nap
óra
perc
család, családi promlémák Kép forrása Canva - Industrial Photograph

Heli­kop­ter­szü­lő vagy? Mutat­juk mit tegyél!

A helikopterszülő kontrollál. A gyereknek azonban támogatásra van szüksége. Azzal, hogy a gyereked felhatalmazod, magadat is felszabadítod. Lássuk, hogyan csináld!
Hirdetés

A szü­lői sze­re­tet és gon­dos­ko­dás alap­ve­tő ele­me a gyer­mek­ne­ve­lés­nek, de mi tör­té­nik akkor, ami­kor a jó szán­dé­kú gon­dos­ko­dás túl­zott aggó­dás­sá és ezzel együtt kont­rol­lá válik? Ezt a jelen­sé­get nevez­zük heli­kop­ter­szü­lő­ség­nek. A heli­kop­ter­szü­lő szo­ros fel­ügye­let alatt tart­ja gyer­me­ke­it, min­den lépé­sü­ket irá­nyít­ja, és gyak­ran túl­zot­tan bele­avat­ko­zik az éle­tük­be. Ez a cikk segít fel­is­mer­ni, ha te is heli­kop­ter­szü­lő vagy, és meg­mu­tat­ja, hogyan vál­toz­tat­hatsz ezen a visel­ke­dé­sen a gyer­me­ked egész­sé­ge­sebb fej­lő­dé­se érde­ké­ben. Daróczi Mag­di coach, kine­zio­ló­gus írá­sa.

Hogyan ismer­he­ted fel, hogy heli­kop­ter­szü­lő vagy?

A heli­kop­ter­szü­lő leg­fon­to­sabb ismér­ve, hogy állan­dó­an a gye­rek nyo­má­ban van. Ő az, aki beül a gye­re­kek közé tár­sas­já­té­koz­ni és folya­ma­to­san bele­szól, hogy kinek mit kell csi­nál­nia. A heli­kop­ter­szü­lő a ját­szó­té­ren két lépés­re sem távo­lo­dik el a gye­re­ké­től. Később a heli­kop­ter­szü­lő fel­ügye­li, hogy kivel barát­ko­zik a gye­re­ke, később a közös­sé­gi médi­á­ban is hoz­zá­fé­rést köve­tel magá­nak a gye­rek pro­fil­já­hoz. Még kamasz­kor­ban is meg­há­moz­za a gye­rek­nek a kenye­ret.

A heli­kop­ter­szü­lő lét meg­nyil­vá­nu­lá­sai a gye­rek élet­ko­rá­val vál­toz­nak, de az álta­lá­nos sza­bály­nak tekint­he­tő, hogy mel­let­te a gye­rek nem végez­he­ti önál­ló­an az élet­ko­rá­nak meg­fe­le­lő fel­ada­to­kat.

Milyen hatás­sal van a heli­kop­ter­szü­lő a gye­re­ké­re?

Lénye­ges, hogy a heli­kop­ter­szü­lő sosem akar rosszat a gye­re­ké­nek. A leg­jobb jószán­dék­kal neve­li, fél­ti, óvja őt. Csak, ahogy mon­da­ni szok­tuk, átesik a ló túl­ol­da­lá­ra. Lehet­sé­ges, hogy épp olyan hatás­sal van ezál­tal a gye­re­ké­re, aho­gyan kife­je­zet­ten nem sze­ret­ne.

Pszi­cho­ló­gi­ai és érzel­mi hatá­sok

Ami­kor a szü­lők állan­dó­an fel­ügye­lik és irá­nyít­ják gyer­me­ke­ik éle­tét, az önbi­zal­muk és önál­ló­sá­guk csor­bát szen­ved. A gyer­me­kek nem tanul­nak meg önál­ló dön­té­se­ket hoz­ni, és gyak­ran szo­ron­gást, bizony­ta­lan­sá­got érez­nek, ami­kor saját maguk­nak kell meg­ol­da­ni­uk prob­lé­má­kat. Az állan­dó kont­roll hatá­sá­ra a gye­re­kek kevés­bé hisz­nek saját képes­sé­ge­ik­ben és kevés­bé mer­nek koc­ká­za­tot vál­lal­ni.

