nap
óra
perc
bank, ügyintézés, Kép forrása Canva - Getty Images Signature by Fly View Productions

Halál ese­té­ben a bank zárol­hat­ja a szám­lát. Mit jelent ez a gya­kor­lat­ban és mi a meg­ol­dás?

Manapság már szinte mindenki rendelkezik pénzintézet által kezelt bankszámlával. A bankszámla felett annak tulajdonosa jogosult rendelkezni, de mi történik akkor, ha a tulajdonos elhalálozik, hogyan lehetséges mégis a bankszámlán kezelt összeghez hozzáférni?
Hirdetés

Halál ese­tén a bank­szám­lát veze­tő pénz­in­té­zet zárol­ja a szám­lát, egé­szen addig, amíg jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tás­ra kerül az, hogy az örök­ha­gyó­nak ki vagy kik az örö­kö­sei. Tehát amíg meg­ál­la­pí­tás­ra kerül az, hogy kinek vagy kik­nek kell kiad­ni a bank­szám­lán kezelt össze­get. Jelen­leg Magyar­or­szá­gon a hagya­té­ki eljá­rás lefoly­ta­tá­sa akár más­fél évbe is tel­het. Ez azt jelen­ti, hogy ezen idő­szak alatt fősza­bály sze­rint az örök­ha­gyó bank­szám­lá­ján kezelt összeg­hez sen­ki nem fér­het hoz­zá. Mind­ez a gya­kor­lat­ban nehéz­sé­get tud okoz­ni. Sok­szor az örök­ha­gyó bank­szám­lá­ja a csa­lád „közös” szám­lá­ja, vala­mint az illő elte­met­te­té­sé­hez szük­sé­ges összeg is a zárolt bank­szám­lán került össze­gyűj­tés­re. Dr. Szo­bosz­lai Ani­ta ügy­véd írá­sa.

Meg­ol­dás lehet a kel­le­met­len­sé­gek elke­rü­lé­sé­re

Mit tehe­tünk, ha sze­ret­nénk elke­rül­ni a hosszas vára­ko­zást, ille­tő­leg, ha azt sze­ret­nénk, hogy örökösünk/örököseink a hosszas hagya­té­ki eljá­rás lefoly­ta­tá­sát meg­elő­ző­en hoz­zá tud­ja­nak fér­ni a bank­szám­lán­kon kezelt összeg­hez?

A pénz­in­té­ze­tek­nél magán­sze­mé­lyek­nek van lehe­tő­sé­gük úgy­ne­ve­zett halál­ese­ti ren­del­ke­zést ten­ni­ük. Ez azt jelen­ti, hogy a bank­szám­la­tu­laj­do­nos ren­del­kez­het arról, hogy halá­la ese­tén ki az a sze­mély, aki részé­re a pénz­in­té­zet jogo­sult a kezelt össze­get kifi­zet­ni. Ez eset­ben a bank­szám­lán kezelt összeg nem esik a hagya­té­ki eljá­rás alá, a bank­szám­lán kezelt összeg a ren­del­ke­zés jogo­sult­já­nak kerül átadás­ra. 

A halál­ese­ti ren­del­ke­zés, aho­gyan az a nevé­ben is ben­ne fog­lal­ta­tik, akkor válik vég­re­hajt­ha­tó­vá, ha a bank­szám­la­tu­laj­do­nos elha­lá­lo­zik és a kifi­ze­tés­hez a jogo­sult a halál tényét iga­zol­ja (halot­ti anya­könyv­iki­vo­nat) a pénz­in­té­zet részé­re.

A halál­ese­ti ren­del­ke­zés a pénz­in­té­zet­nek adott meg­bí­zás, ami­kor is a szám­la­tu­laj­do­nos ren­del­ke­zik arról, hogy halá­la ese­tén a pénz­in­té­zet az álta­la meg­je­lölt sze­mély­nek tel­je­sít­sen kifi­ze­tést a bank­szám­lá­ról a jog­erős hagya­ték­át­adó vég­zés meg­szü­le­té­se előtt. Éppen ebben rej­lik a válasz is arra, hogy miért nem esik ez eset­ben a hagya­té­ki eljá­rás hatá­lya alá a bank­szám­lán sze­rep­lő összeg. Ez egy meg­bí­zás, ami akkor tel­je­sül, ha a meg­bí­zó meg­hal. Azt meg kell emlí­te­ni, hogy köte­les­rész irán­ti igény azon­ban fel­me­rül­het a ren­del­ke­zés okán kifi­ze­tett összeg vonat­ko­zá­sá­ban az örö­kö­sök által.

