nap
óra
perc
föld napja - fa ölelés

Föld­na­pi öle­lé­sek­kel a men­tá­lis egész­sé­günk meg­őr­zé­sé­ért

Minden évben április 22-én tartjuk a Föld napját, aminek célja az, hogy felhívja a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Nézzük meg, hogy Te mit tehetsz a Földdel és másokkal való kapcsolataidért.
Hirdetés

Első hal­lás­ra nem sok kap­cso­la­tot lehet talál­ni a Föld nap­ja és az öle­lés fon­tos­sá­ga között. Az MTI OS infor­má­ci­ói sze­rint idén ápri­lis 22-én a Spi­ri­tu­á­lis Fej­lő­dé­sért Egye­sü­let az öle­lés sze­re­pé­nek hang­sú­lyo­zá­sá­val hív­ja fel a figyel­met a Föld nap­já­nak jelen­tő­sé­gé­re.

Emlék­szem, hogy pár évvel ezelőtt még fur­csán néz­tem azok­ra az embe­rek­re, akik kimen­tek a ter­mé­szet­be és ölel­get­ték a fákat. Min­dig úgy gon­dol­tam, hogy az öle­lés az embe­rek pri­vi­lé­gi­u­ma és álta­lá­nos­ság­ban az embe­rek közöt­ti sze­re­te­tet és támo­ga­tást kife­je­ző gesz­tus. Még akkor is, ha azt csak illem­ből teszünk meg külön­fé­le csa­lá­di ünne­pe­ken. Egy­sze­rű­en nem értet­tem, hogy egy fán mit lehet ölel­get­ni és minek. Pár éve koráb­bi kol­lé­gá­im­mal kirán­du­lást szer­vez­tünk, amit a hátam köze­pé­re nem kíván­tam ugyan, de elmen­tem. De csak azért, mert ugyan nem volt köte­le­ző, de erő­sen aján­lott volt. Az pedig tud­juk mit jelent.

A kirán­du­lás egyik prog­ram­ja spi­ri­tu­á­lis jel­le­gű volt, ami­nek gon­do­la­tá­tól is már a hideg rázott. A tör­té­né­sek köze­pén egyik kol­lé­ga­nő­vel sike­rült egy hul­lám­ra kerül­nünk, majd vala­hon­nét elő­ke­rült egy kis pálin­ka. A pálin­ka, ami fogyasz­tást köve­tő­en ide­ig­le­ne­sen old­ja a nyel­vet, a gát­lá­so­kat és a szo­ron­gást. Ez most sem volt más­képp. Oly­annyi­ra nem, hogy a körül­be­lül a har­ma­dik kupi­ca után átszel­le­mül­tem a vilá­gom leg­na­gyobb spi­ri­tu­á­lis lényé­vé és beszáll­tam a töb­bi­ek közé fákat ölel­get­ni.

Mind­ez szá­mom­ra egy addig szá­mom­ra soha nem tapasz­talt élményt biz­to­sí­tott, ami egy­szer­re árasz­tott el nyu­ga­lom­mal, könnyed­ség­gel és sza­bad­ság­ér­zet­tel. Talán abban a pil­la­nat­ban döb­ben­tem rá arra, hogy kol­lek­tí­ven és egyé­ni­leg is fele­lő­sek vagyunk a Föld jövő­jé­ért. Egy tel­je­sen más­faj­ta sze­re­te­tet képes kivál­ta­ni belő­lem egy fának a meg­öle­lé­se, mint a kará­cso­nyi ebéd utá­ni csa­lád­ta­gok ölel­ge­té­se. Szó­val meg­ál­la­pí­tom, hogy az embe­rek közöt­ti kap­cso­la­tok erő­sek és egész­sé­ge­sek lehet­nek az öle­lé­sek által, de ugyan­úgy műkö­dik ez az ember és a Föld kap­cso­la­ta is.

Föld nap­ja és a kap­cso­la­tok fon­tos­sá­ga

Az egye­sü­let alap­cél­ja, hogy ezzel az egy­sze­rű, hét­köz­na­pi tech­ni­ká­val, az öle­lés fon­tos­sá­gá­val mutas­son rá az egy­más­sal és a kör­nye­ze­tünk­kel való sze­re­tet ala­pú kap­cso­ló­dás fon­tos­sá­gá­ra. Saj­nos vagy nem saj­nos, de egy olyan világ­ban élünk, amely­ben emlé­kez­tet­nünk kell magun­kat és máso­kat a kap­cso­la­tok fon­tos­sá­gá­ra.

