ide kat­tint­va.

A köz­le­mény­ben kieme­lik, hogy tíz évvel ezelőtt, 2014-ben a Nem­ze­ti Tánc­szín­ház kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re az első komp­lex tánc­szín­há­zi neve­lé­si elő­adás, a Hor­da 2. A sike­res pro­duk­ci­ót két másik tánc­szín­há­zi neve­lé­si elő­adás követ­te: Igaz tör­té­net alap­ján (2016) és Tal­puk alatt (2018) cím­mel. A jubi­le­um alkal­má­ból a Buda­pes­ti Tánc­fesz­ti­vál kere­té­ben ját­szott Tal­puk alatt című inter­ak­tív elő­adás­ra rend­ha­gyó módon fel­nőtt közön­sé­get vár­nak a szer­ve­zők — áll a köz­le­mény­ben.

For­rás: MTI Kiemelt kép for­rá­sa: Nem­ze­ti Tánc­szín­ház Face­book-olda­la — Fotó: Laka­tos János — Tánc­mű­vé­szek: Nagy Niko­lett és Pav­le­szek Lász­ló

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gáspar Bettina további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!