nap
óra
perc
gyorsitas-Canva-RyanKing999

Gyors web­ol­dal­lal több ügy­fe­let sze­rez­hetsz — mutat­juk a beál­lí­tá­so­kat

Ügyfeleket veszíthetsz a hosszú betöltési idővel. Cikkünkben szakértőnk összegyűjtött pár hasznos lépést, amikkel könnyedén felgyorsíthatod oldalaidat.
Hirdetés

Egy jól műkö­dő vál­lal­ko­zás szá­má­ra manap­ság már elen­ged­he­tet­len a minő­sé­gi online jelen­lét. A kulcs a minő­sé­gi jelen­lé­ten van. Töb­bek között bele­tar­to­zik az igé­nye­sen meg­ter­ve­zett, jól műkö­dő hon­lap és/vagy webshop, közös­sé­gi média posz­tok és bizo­nyos ese­tek­ben az off­line anya­gok, mint bros­sú­ra, szó­ró­lap, pla­ká­tok. Koráb­ban már írtam róla, hogy mi a SEO sze­re­pe és miért fon­tos vál­lal­ko­zá­sod­nak, most pedig marad­va a hon­la­pok és a websho­pok üze­mel­te­té­sé­nél annak alap­ja­it jár­juk körül, hogy azok láto­ga­tói szá­má­ra miként járul hoz­zá az oldal­gyor­sa­ság a jó ügy­fél­él­mény­hez.

Miért fon­tos a betöl­té­si idő és mire való?

Nap­ja­ink leg­nép­sze­rűbb hon­lap épí­tő esz­kö­ze a Word­Press, melyet a kis­vál­lal­ko­zók­tól, a közép­vál­lal­ko­zá­so­kon át, már a nagy­vál­la­la­tok is elő­sze­re­tet­tel alkal­maz­nak. Alap­ve­tő­en a Word­Press gyors betöl­té­si sebes­sé­get kínál. De bizo­nyos bővít­mé­nyek, beál­lí­tá­sok vagy nem meg­fe­le­lő­en kivá­lasz­tott tár­hely is las­sít­hat­ják azt.

Egy las­sú oldal nagy­mér­ték­ben rom­bol­ja a pozi­tív ügy­fél­él­ményt. A hosszú betöl­té­si idő pedig kri­ti­kus szint­re eme­li a kilé­pé­si arányt és csök­ken­ti a láto­ga­tó­ból vásár­ló­vá való átala­kí­tás esé­lye­it. Mind­emel­lett SEO szem­pont­ból is fon­tos, hiszen külön­fé­le kere­ső­mo­to­rok, mint a Goog­le, fon­tos ténye­ző­ként keze­li a talá­la­ti sor­rend fel­ál­lí­tá­sá­nál az oldal gyor­sa­sá­gát.

Az oldal­be­töl­té­si idő ese­té­ben leg­több­ször az oldal­tu­laj­do­no­sok egyet­len, másod­per­cek­ben mér­he­tő szám­ra gon­dol­nak. A való­ság­ban ez sok­kal töb­bet rejt magá­ban. Ha a Te esz­kö­ze­i­den úgy érzé­ke­led gyor­san betöl­te­nek olda­la­id, még nem biz­tos, hogy min­den fel­hasz­ná­ló tapasz­tal­ja majd ugyan­ezt. Néz­zünk pár egy­sze­rű pél­dát, hogy töb­bek között mik azok, ame­lyek befo­lyá­sol­hat­ják a betöl­té­si sebes­sé­get:

