nap
óra
perc
karácsonyi vásár budapest

Fel­ké­szül­tél a 2023-as kará­cso­nyi vásá­rok­ra? Mutat­juk melyik vásár med­dig tart nyit­va.

Hirdetés

A koro­na­ví­rus kez­de­te óta nagy mizé­ria van a kará­cso­nyi vásá­rok meg­tar­tá­sa körül, ám idén úgy néz ki, hogy hosszú évek után ismét min­den­ki szá­má­ra láto­gat­ha­tó­ak lesz­nek a fővá­ro­si kará­cso­nyi vásá­rok. Igaz, hogy az adven­ti idő­szak hiva­ta­lo­san csak novem­ber 27-én kez­dő­dik, de a vásá­rok egy része ettől elté­rő módon már egy hét­tel koráb­ban nyit­va tar­ta­nak és vár­ják az érdek­lő­dő­ket.

Vörös­mar­ty Clas­sic Xmas

A Vörös­mar­ty téren meg­ren­de­zés­re kerü­lő meg­újult kará­cso­nyi for­ga­tag 2022. novem­ber 18. és decem­ber 28. között vár­ja a han­go­lód­ni vágyó­kat. A vásár vasár­nap­tól — csü­tör­tö­kig 11:00 — 21:00 óra között pén­tek — szom­bat pedig 11:00 és 22:00 óra között tart nyit­va. A Vörös­mar­ty téri vásár­ról min­den hasz­nos infor­má­ció elér­he­tő ezen a lin­ken

Advent Bazi­li­ka

A hagyo­má­nyo­san min­den évben meg­tar­tott Adven­ti Ünnep a bazi­li­ká­nál idén novem­ber 18-tól 2023. janu­ár 1‑ig vár­ja a vásár­ló­kat. A vásár vasár­nap­tól — csü­tör­tö­kig 11:00 — 21:00 óra között, míg pén­tek-szom­bat 11:00 — 23:00 óra között tart nyit­va majd. Euró­pa leg­szebb kará­cso­nyi vásá­rá­ról min­den infor­má­ci­ót ide kat­tint­va talál­hatsz meg.

Advent Óbu­dán

Az Óbu­dai Adven­ti mulat­ság 2022. novem­ber 25. és decem­ber 23. között vár­ja a kikap­cso­lód­ni vágyó­kat hét­fő­től — csü­tör­tö­kig 14:00–21:00, pén­te­ken­ként 14:00–22:00, szom­bat ‑vas­ár­nak 10:00–22:00 óra között. Az óbu­dai vásár­ról, jég­pá­lyá­ról és prog­ra­mok­ról min­den fon­to­sabb infor­má­ció meg­ta­lál­ha­tó erre a link­re kat­tint­va.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!