nap
óra
perc
Névtelen-terv-5-800x445

Hama­ro­san jön­nek a mínu­szok! Ápold arcod DIY tip­pek­kel és a ter­mé­szet kin­cse­i­vel

Hirdetés

Bőröd néhány ügyes ott­ho­ni prak­ti­ká­val pár perc alatt szé­pül­het meg olcsón, ada­lék­anyag men­tes össze­te­vők nél­kül. Hihe­tet­le­nül hang­zik, de nem lehe­tet­len. Koz­me­ti­ku­sunk össze­gyűj­tött néhány tip­pet, hogy min­den bőr­tí­pus­ra meg­ta­lál­hasd a meg­fe­le­lő meg­ol­dást. Nem min­den eset­ben kell drá­gá­nak len­nie annak, ami hatá­sos és műkö­dik.

Sokan mond­ják, hogy a lélek szép­sé­ge kihat a bőrünk­re is, ám néha nem árt egy kis segít­ség­hez for­dul­ni, pél­dá­ul egy kiadós arc­tisz­ti­tás­hoz. A drá­ga koz­me­ti­kai keze­lé­sek vagy a dro­gé­ri­ák­ban kap­ha­tó mes­ter­sé­ges ter­mé­kek helyett egy-két ügyes recept­tel szin­te fil­lé­rek­ből készít­he­tünk magunk is házi arc­tisz­tí­tót, ter­mé­sze­tes össze­te­vők­ből. A toni­zá­lás során a víz­ben lévő klór‑, mész­kő- és nehéz­fém-marad­vá­nyo­kat, illet­ve az arc­tej­ből maradt nyo­mo­kat távo­lít­juk el, s vissza­ál­lít­juk vele bőrünk pH-érté­két. A folya­mat­hoz hám­kép­ző sava­kat vagy sava­san hid­ro­li­zá­ló sókat hasz­ná­lunk bőr­tí­pus­tól füg­gő­en, leg­alább napon­ta két­szer a szép és tisz­ta arcért.

Zsí­ros, pat­ta­ná­sos bőr­re:

Ennél a típu­sú bőr­nél be kell állí­ta­ni a faggyú ter­me­lő­dést. 2 dl tisz­ta víz­be (arc­ápo­ló készí­té­se­kor 99% tisz­ta­sá­gú vizet hasz­ná­lunk) tegyél 8 csepp Kub­eba illó­ola­jat, ha nincs, akkor bár­me­lyik cit­rus­fé­le meg­te­szi. Jól rázd fel és itass át a folya­dék­kal egy vat­ta­ko­ron­got, majd ala­po­san töröld át vele a bőröd.

Szá­raz, vagy érzé­keny bőr­re:

Nyug­ta­tó hatá­sú tonik­ra van szük­sé­ged, ha ilyen a bőr­tí­pu­sod. Pré­selj ki egy köze­pes mére­tű ubor­kát és a levét öntsd fel annyi tisz­ta víz­zel, hogy 2 dl folya­dé­kot kapj. Cse­peg­tess bele 8–10 csepp Ger­má­ni­um illó­ola­jat, de jó helyet­te a rózsa­víz is, lényeg, hogy nyug­ta­tó hatá­sú legyen. Ha kicsit fakó­nak érzed a bőröd, pár csepp ext­ra Aloe Vera cso­dák­ra képes.

Nor­mál bőr­re:

Egy hid­ra­tá­ló hatá­sú tonik­kal lehet min­den nap maku­lát­lan szép­sé­gű a bőröd. Cse­peg­tess 2 dl tisz­ta víz­be néhány csepp Aloe Vera ola­jat és dúsítsd E‑vitaminnal. Jól rázd fel, majd itass át a folya­dék­kal egy vat­ta­ko­ron­got és töröld át vele a bőröd. Ez a tonik kivá­ló érett bőr­re, vala­mint érzé­keny bőrű­ek­nek is hatá­sos.

Tipp: A készít­mé­nye­ket hűtő­szek­rény­ben kell tárol­ni és hasz­ná­lat előtt min­dig rázd fel őket! Javas­lom, hogy az elké­szült toni­ko­kat pum­pás fla­kon­ban tárold, hogy könnyebb legyen hasz­nál­ni, így elke­rül­he­ted a pazar­lást is.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!