nap
óra
perc
grillszezon, örmény, kebab, hús Kép forrása Canva by Vladimir Mironov

Hel­lo grill­sze­zon! Itt van a leg­jobb örmény kebab recept, amit vala­ha ettél

Elindult a Világ ízei, avagy nemzetiségi konyhák rovatunk. Elsőként egy igazi autentikus örmény kebab receptet hoztunk el nektek.
Hirdetés

Ha nyár, akkor grill­sze­zon. Leg­alább­is ez nálunk min­dig így van. Ami­óta nyá­ri lakunk elké­szült azóta rend­sze­re­sen járunk össze ott bará­tok­kal és csa­lád­dal, hogy ünne­pel­jük az éle­tet és per­sze egy jót buliz­zunk köz­ben. Kife­je­zet­ten kísér­le­te­ző típu­sú­ak vagyunk, így imád­juk a külön­le­ges íze­ket kom­bi­nál­ni a hazai ízek­kel ez most az örmény kebab recept­jé­vel sem volt más­ként. Ede­lé­nyi Karo­la írá­sa.

A recep­tet ere­de­ti­leg az örmények.hu olda­lon talál­tam, ami­hez vide­ós segéd­let is volt, de idő köz­ben én egy kicsit átdol­goz­tam azt. A ked­ve­met a darált húsos örmény kebab elké­szí­té­sé­hez az hoz­ta meg, hogy gyor­san és egy­sze­rű­en elké­szít­he­tő, így töké­le­tes válasz­tás akkor is, ha kevés időd van. Az ere­de­ti recept sze­rint bárány­húst hasz­nál­nak, de helyet­te akár mar­ha­húst is hasz­nál­hatsz. A sütés­nél fon­tos, hogy ügyel­ni kell rá, hogy ne süsd túl, nehogy szá­raz legyen. A pác ízét friss fűszer­nö­vé­nyek­kel is fokoz­ha­tod, mint a pet­re­zse­lyem, a bazsa­li­kom vagy a roz­ma­ring vagy éppen, amit kívánsz.

Örmény kebab hoz­zá­va­lói

500 g darált bárány­hús (vagy mar­ha­hús), 1 vörös­hagy­ma, apró­ra vág­va, 1 cit­rom, 1 evő­ka­nál olí­va­olaj, 1 teás­ka­nál őrölt kori­an­der, 1 teás­ka­nál őrölt kömény, 1 teás­ka­nál piros­pap­ri­ka, 1/2 teás­ka­nál fahéj, 1/2 teás­ka­nál sze­re­csen­dió, só és bors ízlés sze­rint, friss pet­re­zse­lyem a tála­lás­hoz.

Az ere­de­ti recept az aláb­bi You­Tu­be vide­ó­ban lát­ha­tó Aram Nushi­kyan kert­jé­be­na József­vá­ro­si Örmény Önkor­mány­zat meg­bí­zá­sá­ból.

Az örmény kebab elké­szí­té­sé­nek mene­te

A tel­jes recept négy egy­sze­rű lépés­ből áll. Nekem az vált be, hogy sütés előtt egy nap­pal koráb­ban beke­ve­rem a húst, hogy egy éjsza­kát leg­alább hűtő­ben áll­ni hagy­has­sam. Sze­rin­tem az ízek így sok­kal job­ban össze­ér­nek és sok­kal szaf­to­sabb lesz az elké­szült örmény keba­bunk. Néz­zük is a négy egy­sze­rű lépést:

  1. Egy tál­ban keverd össze a darált húst, a hagy­mát, a cit­rom­le­vet és ‑héjat, az olí­va­ola­jat, a fűsze­re­ket, sót és bor­sot. Ala­po­san gyúrd össze.
  2. For­mázz a hús­ból kis hen­ge­re­ket.
  3. Süsd faszé­nen vagy grill­ser­pe­nyő­ben piros­ra, köz­ben locsold a pác­lé­vel.
  4. Tálald friss zöld­sé­gek­kel, salá­tá­val, pita kenyér­rel és friss pet­re­zse­lyem­mel.

Hama­ro­san hozok még egy örmény salá­ta recep­tet is, hogy tel­jes legyen a kuli­ná­ris élmény. Addig pedig ha elké­szí­te­néd, akkor koráb­ban kol­lé­ga­nőnk Wan­da már bemu­tat­ta nagy­ma­má­ja ková­szos ubor­ká­já­nak recept­jét, ami szin­tén meg­fe­le­lő lehet a tála­lás­hoz.

Ami­ket még nem pró­bál­tam, de idén ezt is kipró­bá­lom

  • Hen­ge­rek for­má­zá­sa helyett hús­po­gá­csá­kat vagy golyó­kat is lehet for­máz­ni, ame­lye­ket meg­tölt­he­tünk sajt­tal, külön­fé­le zöld­sé­gek­kel, dato­lyá­val vagy akár dió­fé­lék­kel is.
  • A meg­sült keba­bot pitá­ban tálal­va akár jog­hurt­tal, tzat­zi­ki­vel vagy hum­musszal is fel­szol­gál­ha­tod.
  • Ha éppen lakás­ban élsz és nincs lehe­tő­sé­ged faszé­nen meg­süt­ni, akkor a keba­bot süt­he­ted sütő­ben is 180 fokon 30–40 per­cig.

Kiemelt kép for­rá­sa: Can­va by Vla­di­mir Miron­ov

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!