nap
óra
perc
dr.tornyi katalin

Hihe­tet­len val­lo­má­sok egy állat­or­vos­tól — dr. Tor­nyi Kata­lin volt a Wake­Up Talk ven­dé­ge

Hirdetés

Egy állat­or­vos éle­te sem min­dig könnyű. Mint min­den szak­má­nak ennek is meg­van­nak a maga szép­sé­gei és hát­rá­nyai is, plá­ne akkor, ami­kor egy több ton­nás lovat kell ala­po­san kivizs­gál­ni. Kegyet­len őszin­te­ség­gel, humor­ral és még annál is több szak­ér­te­lem­mel mesélt mun­ká­já­ról dr. Tor­nyi Kata­lin. Az adás­ban vol­tak mély­sé­gek és magas­sá­gok, melyek köz­ben kegyet­len őszin­te igaz­sá­gok kerül­tek kimon­dás­ra az élet­ről.

A Wake­Up Talk ehe­ti ven­dé­ge dr. Tor­nyi Kata­lin állat­or­vos volt, aki­vel Nagy Haj­nal­ka beszél­ge­tett. Az adást You­Tu­be csa­tor­nán­kon bár­mi­kor vissza­néz­he­ted és ha már ott vagy arra kérünk irat­kozz fel! Ha a kis csen­gőt beál­lí­tod, akkor pedig érte­sí­tést is kap­hatsz a leg­fris­sebb vide­ó­ink­ról.

Hihe­tet­len, de az állat­gyó­gyá­szat­ban is meg­je­lent már a holisz­ti­kus és alter­na­tív gyó­gyá­szat. Ennek a terü­let­nek hite­les kép­vi­se­lő­je dr. Tor­nyi Kata­lin, aki ötvö­zi a nyu­ga­ti és kele­ti orvos­lást. Tanul­má­nya­it Buda­pes­ten kezd­te meg, majd Német­or­szág­ban folya­tat­ta tanul­má­nya­it, ahol elő­ször talál­ko­zott ezzel a külön­le­ges mód­szer­rel. Az állat­gyó­gyá­sza­ton belül egy még spe­ci­á­li­sabb terü­le­tet válasz­tott magá­nak, ami nem más, mint az állat­fog­or­vos­lás.

Az inter­jú első pár per­cé­ben Haj­nal­ka kér­dé­sé­re a dok­tor­nő azt is kifej­tet­te, hogy miért pont ezt a terü­le­tet válasz­tot­ta. Nem áru­lunk el nagy tit­kot, ezt is a tőle meg­szo­kott köz­vet­len­ség­gel és humor­ral tálal­ta. Továb­bi rész­le­te­kért nézd meg vide­ón­kat:

Irat­kozz fel a Wake­Up Maga­zin You­Tu­be csa­tor­ná­já­ra!

Ha neked vagy isme­ret­sé­gi köröd­ben van olyan vál­lal­ko­zó, aki­nek hason­ló­an jó tör­té­ne­tei van­nak és szí­ve­sen meg­osz­ta­ná mások­kal. Akkor jelent­kezz a hello@wakeupmagazin.hu címen!

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!