nap
óra
perc
kérdezz felelünk - WakeUp Magazin - 3. rész-2

Gyógy­nö­vé­nyes cigi. Állat­kín­zás. Ismer­ke­dés. KÉRDEZZ — FELELÜNK

Az első cikkünket nagyon sokan szerettétek, így nem hagyhatunk benneteket második nélkül! Olvasd a Kérdezz! Felelünk! második részét!
Hirdetés

Tovább robog tanács­adó rova­tunk a Kér­dezz!, ahol most ismét öt darab nézői kér­dést vála­szo­lunk meg. Meg­ha­tó szá­munk­ra, hogy milyen sok kér­dés­sel tar­kí­tott leve­let kap­tunk olva­só­ink­tól, vala­mint kap­tunk pozi­tív vissza­jel­zé­se­ket is, hogy taná­csa­ink való­ban hasz­no­sak vol­tak. Őszin­tén meg­vall­va igyek­szünk rova­tunk­ban humo­ro­san, leg­jobb tudá­sunk és élet­ta­pasz­ta­la­tunk alap­ján vála­szo­kat adni.

Ehe­ti írá­sunk­ban fő téma lesz ismé­tel­ten a pár­kap­cso­lat, a gye­rek­ne­ve­lés, de újdon­ság­ként bekap­cso­ló­dik az állat­gon­do­zás is. Tarts velünk és olvasd el a hoz­zánk érke­ző kér­dé­se­ket és az arra adott vála­szo­kat. Továb­bá ne felejtsd el, ha bár­mi­lyen kér­dé­sed van kat­tints ide és töltsd ki űrla­pun­kat és tedd fel akár név nél­kül is. Rész­le­te­sen írd le a tör­té­ne­tet is, hogy tanács­adó kol­lé­gá­ink maxi­má­lis diszk­ré­ció mel­lett meg­vá­la­szol­has­sák. Koráb­bi kér­dé­se­ket és vála­szo­kat ide és ide kat­tint­va olvas­ha­tod el.

A gye­rek tart össze min­ket

Ked­ves Béla! Egé­szen biz­tos vagyok ben­ne, hogy sokan küz­de­nek hoz­zád hason­ló prob­lé­má­val, hogy a gye­re­kek miatt nem akar­nak kilép­ni egy olyan kap­cso­lat­ból. Még akkor sem, ha már nem szol­gál­ja a kap­cso­lat­ban lévő felek java­it. Első­sor­ban azt java­sol­nám, hogy kér­dezd meg párod, hogy neki mi a néző­pont­ja ket­tő­tök kap­cso­la­tá­ról és pró­bál­ja­tok meg közös neve­ző­re jut­ni. Amennyi­ben ez nem jár siker­rel, akkor véle­mé­nyem sze­rint a gye­re­kek miatt nem éri meg marad­ni egy rosszul műkö­dő kap­cso­lat­ban. Plá­ne, ha aa felek nem tud­nak önma­guk­ként létez­ve élni és bánt­ják egy­mást. A gyerek(ek)nek két tel­jes fel­nőtt ember­re van szük­sé­ge! Vala­mint nyu­godt ren­de­zett körül­mé­nyek­re, ahol egész­sé­ges kör­nye­zet­ben nevel­ked­het­nek. Plusz eset­ben biz­to­san job­ban fog­ják élvez­ni a két külön kará­cso­nyi aján­dé­kot is, melye­ket a szü­lők­től kap­nak. :)))

Gyógy­nö­vé­nyes ciga­ret­ta — Kér­dezz!

Ked­ves Pet­ra! Kér­dé­sed első­re fur­csa volt szá­munk­ra. Töb­ben azt hit­tük, hogy erre csak egy válasz lesz elfo­gad­ha­tó, ami nem más mint, hogy a ked­venc fősze­rep­lőd maris­kát szív. Ezután utá­na­jár­tunk a dol­gok­nak az inter­ne­tet. Bizony tény­leg, létez­nek olyan gyógy­nö­vé­nyes ciga­ret­ta töl­tő­anya­gok, ame­lyek növé­nyi alap­anya­gok­ból készül­nek, és káros anya­gok helyett egészséges(ebb) alter­na­tí­vát kínál­nak. A gyógy­nö­vé­nyes ciga­ret­ta töl­tő­anya­go­kat is árul­ják már online bol­tok­ban is. Ha sze­ret­nél ott­hon saját magad is elké­szí­te­ni ilyen gyógy­nö­vé­nyes ciga­ret­tát, akkor szá­mos recept és tanács talál­ha­tó az inter­ne­ten. Eze­ket a recep­tek az eset­le­ges perek elke­rü­lé­se végett nem tudunk nyil­vá­no­san közöl­ni. De a naturportal.hu olda­lon remek össze­fog­la­ló írást talál­tunk a témá­ban. Mind­emel­lett fon­tos meg­em­lí­te­ni, hogy bár ezek az alter­na­tí­vák kevés­bé káro­sak, mint a hagyo­má­nyos dohány­ter­mé­kek. Azon­ban ezek is tar­tal­maz­nak füs­töt, ami az egész­ség­re ártal­mas lehet.