“Sze­ret­nénk min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő­vé ten­ni azo­kat a mód­sze­re­ket, esz­kö­zö­ket, illet­ve tech­ni­ká­kat, ame­lyek hoz­zá­já­rul­nak a lel­ki és szel­le­mi fej­lő­dés­hez, a tuda­tos élet eléré­sé­hez és segí­te­nek fel­fe­dez­ni a ben­nünk rej­lő lehe­tő­sé­ge­ket.”

- fogal­ma­zott Kiss Ádám, a Spi­ri­tu­á­lis Fej­lő­dé­sért Egye­sü­let ügy­ve­ze­tő­je.

Az idei Föld nap­ja üze­ne­te: ölelj bár­kit, bár­mit, bár­mi­kor

Az öle­lés az embe­ri kap­cso­la­ta­ink egyik leg­ha­té­ko­nyabb és leg­egy­sze­rűbb mód­ja annak kife­je­zé­sé­re, hogy sze­re­te­tet és támo­ga­tást nyúj­tunk egy­más­nak. Egy öle­lés meg­erő­sí­ti a köte­lé­ke­ket, csök­ken­ti a stresszt, növe­li az oxy­to­cin szin­tet (a bol­dog­ság­hor­mon), és segít az érzel­mi jólét meg­őr­zé­sé­ben. A sze­re­tet­tel­jes öle­lés nem­csak a bol­dog­ság érze­tét hoz­za el, hanem külön­fé­le tanul­má­nyok alap­ján erő­sít­he­ti az immun­rend­szert és csök­ken­ti a szív­be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát is. A Föld Nap­ja pedig az embe­ri­ség figyel­mét hív­ja fel a kör­nye­ze­ti prob­lé­mák­ra, és arra ösz­tön­zi az embe­re­ket, hogy fele­lős­sé­get vál­lal­ja­nak a boly­gón­kért. Az ese­mény­nek komoly cél­ja van: az éghaj­lat­vál­to­zás, a ter­mé­sze­ti kataszt­ró­fák és más fenye­ge­té­sek elle­ni küz­de­lem.

Gon­dold át a Föld­del való kap­cso­la­to­dat

A Föld nap­ja remek lehe­tő­sé­get kínál arra, hogy átgon­dold a Föld­del és mások­kal való kap­cso­la­tod. Bár hét­fő van és esős idő, de egy pálin­ka talán segít­het neked is abban, hogy elfe­lejtsd berög­ző­dé­se­i­det és kap­cso­lódj mások­kal és a ter­mé­szet­tel. Ahhoz, mi bol­do­gan éljünk egy bol­dog boly­gó szük­sé­ges, hogy tisz­ta­vi­zet ihas­sunk, friss leve­gőt szív­has­sunk.

Nem azt mon­dom, hogy szük­sé­ges tel­je­sen meg­vál­toz­tat­ni az éle­te­det és vál­tozz át klí­ma­har­cos­sá vagy spi­ri­gu­vá, hanem csak arra, hogy pár apró cse­le­ke­de­tet tegyél min­den­nap azért, hogy a Föld egyik nap­ról a másik­ra jobb hellyé vál­has­son. Lehet ez annyi is, hogy min­den­nap meg­ölelsz vala­kit, beszer­zel egy víz­tisz­tí­tó készü­lé­ket a palac­ko­zott ásvány­vi­zek helyett, vagy éppen keve­sebb papírt hasz­nálsz, de akár helyet­te­sít­he­ted a min­den­nap hasz­nált ter­mé­ke­i­det is kör­nye­zet­kí­mé­lő alter­na­tí­vák­kal.

Ne csak a Föld nap­ján tedd mind­ezt

Összes­sé­gé­ben a men­tá­lis, fizi­kai jól­lé­tünk nagy­ban függ kör­nye­ze­tünk­höz és mások­hoz való viszo­nyu­lá­sunk­tól. A Spi­ri­tu­á­lis Fej­lő­dé­sért Egye­sü­let kez­de­mé­nye­zé­se min­den­kép­pen szu­per lehe­tő­ség arra, hogy fel­hív­ja figyel­mün­ket arra, hogy az ember és a ter­mé­szet egy össze­fo­nó­dott rend­szer része, és hogy gon­dos­kod­nunk kell magunk és mások egész­sé­gé­ről, vala­mint kör­nye­ze­tünk­ről ahhoz, hogy az élet a jövő­ben is a Föl­dön tovább foly­has­son. Tehát min­den­kit arra buz­dí­tok, hogy legyen szo­ká­sunk rend­sze­re­sen ölel­kez­ni és gon­dos­kod­ni sze­ret­te­ink­ről, ter­mé­szet­ről, hogy mind a sze­mé­lyes, mind a glo­bá­lis jólét javul­jon.

For­rás: itt és MTI OS, kiemelt kép: Can­va — Getty Ima­ges Sig­na­tu­re / valen­tin­rus­sa­nov

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!