Fej­lő­dé­si követ­kez­mé­nyek

A heli­kop­ter­szü­lő­ség aka­dá­lyoz­za a gyer­me­kek ter­mé­sze­tes fej­lő­dé­sét. A gye­re­kek­nek szük­sé­gük van arra, hogy hibáz­za­nak és tanul­ja­nak a tapasz­ta­la­ta­ik­ból. A heli­kop­ter­szü­lő min­dig köz­be­lép és meg­old­ja a prob­lé­má­kat. A gye­re­kek így nem tud­ják kifej­lesz­te­ni a min­den­na­pi éle­tük­höz szük­sé­ges prob­lé­ma­meg­ol­dó kész­sé­ge­ket. Leg­in­kább elhi­szik, hogy ők nem is tud­ják meg­ol­da­ni az előt­tük álló fel­ada­to­kat, ahhoz a szü­lő­re vagy más­ra van szük­sé­gük. Ezen kívül, a gye­re­kek tár­sas kap­cso­la­tai is sérül­het­nek, mivel nem tanul­ják meg, hogyan is kell tud­nak önál­ló­an bol­do­gul­ni egy gye­rek­tár­sa­ság­ban.

A heli­kop­ter­szü­lő cél­ja a gye­rek segí­té­se

Mitől lesz belő­lünk heli­kop­ter­szü­lő?

Sok szü­lő jó szán­dék­ból válik heli­kop­ter­szü­lő­vé. Gyak­ran a szo­ron­gás, a tár­sa­dal­mi nyo­más és a túl­zott elvá­rá­sok miatt érzi úgy a szü­lő, hogy min­dent kont­rol­lál­nia kell. Meg­fe­lel­jen a gye­rek, beil­lesz­ked­jen, jól tel­je­sít­sen. A heli­kop­ter­szü­lő attól tart, hogy ha nem fel­ügye­li szo­ro­san gye­re­ke­it, azok nem lesz­nek sike­re­sek az élet­ben. Emel­lett a szü­lők néha össze­ke­ve­rik a sze­re­te­tet a túl­zott gon­dos­ko­dás­sal, és úgy érzi, hogy ha nem avat­koz­nak bele min­den hely­zet­be, akkor nem gon­dos­kod­nak elég­gé a gyer­me­ke­ik­ről.

Való­szí­nű­sít­he­tő, hogy a szü­lő saját magá­ba vetett hité­nek a hiá­nya az, ami tes­tet ölt a heli­kop­ter­szü­lő visel­ke­dé­sé­ben. Hiszen ahhoz első­sor­ban magá­ban kell bíz­nia a szü­lő­nek, hogy jól tud­jon bíz­ni a gye­re­ké­ben is.

A gye­rek érde­ke kont­ra az önál­ló­sá­ga

A heli­kop­ter­szü­lő gyak­ran hiszi, hogy a gye­re­ke érde­ké­ben cse­lek­szik, ami­kor min­den lépé­sét irá­nyít­ja. Azon­ban fon­tos meg­ér­te­ni, hogy a túl­zott kont­roll való­já­ban gátol­ja a gyer­me­kek önál­ló­sá­gát és önbi­zal­mát.

A szü­lő előtt bizony nagy fel­adat áll, ha fel­is­me­ri, hogy ő is heli­kop­ter­szü­lő. Ebben az eset­ben a szü­lő­nek meg kell tanul­nia elen­ged­ni az irá­nyí­tást és bíz­ni abban, hogy gye­re­ke képes saját dön­té­se­ket hoz­ni. Ha pedig hibá­zik, arra úgy tekin­te­ni, mint ami enged­he­tet­len a fej­lő­dés­hez.

Hogyan ismer­he­ted fel, ha te is heli­kop­ter­szü­lő vagy?

Ahhoz, hogy fel­is­merd, heli­kop­ter­szü­lő vagy‑e, fel­te­hetsz magad­nak néhány önel­len­őr­ző kér­dést:

  • Gyak­ran hozol dön­té­se­ket a gyer­me­ked helyett, még akkor is, ha ő maga is meg tud­ná hoz­ni azo­kat?
  • Szo­ros fel­ügye­let alatt tar­tod a gyer­me­ked isko­lai tel­je­sít­mé­nyét és sza­bad­idős tevé­keny­sé­ge­it?
  • Állan­dó­an aggódsz a gyer­me­ked biz­ton­sá­ga és jólé­te miatt, és emi­att kor­lá­to­zod őt?
  • Gyak­ran érzed úgy, hogy a gyer­me­ked sike­rei vagy kudar­cai a te szü­lői képes­sé­ge­i­det tük­rö­zik?