50 éve­sen is spor­to­san

Ked­ves Ist­ván! Kér­dé­sed­nek ala­po­san utá­na­jár­tunk és meg­kér­dez­tünk egy sze­mé­lyi edzőt a témá­ban, aki azt mond­ja, hogy igen, akár 50 éves kor felett is haté­kony lehet a súly­zós edzés, külö­nö­sen, ha alap­gya­kor­la­to­kat vége­zünk, mint pél­dá­ul a gug­go­lás, fek­ve­nyo­más, húzódz­ko­dás vagy ter­pesz­ben húzás. Az alap­gya­kor­la­tok haté­ko­nyan erő­sí­tik az izmo­kat és fej­lesz­tik az izom­tö­me­get. Az ala­csony ismét­lés­szám is haté­kony lehet az izom­nö­ve­ke­dés­re, külö­nö­sen, ha nagyobb súlyok­kal dol­go­zunk, azon­ban fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy a magas ismét­lés­szá­mok is haté­ko­nyak lehet­nek az izom­épí­tés­re. Azon­ban a kor­ral járó vál­to­zá­sok miatt fon­tos, hogy az edzést saját fizi­ku­mod­hoz a korod figye­lem­be­vé­te­lé­vel iga­zítsd be. Ötven felett az ízü­le­tek és az izmok rugal­mas­sá­ga csök­ken­het, így fon­tos az ala­pos beme­le­gí­tés és az izom­zat meg­fe­le­lő nyúj­tá­sa a sérü­lé­sek elke­rü­lé­se érde­ké­ben. Emel­lett az is fon­tos, hogy az edzést meg­fe­le­lő pihe­nő­idők­kel sza­kít­suk meg, és adjunk időt az izmok rege­ne­rá­ló­dá­sá­ra és növe­ke­dé­sé­re. Min­den­eset­re azt java­sol­juk neked a Kér­dezz! szer­kesz­tő­sé­gé­ből, hogy az első pár alka­lom­mal for­dulj sze­mé­lyi edző­höz, aki segít neked a folya­ma­tok kiala­kí­tá­sá­ban.

Társ­ke­re­sés 50 fölött — Kér­dezz!

Ked­ves Péter! Leve­led­ből azt érzem, hogy tele vagy íté­le­tek­kel, ami nem biz­tos, hogy a leg­jobb dolog. Hiszem azt, hogy min­den szép sze­re­lem vak, de per­sze azért nem árt, ha leg­alább egy fok­kal szeb­bek és ked­ve­seb­bek vagyunk mint az ördög. A társ­ke­re­sés sokak­nak nem egy­sze­rű dolog, de van az a kis­sé kli­sés mon­dás, misze­rint “a kül­ső meg­fog, a bel­ső meg­tart…” a foly­ta­tást pedig bízom ben­ne, hogy isme­red. Elru­gasz­kod­va a magyar fér­fi és női társ­ke­re­sők­től sze­rin­tem igen­is lehet­sé­ges, hogy 50–60 éve­sen is spor­to­sak legyünk. A keres­let és kíná­lat idő­vel meg­ta­lál­ja egy­mást pon­to­san ugyan­úgy, mint min­den pia­con, ha pedig még­sem akkor lej­jebb kell adni az igé­nyek­ből vagy módo­sí­ta­ni kell a piac­ra tett ter­mé­ken, ami ez eset­ben nem más, mint a tes­tünk. A Kér­dezz! rovat nevé­ben java­sol­juk, hogy min­den­ki fog­lal­koz­zon a saját dol­gá­val és amennyi­ben nem téged keres egy 50 körü­li, több gyer­me­kes molett hölgy, akkor viseld mél­tó­ság­gal az eluta­sí­tást és keress egy olyat, aki pont téged akar.

Kegyet­len állat­tar­tás

Ked­ves Eve­lin! Nem azért vagyunk itt, hogy bár­kit is a pokol­ba kíván­junk vagy ítél­kez­zünk. Magyar­or­szá­gon jog­sza­bá­lyok kor­lá­toz­zák, hogy egy álla­tot milyen hosszú és mennyi ide­ig lehet lánc­ra ver­ve tar­ta­ni. Szin­te biz­tos vagyok ben­ne, hogy a kutya vissza­men­ne, hiszen kötő­dik a gaz­dá­já­hoz, de mel­let­te azért sze­ret­né fel­fe­dez­ni a terü­le­tet, amit maga körül eddig csak látott. Java­sol­juk kér­dé­sed küldd el egy állat­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó ala­pít­vány­nak vagy cso­port­nak, akik kife­je­zet­ten erre sza­ko­sod­tak ugyan­is mi csak magán­vé­le­mé­nyün­ket tud­nánk elmon­da­ni, de érde­mi taná­csot nem tudunk adni, hiszen nem a Te álla­tod, csak egy isme­rős roko­náé.

for­rás: kiemelt kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Töltsd ki az itt található űrlapunkat és tedd fel kérdéseid könnyedén szakértőinknek! A kérdés beküldése után, ha megadtad email címed, akkor rendszerünk azonnali visszaigazolást küld neked. Fontos, hogy rovatunkban konkrét jogi, orvosi és pénzügyi tanácsot nem tudunk adni. A kérdésedet a lehető legpontosabban fogalmazd meg, írd le a konkrét történetet is. A WakeUp Magazin fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérdéseket szerkeszthesse, rövidítse vagy elutasítsa.

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!