Kép for­rá­sa: Can­va by rat­ta­na­kun

Több tulaj­do­nos ese­té­ben nem zárol­ják a szám­lát

Amennyi­ben egy bank­szám­lá­nak több tulaj­do­no­sa van, akkor az egyi­kük halá­la ese­tén a szám­la nem kerül záro­lás­ra. Azt viszont figye­lem­be kell ven­ni, hogy­ha vala­ki nem társ­tu­laj­do­no­sa a szám­lá­nak, hanem a tulaj­do­nos hoz­zá­já­ru­lá­sa alap­ján csak saját bank­kár­tyá­val ren­del­ke­zik, akkor a szám­la­tu­laj­do­nos halá­la estén nem fog hoz­zá­fér­ni a bank­szám­lá­hoz, az ugyan­úgy záro­lás­ra kerül.

A pénz­in­té­ze­tek gya­kor­la­ta elté­rő lehet a halál­ese­ti ren­del­ke­zés­sel kap­cso­la­to­san. Min­den eset­ben a bank­szám­lán­kat veze­tő pénz­in­té­zet­nél kell érdek­lőd­ni, hogy pon­to­san milyen sza­bá­lyok mel­lett lehet­sé­ges a halál­ese­ti ren­del­ke­zés meg­adá­sa. Fon­tos azt is meg­em­lí­te­ni, hogy nem min­den szám­la ese­tén van lehe­tő­ség halál­ese­ti ren­del­ke­zést adni. Erről is a pénz­in­té­zet adhat bővebb tájé­koz­ta­tást.

Állam­pa­pí­rok és a halál­ese­ti ren­del­ke­zés

Az állam­pa­pí­rok ese­tén a halál­ese­ti ren­del­ke­zés jelen­leg kizárt. Ez azt jelen­ti a gya­kor­lat­ban, hogy az állam­pa­pí­rok sor­sá­ról a hagya­té­ki eljá­rás kere­tén belül dönt az eljá­ró, ille­té­kes köz­jegy­ző. Az örök­lés két gya­ko­ri for­má­ja Magyar­or­szá­gon:

  • Az első a tör­vé­nyes örök­lés, mely azt jelen­ti, hogy a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ben (2013. évi V. tör­vény, 7. könyv) meg­ha­tá­ro­zott módon tör­té­nik a hagya­ték átadá­sa -így az állam­pa­pí­ro­ké is.
  • A másik gya­ko­ri eset az, hogy az örök­ha­gyó még éle­té­ben vég­ren­del­ke­zik és a vég­ren­de­le­té­ben meg­je­lö­li azt, hogy kit illes­sen a hát­ra­ha­gyott állampapír(ok) halá­la ese­tén. 

Amennyi­ben elha­lá­lo­zik a jogo­sult, azt a Magyar Állam­kincs­tár felé jelez­ni szük­sé­ges -hiva­tal­ból is tudo­má­sá­ra jut­hat. Ezt köve­tő­en az állam­pa­pír­szám­lát zárol­ják és a koráb­ban, a jogo­sult által adott meg­ha­tal­ma­zá­sok hatá­lyu­kat veszí­tik. Majd a Magyar Állam­kincs­tár csak jog­erős hagya­ték­át­adó vég­zés vagy örök­lé­si bizo­nyít­vány bemu­ta­tá­sa ese­tén tel­je­sít meg­bí­zá­so­kat, kifi­ze­té­se­ket az új jogo­sult szán­dé­ka sze­rint.

Kiemelt kép: Can­va — Getty Ima­ges Sig­na­tu­re by Fly View Pro­duc­tions

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

dr. Szoboszlai Anita további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!