Ha a fen­ti kér­dé­sek­re igen­nel vála­szol­tál, akkor való­szí­nű, hogy heli­kop­ter­szü­lő vagy. Továb­bi jelek lehet­nek, hogy a gye­re­ked gyak­ran bizony­ta­lan, szo­ron­gó és nem meri vál­lal­ni a koc­ká­za­to­kat. Emel­lett elő­for­dul­hat, hogy nehéz­sé­gei van­nak a bará­ti kap­cso­la­tok kiala­kí­tá­sá­ban és fenn­tar­tá­sá­ban.

Hogyan vál­toz­tass, ha azt gya­ní­tod heli­kop­ter­szü­lő vagyok?

Tuda­tos­ság és önref­le­xió

Az első lépés a vál­toz­ta­tás felé a tuda­tos­ság. Ismerd fel, hogy heli­kop­ter­szü­lő vagy, és gon­dol­kodj el azon, miért visel­kedsz így. Könnyen lehet, hogy a Te szü­le­id is épp így nevel­tek téged. Kér­dezd meg magad­tól, hogy miért érzed szük­sé­gét annak, hogy min­dent kont­rol­lálj, és milyen hatás­sal van ez a gye­re­ked­re. Tedd fel magad­nak a kér­dést, hogy mennyi­re hiszel abban, hogy a pél­da­mu­ta­tá­sod elég jó táp­ta­lajt jelent a gye­re­ked­nek a fel­nö­ve­ke­dés­hez.

Lépés­ről lépés­re tör­té­nő vál­toz­ta­tás

A követ­ke­ző lépés a foko­za­tos vál­toz­ta­tás. Kezdj el bíz­ni a gyer­me­ked­ben és engedd, hogy saját dön­té­se­ket hoz­zon. Kez­det­ben kisebb dön­té­se­ket engedj át neki, majd foko­za­to­san növeld a fele­lős­sé­get. Ezzel erő­sít­he­ted az önbi­zal­mát és önál­ló­sá­gát. Adj neki teret a hibá­zás­ra és tanu­lás­ra, és támo­gasd őt ebben a folya­mat­ban.

A mai kor gyer­me­kei már part­ner­ség­re vágy­nak és nem alá-fölé ren­delt szü­lő-gye­rek viszony­ra. Ha part­ner­ként keze­led a gye­re­ket, hagyod, hogy ő dönt­sön, hagyod, hogy legyen véle­mé­nye, azzal fel­ha­tal­ma­zod őt arra, hogy a saját éle­tét for­mál­ja. Ami­kor elbi­zony­ta­la­no­dik, akkor úgy is hoz­zád fog for­dul­ni.

Per­sze min­dig a maga szint­jén tesszük ezt. Az óvo­dás gye­rek már meg tud­ja iga­zí­ta­ni az ágy­ne­mű­jét, el tud­ja dön­te­ni, hogy melyik pólót sze­ret­né fel­ven­ni, sőt fel is tud öltöz­ni egye­dül. (Az ovi­ban is meg­te­szi.)
Az isko­lás­ko­rú gye­re­kek szí­ve­sen kipró­bál­ják magu­kat külön­bö­ző tevé­keny­sé­gek­ben, külön­bö­ző spor­tok­ban és meg fog­ják tud­ni mon­da­ni, mi az, ami iga­zán tet­szik nekik. Mint ahogy az idő elő­re­ha­lad­tá­val a házi fel­adat és az isko­lai fel­ké­szü­lés is egy­re inkább a saját fele­lős­sé­gük. A szo­bá­ju­kat is ki tud­ják taka­rí­ta­ni és tud­ják, kik azok a gye­re­kek, akik­kel szí­ve­sen barát­koz­nak.