  • Már elmen­tett bön­gé­sző gyor­sí­tó tárak: még akkor is elő­for­dul­hat, hogy olda­lad gyor­sí­tó­tár­ból tölt be, ha nem hasz­nálsz ezzel kap­cso­la­to­san össze­füg­gő bővít­mé­nye­ket.
  • Külön­bö­ző esz­kö­zök­ről való meg­te­kin­tés: az olda­lad az adott készü­lé­ké­nek képes­sé­gé­től füg­gő­en elté­rő idő­ben tölt­het be. A mezei tele­fon nem fog olyan gyor­sa­sá­got pro­du­kál, mint egy csúcs­ka­te­gó­ri­ás készü­lék.
  • Inter­net­kap­cso­lat: a betöl­tés nagy­ban függ az inter­net kap­cso­lat­tól is. Egy veze­té­kes háló­zat való­szí­nű­leg min­dig gyor­sabb lesz, mint a WiFi háló­zat. 
  • Loká­ció: meg­le­pő lehet, de a föld­raj­zi hely is befo­lyá­sol­hat­ja olda­lad betöl­té­sét és így ész­re­ve­he­tő­en más betöl­té­si sebes­sé­get tapasz­tal­hatsz hazai nagy­vá­ro­sok­ban, mint egy vidé­ki kis­fa­lu­ban, vagy kül­föl­dön.
Kép for­rá­sa: Can­va – Getty Ima­ges: liseg­agne

Nin­csen kőbe vés­ve az opti­má­lis betöl­té­si idő. Vagy még­is?

A sebes­ség­mé­rő esz­kö­zök -ami­ről később még lesz szó- ezek miatt időn­ként pon­tat­la­nok lehet­nek, de min­den­kép­pen hasz­nos irány­mu­ta­tást ad a fej­lesz­tés során. Arra, hogy mi szá­mít gyors és opti­má­lis betöl­tés­nek nin­csen szent­írás, de érde­mes arra töre­ked­ni, hogy a betöl­té­si idő 3–5 másod­perc alatt legyen. Ahhoz, hogy ezt elér­hes­sük nagyon sok ténye­zőt figye­lem­be kell ven­ni és még akkor sem biz­tos, hogy min­den betöl­tés­nél sike­rül­ni fog tar­ta­nunk magun­kat ehhez az elő­irány­zat­hoz.

Szá­mos elő­irány­zat van, így pél­dá­ul a Goog­le mobil­te­le­fo­nok ese­té­ben 3 másod­perc­nél rövi­debb betöl­té­si időt java­sol, a Ping­dom sze­rint „amint az oldal­be­töl­té­si idő meg­ha­lad­ja a 3 másod­per­cet, a kilé­pé­si arány drasz­ti­ku­san meg­nő”, amit a Section.io méré­sei is meg­erő­sí­te­nek.

Goog­le SEO szem­pont­ból is jutal­maz­za azo­kat a web­ol­da­la­kat, ame­lyek jó fel­hasz­ná­lói élményt nyúj­ta­nak. Ehhez figye­lem­be veszi az oldal­be­töl­té­si időt és a mobil­ba­rát kiala­kí­tást is a kere­sé­si talá­la­tok rang­so­ro­lá­sa­kor. Az átla­gos web­ol­dal betöl­té­si ide­je 2,5 másod­perc asz­ta­li gépe­ken és 8,6 másod­perc mobil esz­kö­zö­kön.

Gyor­sa­ság­mé­rés a műszer­fa­lon

A fej­lesz­tés­hez és a gyor­sí­tás­hoz töké­le­te­sen ismer­ned kell a saját Word­Press web­ol­da­la­dat és meg kell érte­ned annak betöl­té­si ide­jét. Az elem­zés­hez két online esz­köz is ren­del­ke­zé­sünk­re áll: az első a Goog­le Page Speed Insights, ami embe­ribb nyel­ven ad gyors és átfo­gó elem­zést, a máso­dik a GTmet­rix, ami a fej­lesz­tők szá­má­ra rész­le­te­sebb infor­má­ci­ó­kat nyújt.

Mi elő­sze­re­tet­tel hasz­nál­juk a Goog­le Site Kit bővít­mé­nyét, ami a Word­Press vezér­lő­pul­ton belül a menü­ben külön pont­ban négy Goog­le szol­gál­ta­tást ötvöz. Egy helyen jele­ní­ti meg a Goog­le Search Cons­o­le, Analy­tics, Page Spe­es Insights és az AdSen­se ada­ta­it. 

