nap
óra
perc
0201cikk-kepek-2021-18-800x445

Bolon­dok nap­ja: Ez a mi napunk és ezt már sen­ki nem vehe­ti el tőlünk

A bolondok napja sokak számára egy szent ünnepé nőtte ki magát. Így ezen a napon náluk csak mosolygásról kell, hogy szóljon az élet.
Hirdetés

Ápri­lis else­jei bolon­dok nap­ja min­den évben az ízlés­te­len tré­fá­kat, fék­te­len buli­kat, a tavaszt jelen­tet­te eddig. Nos idén úgy dön­töt­tem, hogy ünnep­pé nyil­vá­ní­tom a magam szá­má­ra, és csat­la­ko­zás­ra bíz­ta­tok min­den­kit, aki eddig a fin­gó pár­nák, vizes lufik, tej­szín­ha­bos tasa­kok áldo­za­ta volt. Ápri­lis else­ji gon­do­la­tok Simon Pet­rá­tól.

Az idei kon­cep­ci­óm az, hogy a bolond létet, mint élet­for­mát ünnep­lem ápri­lis else­jén. A humor egy kicsit koráb­bi idők­ben még egy komoly szak­má­nak szá­mí­tott. Ma pedig, ahogy egy­re töb­ben veszí­tik el a meg­él­he­té­sü­ket, nél­kü­löz­he­tet­len for­rá­sa a túl­élés­nek. Bár a vicc­kész­le­tem a favic­cek­nél kez­dő­dik, és itt véget is ér, de a saját káro­mon nagyon jókat tudok nevet­ni. 

Bolon­dok nap­ja a moso­lyok nap­ja

Sze­rin­tem nem csak szá­mom­ra ilyen fon­tos, hogy a mosoly­gás a min­den­na­pok szer­ves része legyen, hiszen a jókedv egyen­lő a jó köz­ér­zet­tel. A ked­venc embe­re­im a Föl­dön a móka­mes­te­rek, akik a lényük­ből is ked­ves­sé­get és vidám­sá­got árasz­ta­nak, ezért sze­re­tek belő­lük töl­te­kez­ni. Nem hiá­ba léte­zik a haho­ta jóga sem, ami külön­bö­ző spon­tán neve­tést kivál­tó gya­kor­la­tok­ra épül. Ilyen­kor töb­ben, együtt vég­zik a gya­kor­la­to­kat, és úgy tűn­nek, mint egy csa­pat vidám bolond. Még ha az ele­jén eről­te­tik is a neve­tést, az agyuk nem tud különb­sé­get ten­ni, és a bol­dog­ság­hor­mo­nok ugyan­úgy elkez­de­nek elsza­ba­dul­ni.

A ked­venc humor­for­rá­som amúgy a stand up comedy, azon belül is a szé­kely táj­szó­lás­sal elme­sélt tör­té­ne­tek. Gon­dol­ja­tok csak bele, hogy ezek a szto­rik iga­zá­ból nem is olyan kirí­vó­ak, hiszen velünk is tör­tén­nek hason­ló ese­tek, és a mi éle­tünk sem különb a szí­né­sze­ké­nél, csak más­hogy adjuk elő. Ha esünk egy hatal­ma­sat, vagy egy barát tré­fá­já­nak közép­pont­já­ba kerü­lünk, haj­la­mo­sak vagyunk nega­tí­van rea­gál­ni rá, pedig a szín­ház­ban, vagy tv-ben látott humo­ris­ta műso­ra is azért vic­ces, mert a saját éle­té­nek hason­ló ese­mé­nye­it képes vic­ce­sen tálal­ni. 

Ha kel­lő öniró­ni­á­val ren­del­ke­zünk, az egész élet lehet egy hatal­mas bolon­dok nap­ja. Én sze­re­tem vidá­man élni az éle­tem, és nem csak nekem áll jól a mosoly, tehát igyek­szem ezt mások­ra is átra­gasz­ta­ni. Ünne­pel­jünk hát ma min­ket, vidám bolon­do­kat! Che­ers!

Képek for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Simon Petra további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!