Kép for­rá­sa: Can­va by Kyry­lo Ryz­hov

Támo­ga­tás és tanács­adás

Ha úgy érzed, hogy nehéz egye­dül vál­toz­tat­ni a heli­kop­ter­szü­lő visel­ke­dé­se­den, kérj segít­sé­get. Szá­mos könyv és segí­tő áll ren­del­ke­zés­re, akik segít­het­nek a tuda­tos szü­lői visel­ke­dés kiala­kí­tá­sá­ban. A támo­ga­tás­ké­rés min­dig jóval nagyobb tuda­tos­sá­got jelent, mint az, ha homok­ba dugod a fejed vagy fel sem isme­red, hogy ide­je vál­toz­tat­ni.

+1 érv, hogy vál­toz­tass

A gye­re­kek ment­he­tet­le­nül fel­nő­nek vagy vál­toz­hat a Te élet­hely­ze­ted is. A heli­kop­ter­szü­lő visel­ke­dé­se­den való vál­toz­ta­tás­sal tulaj­don­kép­pen meg­kí­mé­led a gye­re­ket attól, hogy majd neki kell­jen egy­szer­re önál­ló­an meg­áll­ni a helyét és roham­tem­pó­ban kifej­lesz­te­ni azt a sok-sok képes­sé­get, ami­re koráb­ban nem volt szük­sé­ge, hiszen Te ott vol­tál és meg­ol­dot­tad helyet­te.

Máig emlék­szem az anyu­ká­ra, aki soká­ig tudott ott­hon len­ni a gye­re­ke­i­vel, de egy­szer csak eljött a pil­la­nat, hogy mun­ká­ba kel­lett áll­nia. A gye­re­kek­nek hir­te­len egye­dül kel­lett meg­áll­ni a helyü­ket, már nem volt ott­hon min­den pil­la­nat­ban anya, hogy min­dent elren­dez­zen körü­löt­tük. Ellen­ben mázsás súly­ként nehe­ze­dett rájuk, hogyan csi­nál­hat­nák olyan jól, ahogy koráb­ban anya. A gye­re­kek per­sze cso­dá­la­to­sak, végül maguk­ra talál­tak, de jó néhány évbe telt, mire ugyan­úgy meder­be került a csa­lád éle­te, mint annak előt­te.

Heli­kop­ter­szü­lő helyett egy báto­rí­tó szü­lő kell a gye­rek­nek

Meg­lá­tod, ha sike­re­sen vál­toz­tatsz a heli­kop­ter­szü­lő üzem­mó­don, a gye­re­ked bol­do­gabb és önál­lóbb lesz. Javul majd az isko­lai tel­je­sít­mé­nye is. Hatá­rok­ra, sze­re­tet­tel meg­hú­zott hatá­rok­ra per­sze szük­ség van.

A vál­toz­ta­tás lehet­sé­ges és hasz­nos. Ha ezt a cik­ket most nem kri­ti­ka­ként olva­sod, hanem mint egy lehe­tő­ség­re tekin­tesz, az már az első fon­tos lépé­sed. Ne feledd, hogy a szü­lői sze­re­tet nem a kont­roll­ról szól, hanem arról, hogy támo­gat­juk gyer­me­ke­in­ket abban, hogy önál­ló, maga­biz­tos és bol­dog embe­rek­ké vál­ja­nak. Bízz a gyer­me­ked­ben, és adj neki teret a fej­lő­dés­re. Hagyd, hogy ő legyen éle­te leg­jobb szak­ér­tő­je.

Záró gon­do­la­tok

Össze­fog­lal­va, a heli­kop­ter szü­lő­ség ártal­mas lehet a gyer­me­kek pszi­cho­ló­gi­ai, érzel­mi és tár­sas fej­lő­dé­sé­re. Az első lépés a vál­toz­ta­tás felé a tuda­tos­ság és önref­le­xió. Bízz a gyer­me­ked­ben, engedd, hogy saját dön­té­se­ket hoz­zon. Támo­gasd őt akkor is, ha hibá­zik, tudd, hogy ebből tanul iga­zán.
A vál­toz­ta­tás hosszú távon jelen­tő­sen javít­hat­ja gye­re­ked és a csa­lá­dod élet­mi­nő­sé­gét is. Te is fel­sza­ba­dulsz és a gye­re­ked is fel­sza­ba­dul.

Daróczi Mag­di

Kiemelt kép for­rá­sa: Can­va — Indust­ri­al Pho­to­gra­ph

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Daróczi Magdi további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!