A manu­á­lis Goog­le Page Speed és a MTmet­rix álta­li elem­zés­hez meg kell adnod web­ol­da­lad URL címét és az elem­zés gomb­ra kat­tin­ta­ni. Azon­ban a GTmet­rix ese­té­ben az elem­zés meg­te­kin­té­sé­hez regiszt­rá­ci­ó­hoz van szük­ség. Ezek­ben az ered­mé­nyek­ben könnye­dén el lehet vesz­ni, de ne kon­cent­rálj túl­sá­go­san az abszt­rakt pont­szá­mok­ra, bár ezek a pont­szá­mok hasz­no­sak lehet­nek prob­lé­mák diag­nosz­ti­zá­lá­sá­hoz. Az egyet­len való­ban fon­tos dolog a web­ol­da­lad tény­le­ges oldal­be­töl­té­si ide­je.

Ha van ked­ved a saját magad kísér­le­tez­ni, kicsit tanul­má­nyoz­ni, mi tör­té­nik a hát­tér­ben, ami­kor az olda­lad betöl­tő­dik, akkor a GTmet­rix elem­zé­sei között aján­lott meg­néz­ni a víz­esés elem­zést, ami min­den egyes HTTP-kérést meg­mu­tat az olda­lon. Ez lebont­va meg­mu­tat­ja az összes olyan ada­tot, amit a bön­gé­sző­nek le kell kér­nie, ami­kor vala­ki meg­lá­to­gat­ja a web­ol­da­lad.

Min­den kérés más-más ide­ig tart. Pél­dá­ul egy képért tett HTTP-kérés akár 500 mili­sze­kun­du­mot (ms) is igény­be vehet, míg egy kis mére­tű script betöl­té­se mond­juk csak 50 ms‑t vesz igény­be. Emel­lett eze­ket a kéré­se­ket külön­bö­ző sor­rend­ben töl­tik be. A bön­gé­sző, mint egy köny­vet, fent­ről lefe­lé olvas­sa a web­ol­dal kód­ját, és ahogy talál­ko­zik külön­bö­ző ele­mek­kel, úgy kéri be azo­kat. A víz­esés elem­zés segít­sé­gé­vel meg­tud­ha­tod: hány HTTP-kérés szük­sé­ges egy oldal­hoz, milyen sor­rend­ben tör­tén­nek ezek az HTTP-kéré­sek, mennyi ide­ig tart az egyes HTTP-kéré­sek betöl­té­se.

A fen­ti méré­sek meg­mu­tat­ják azo­kat a kri­ti­kus pon­to­kat, ame­lyek las­sít­ják az olda­la­dat. Az elem­zé­sek­ből kinyert ada­tok men­tén elin­dít­ha­tod az opti­ma­li­zá­lá­si folya­ma­to­kat, annak érde­ké­ben, hogy olda­la­id gyor­sab­ban tölt­se­nek be. 

Tár­hely­szol­gál­ta­tó kivá­lasz­tá­sa

Mint egy ház ese­té­ben a hon­la­pok­nál is kiemel­ten fon­tos, hogy meg­fe­le­lő ala­punk legyen. Egy web­ol­dal vagy webshop ese­té­ben az elsőd­le­ges ala­pot a meg­fe­le­lő tár­hely­szol­gál­ta­tó kivá­lasz­tá­sa fog­ja biz­to­sí­ta­ni, aki min­den műkö­dés­hez szük­sé­ges erő­for­rás­li­mi­tet biz­to­sít szá­munk­ra. Ha a tár­he­lyed las­sú, akkor sem­mi­fé­le tel­je­sít­mény­op­ti­ma­li­zá­lás nem fog­ja lehe­tő­vé ten­ni a gyors betöl­tést.

Mun­kánk során több hazai tár­hely­szol­gál­ta­tót kipró­bál­tunk, és saj­nos leg­több helyen bor­zal­mas hoz­zá­ál­lást tapasz­tal­tunk. A leg­több szol­gál­ta­tó az ügy­fél­szol­gá­lat gyen­ge vála­sza­i­val, hoz­zá nem érté­sé­vel azon­nal kiesett a ver­seny­ből. Mielőtt kül­föld­re helyez­tük vol­na olda­la­ink műkö­dé­sét utol­só ments­vár­ként kipró­bál­tuk a Tárhely.eu szol­gál­ta­tá­sa­it, akik­kel már több, mint 5 éve dol­go­zunk együtt. Szá­munk­ra meg­győ­ző érv, hogy a szol­gál­ta­tás meg­fe­le­lő minő­sé­gén túl kiemel­ke­dő­en gyors ügy­fél­szol­gá­la­tot biz­to­sí­ta­nak. Email­ben akár 0–24-ben for­dul­hatsz hoz­zá­juk és leg­több eset­ben éjjel is pár órán belül vála­szol­nak, ha vala­mi­lyen prob­lé­mád len­ne a szol­gál­ta­tá­suk­kal kap­cso­lat­ban.

Sok ügy­fe­lünk­nek készí­tünk hon­la­po­kat és web­áru­há­za­kat, így sok más hazai szol­gál­ta­tó­val talál­ko­zunk. Tapasz­ta­la­tunk alap­ján a hazai pia­con még egy olyan szol­gál­ta­tó van, akik­kel szí­ve­sen dol­go­zunk együtt és ajánl­juk szol­gál­ta­tá­sa­i­kat, ez nem más, mint a hason­ló­an kima­gas­ló szín­vo­na­lat kép­vi­se­lő Sybell Infor­ma­ti­ka.

Kép for­rá­sa: Can­va – People­i­ma­ges: yuria­curs

Meg­fe­le­lő gyors sab­lon kivá­lasz­tá­sa

A máso­dik kiemel­ke­dő­en fon­tos lépés, hogy meg­fe­le­lő sab­lont válasszunk olda­lunk fel­épí­té­sé­hez. A web­ol­dal alap­ját a sab­lo­nod fog­ja meg­ha­tá­roz­ni. Min­den­kép­pen érde­mes olyan sab­lont válasz­ta­ni, ame­lyik gyor­san betöl­tő­dik és tel­jes mér­ték­ben sze­mély­re szab­ha­tó. A leg­több sab­lon­szol­gál­ta­tó biz­to­sít lehe­tő­sé­ge arra, hogy demo-mód­ban kipró­bál­hasd tele­pí­tés előtt. Ha idő­mil­li­o­mos vagy, akkor akár kísér­le­tez­hetsz azzal is, hogy fel­te­le­pí­ted a sab­lont, letesz­te­led a fen­ti mód­sze­rek­kel és meg­né­zed a tapasz­ta­la­to­kat.

Ha sze­ret­néd elke­rül­ni a hosszas tesz­te­lé­si folya­ma­tot, akkor sze­mé­lyes kon­zul­tá­ci­ón vagy cso­por­tos online vál­lal­ko­zói inku­bá­ci­ós fog­lal­ko­zá­son szí­ve­sen segí­tünk neked a kivá­lasz­tás­ban is. Ha pedig egy­ál­ta­lán nem akarsz ezzel fog­lal­koz­ni, akkor ügy­nök­sé­gün­ket bár­mi­kor meg­bíz­ha­tod, hogy készít­se el szá­mod­ra a meg­fe­le­lő hon­la­pot.

A képek opti­má­lis mére­tű fel­töl­té­se

A web­ol­da­lak tar­tal­má­nak egy igen jelen­tős részét képek, gif-ek és külön­fé­le vizu­á­lis tar­tal­mak teszik ki. Ezek­nek az anya­gok­nak a betöl­té­si ide­je nagy­ban befo­lyá­sol­ja az olda­lad tel­je­sít­mé­nyét is, ha nin­csen meg­fe­le­lő méret­re opti­ma­li­zál­va a tar­tal­mad. Tud­juk, hogy nagyon mace­rás len­ne min­den egyes kép ese­té­ben egye­sé­vel zsu­go­rí­ta­ni, tömö­rí­te­ni és opti­ma­li­zál­ni. A jó hír az, hogy léte­zik erre is egy­sze­rűbb meg­ol­dás, hogy minő­ség­rom­lás nél­kül átmé­re­tezd a képe­i­det.

Min­de­nek előtt fon­tos tisz­táz­ni, hogy egy átla­gos web­ol­dal tar­ta­lom­te­rü­le­te 1000 és 1500px szé­les­ség körül mozog. Ebből kifo­lyó­lag tel­je­sen feles­le­ges ennél szé­le­sebb képet ter­vez­ned, hiszen a kép­er­nyőn ez úgy­sem jele­nik majd meg akko­rá­ban csak a tár­he­lyet fog­la­lod vele és növe­led az oldal betöl­té­si ide­jét. Így érde­mes akko­ra méret­ben fel­töl­te­ni a képet, amek­ko­ra terü­le­ten meg­je­le­nik.

Kép­op­ti­ma­li­zá­lás fájl­mé­ret csök­ken­tés­sel

A leg­több bővít­mény a kép meg­je­le­né­si mére­tén nem vál­toz­tat csu­pán a fájl­mé­re­tét csök­ken­ti. A bővít­ménnyel való tömö­rí­tés­re leg­több eset­ben két lehe­tő­sé­günk van. Az egyik a vesz­te­ség­gel járó tömö­rí­tés, ami a nagyobb mér­té­kű fájl­mé­ret-csök­ken­tés­sel, de kisebb minő­ség­vesz­te­ség­gel jár. A máso­dik pedig érte­lem­sze­rű­en a vesz­te­ség­men­tes, ami kisebb mér­té­kű fájl­mé­ret-csök­ken­tés, de minő­ség­vesz­tés nél­kül. A leg­több eset­ben a vesz­te­ség­gel járó kép­tö­mö­rí­tés is jó válasz­tás lehet. Ugyan­is az embe­ri szem szá­má­ra a leg­több eset­ben nem jár ész­re­ve­he­tő különb­ség­gel az ilyen csök­ken­tés sem. Ugyan­ak­kor nagyobb helyet tudunk fel­sza­ba­dí­ta­ni tár­he­lyün­kön és meg­könnyít­jük az oldal­be­töl­tést.

Az, hogy erre a cél­ra melyik bővít­ményt ajánl­juk nagy­ban függ attól, hogy mivel lett épít­ve az olda­lad. De álta­lá­nos­ság­ban ezzel a három bővít­ménnyel nem nagyon lőhetsz mel­lé: Autop­ti­mi­zeOpti­mo­le, vagy a Short­Pi­xel Adap­tive Ima­ges. Ezek a bővít­mé­nyek az új és régi képek auto­ma­ti­kus opti­ma­li­zá­lá­sán felül továb­bi funk­ci­ók­kal is ren­del­kez­nek, mint pél­dá­ul:

  • láto­ga­tók esz­kö­zé­hez dina­mi­ku­san iga­zí­tott mére­tű képet szol­gál­tat­nak. Ez azt jelen­ti, hogy ha vala­ki okos­te­le­fo­non bön­gé­szik, akkor ala­cso­nyabb fel­bon­tá­sú képet kap, mint ha vala­ki, aki egy nagy fel­bon­tá­sú kép­er­nyő­vel ren­del­ke­ző lap­to­pon bön­gé­szik.
  • egy glo­bá­lis “tar­ta­lom­szál­lí­tó” háló­zat­ról (CDN) szol­gál­tat­ják a képe­ket. Ez fel­gyor­sít­ja a oldal­be­töl­té­si időt. Az Opti­mo­le az Ama­zon Clo­udFront-ot hasz­nál­ja, míg a Short­Pi­xel nem teszi köz­zé, milyen inf­ra­struk­tú­rát hasz­nál.
  • Úgy­ne­ve­zett “lazy load” módon töl­tik be a képe­ket. Ez fel­gyor­sít­ja az érzé­kelt betöl­té­si időt, mivel a lát­ha­tó tar­to­mány alatt elhe­lyez­ke­dő képe­ket csak akkor töl­ti be, ami­kor a fel­hasz­ná­ló elkezd lefe­lé gör­get­ni. A “lát­ha­tó tar­to­mány alatt” olyan képe­ket értünk, ame­lyek nem azon­nal lát­ha­tó­ak, ami­kor egy fel­hasz­ná­ló egy oldal­ra érke­zik. Azaz a fel­hasz­ná­ló­nak le kell gör­get­nie, hogy meg­néz­ze őket.

Opti­ma­li­zá­ló bővít­mény hasz­ná­la­ta a gyor­sa­sá­gért

A kép­op­ti­ma­li­zá­lá­son túl egy másik kivá­ló mód­szer a Word­Press gyor­sí­tá­sá­hoz az oldal­op­ti­ma­li­zá­ló bővít­mé­nyek alkal­ma­zá­sa. Ren­ge­teg kivá­ló bővít­mény van, ami képes külön­fé­le mód­sze­rek­kel gyor­sí­ta­ni a web­ol­da­la­dat. Ezek között akad­nak ingye­ne­sen hasz­nál­ha­tó­ak és fize­tő­sek is. Most azo­kat vesszük sor­ra, ame­lye­ket már hasz­nál­tunk és ügy­fe­le­ink szá­má­ra ajánl­ha­tunk. Ter­mé­sze­te­sen min­den oldal más és más, így azt java­sol­juk tesz­teld le mind­egyi­ket, hogy meg­tudd melyik bővít­mény műkö­dik neked.

Az álta­lunk egyik leg­töb­bet hasz­nált ilyen bővít­mény a WP Fastest Cache, ami­nek léte­zik ingye­nes és PRO vál­to­za­ta is. Kis­for­gal­mú web­ol­da­lak ese­té­ben már az ingye­nes ver­zió is cso­dá­kat képes ten­ni annak érde­ké­ben, hogy az olda­la­id gyor­san tölt­se­nek be a láto­ga­tók szá­má­ra. A PRO ver­zió olyan funk­ci­ó­kat is tar­to­gat, mint kép­op­ti­ma­li­zá­lás, adat­bá­zis tisz­tí­tás. Van­nak oldal­épí­tők, ame­lyek­kel mint min­den más gyor­sí­tó bővít­mény elő­for­dul­hat, hogy kis­sé össze­akad, de ezt gyor­san orvo­sol­ha­tod egy pár kat­tin­tá­sos kizá­rás­sal.

Ha csak fize­tős ver­zi­ó­ban gon­dol­ko­zol, akkor talán az egyik leg­jobb meg­ol­dás a WP Rocket lehet. Van ben­ne oldal­gyor­sí­tó (cache), JS és CSS fájl mini­ma­li­zá­ló, Gzip tömö­rí­tés, “lazy load” és még sok más, melyek tény­leg nagyon hasz­no­sak és való­ban jól működ­nek. Ingye­nes bővít­mé­nyek tekin­te­té­ben érde­mes elgon­dol­koz­ni a W3 Total Cache hasz­ná­la­tán is. 

Álta­lá­nos­ság­ban a gyor­sí­tó­tárról

A leg­több bővít­mény auto­ma­ti­ku­san gyor­sí­tó­tá­raz­za (cache-eli) az olda­la­kat, bejegy­zé­se­ket, kere­sé­si ered­mé­nye­ket és más ele­me­ket. Ezál­tal azok gyor­sab­ban fog­nak betöl­tőd­ni. Ha a tár­he­lyed támo­gat­ja, bekap­csol­ha­tod az objek­tum gyor­sí­tó­tá­ra­zást is a továb­bi opti­ma­li­zá­lás érde­ké­ben.

A bővít­mé­nyek beál­lí­tá­sok­tól füg­gő­en mini­ma­li­zál­ják a JavaScript és CSS fáj­lo­kat, ezál­tal kisebb lesz a mére­tük, és keve­sebb helyet fog­lal­nak. Mind­ezek csök­ken­tik az oldal betöl­té­si ide­jét. A Gzip tömö­rí­ti a web­ol­da­la­kat és stí­lus­la­po­kat, így az egész web­ol­dal mére­te sok­kal kisebb lesz. Ez a gya­kor­lat­ban álta­lá­no­san aján­lott. A lazy load vagy kés­lel­te­tett kép betöl­tés olyan folya­mat, amely során a képek és tar­tal­mak csak akkor töl­tőd­nek be, ami­kor a fel­hasz­ná­ló lefe­lé gör­get a lap egy adott részé­re. Lazy load nél­kül az egész oldal betöl­tő­dik, még akkor is, ha a fel­hasz­ná­ló az első bekez­dés elol­va­sá­sa után bezár­ja a lapot.

Min­dig hasz­náld a leg­fris­sebb PHP ver­zi­ót

A Word­Press gyor­sí­tá­sá­hoz tud­nod kell, hogy a PHP az a prog­ram­nyelv, amin a Word­Press motor­ja műkö­dik. Fon­tos, hogy min­dig a leg­fris­sebb PHP ver­zi­ót hasz­náld, mivel az újabb ver­zi­ók haté­ko­nyab­bak és biz­ton­sá­go­sab­bak, és ezál­tal gyor­sab­bá teszik a web­ol­da­la­dat. Álta­lá­ban a tár­hely­szol­gál­ta­tó keze­li a PHP ver­zi­ót és fris­sí­ti azt. Azon­ban érde­mes ellen­őriz­ni, hogy milyen ver­zió van tele­pít­ve.

A PHP ver­zió gyors ellen­őr­zé­sé­hez menj a Word­Press vezér­lő­pul­ton belül az oldal­sáv­ban az esz­kö­zök pont alatt web­ol­dal álla­po­ta rész­hez. Válaszd az Infor­má­ció fület. Gör­gess le és keresd meg a Szer­ver fület. Ott meg­ta­lá­lod a PHP ver­zi­ót. Ezt a cPa­nel felü­le­ten is ellen­őriz­he­ted. Ha régeb­bi ver­zi­ót hasz­nálsz, és fris­sí­te­ni sze­ret­néd, akkor több­fé­le lehe­tő­sé­ged is van, hogy ezt meg­tedd. Meg­kér­he­ted a tár­hely­szol­gál­ta­tó­dat, vagy magad is elvé­gez­he­ted a fris­sí­tést a cPa­ne­len keresz­tül.

Eze­ken a tip­pe­ken már túl vagy, de nem működ­nek?

Cik­künk csak alap­in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­ma­zott azok­ról a beál­lí­tá­si lehe­tő­sé­gek­ről, ame­lye­ket gyor­san és könnye­dén elvé­gez­hetsz a Word­Press olda­lad gyor­sí­tá­sá­hoz. Hama­ro­san újabb poszt­tal jelent­ke­zünk ami­ben már hala­dó beál­lí­tá­so­kat is meg­osz­tunk vele­tek. Addig pedig, ha kér­dé­sed van keresd kol­lé­gá­in­kat biza­lom­mal, akik leg­jobb tudá­suk sze­rint segí­te­nek neked a kon­zul­tá­ci­ók során vagy választ­ha­tod web­ol­dal kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tá­sun­kat is, amely tar­tal­maz­za az olda­lak gyor­sí­tó­tá­rát is. 

Fon­tos, hogy min­den vál­to­zás előtt készít­sünk biz­ton­sá­gi men­tést, hogy könnye­dén vissza tud­juk állí­ta­ni az olda­lunk ere­de­ti álla­po­tát, ha vala­mi vélet­le­nül balul sül­ne el.

For­rás: itt és itt, kiemelt kép: Can­va-RyanK­ing999

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!