nap
óra
perc
bor és vízpart Forrás Canva - sergeiimostovyi

“Én boroz­ha­tok a gye­rek pedig fej­lő­dik”- nyá­ri sport­tá­bor az uni­ver­zum aján­dé­ka

Sokak számára okoz problémát, hogy nyaranta nincs hová tenni a gyereket, amíg a szülők dolgoznak. De akkor mi a megoldás?!
Hirdetés

A nyár­ról leg­töb­bek­nek a pihe­nés, nya­ra­lás és az MTV Beach Hou­se -léte­zik még?!- jut eszé­be. Leg­alább­is nekem ez jut­na eszem­be, ha nem len­ne gye­re­kem. Kis­gye­re­kes szü­lő­ként sok­szor nem enged­he­tem meg magam­nak azt a luxust, hogy pihen­jek vagy azt, hogy tisz­ta ruhát hord­jak és maku­lát­lan lakás­ban éljek. Plá­ne nyá­ron, ami­kor még óvo­da sin­csen. Az idén nyá­ri énidőm­ről sport­tá­bor­ral gon­dos­ko­dok.

Ami­kor gye­re­kem lett egy­ből meg­ro­ha­moz­tak az isme­rő­se­im saját néző­pont­ja­ik­kal, tapasz­ta­la­ta­ik­kal és az ezzel kap­cso­la­tos fel­té­te­le­zé­se­ik­kel. A ked­venc mon­da­ta­im közé tar­to­zott töb­bek között, ami­kor azt mond­ták, hogy “éle­ted leg­cso­dá­la­to­sabb idő­sza­ka lesz” vagy azt, hogy “annyi­ra neked való az anya­sze­rep”. Én pedig naí­van el is hit­tem. Soha nem mon­da­nám, hogy meg­bán­tam a dön­té­sem, mert való­ban cso­dá­la­tos idő­szak, de nem úgy, ahogy elkép­zel­tem. A mai napig van­nak a gye­rek­ne­ve­lés­ben tabu­té­mák, ame­lyek­ről nem beszél­nek az embe­rek. Pedig kel­le­ne. Én hálás let­tem vol­na, ha az ele­jén elmond­ja nekem vala­ki, hogy egy gye­rek olyan büdö­set tud kakál­ni, mint­ha hal­olaj­jal etet­ném és azt, hogy miu­tán fel­eme­led édes és bűbá­jos mosollyal tud az arcod­ba hány­ni, ami után még ki is nevet.

Való­szí­nű­leg akkor sem dön­töt­tem vol­na más­ként, de keve­sebb meg­le­pe­tés ért vol­na. Ami­kor rákér­dez­tem más gye­re­kes bará­tok­nál, hogy eze­ket miért nem mond­ták koráb­ban meg­döb­ben­ve áll­tak előt­tem és csak annyi volt a vála­szuk, hogy “azt hit­tük ezt tudod” vagy éppen az, hogy “nekik sem mond­ta sen­ki”. Hon­nan kel­lett vol­na tud­nom?! Mind­annyi­an más anyák vagyunk és más­ként keze­lünk egy adott szi­tu­á­ci­ót. Van­nak akik túl­fél­tik a gye­re­ke­i­ket és van­nak olya­nok, mint én, aki nyíl­tan a sze­re­tet és humor alap­ján kom­mu­ni­ká­lok a gye­rek­kel még akkor is, ha emi­att mások fur­csá­nak néz­nek vagy azt hiszik elment az eszem. Hiszem azt, hogy ezzel a faj­ta kom­mu­ni­ká­ci­ó­val meg­ad­ha­tom a gye­rek­nek azt, a sza­bad­sá­got, nyílt­sá­got, hogy a jövő­ben neki se kell­jen fél­nie attól, hogy kimond­ja az érzé­se­it, még akkor is, ha nehéz. Most kicsit nehéz.

Kép for­rá­sa: Can­va — Kas­pars Grin­valds

Vagy a lakás tisz­ta vagy én. A ket­tő együtt nem megy.

Nagyon sok­min­dent tanul­tam azóta, ami­óta szü­lő let­tem. Elő­ször is kény­te­len vol­tam elen­ged­ni a tisz­ta­ság­má­ni­ám, ugyan­is a gye­rek egy olyan varázs­ló, aki egy pil­la­nat alatt képes a tisz­tá­ból káoszt terem­te­ni. Akár­hogy is imád­ko­zom ez a műve­let for­dít­va még nem megy. Arra is rájöt­tem, hogy ha a gye­rek nagy nehe­zen elal­szik, nekem kizá­ró­lag csak akkor és csak annyi időm van kita­ka­rí­ta­ni, kimos­ni a heti szennyest, meg­főz­ni, kipi­hen­ni két év kemény mun­ká­ját és a szü­lés fára­dal­ma­it, amíg ő alszik.

Ebből adó­dik, hogy egy­szer­re nincs olyan, hogy a lakás is tisz­ta legyen és én is. Mert amíg a gye­rek alszik vagy taka­rí­tok, vagy elal­szom a für­dő­kád­ban. Más esély nincs a pihe­nés­re, így könnyű kita­lál­ni, hogy java­rész melyi­ket válasz­tom és én vagy a lakás a tisz­tább. Ez is olyan dolog, ami­re koráb­ban sen­ki nem hív­ta fel a figyel­me­met. Ennél a pont­nál egye­te­mi éve­im kifej­lesz­tett tech­ni­kám segít­sé­gem­re volt, misze­rint éve­kig képes vol­tam napi 2–3 óra alvás­sal órák­ra jár­ni, vizs­gáz­ni és mel­let­te buliz­ni. Főleg buliz­ni. Itt most a buli helyett ker­ge­tem a gye­re­ket a lakás­ban és teleta­bit nézek, utá­na pedig estén­ként titok­ban iszom a für­dő­szo­bá­ban.

Sport­tá­bo­rok, mint az uni­ver­zum aján­dé­kai

A nyár egy ret­te­gett dolog, mert akkor nincs óvo­da, isko­la és sok­szor nincs hova ten­ni a gye­re­ket, amíg dol­go­zok. A gye­rek már 5 éves, így idén lesz az első év, ami­kor már el merem enged­ni tábo­rok­ba. Így fel­csap­tam az inter­ne­tet és elkezd­tem keres­ni a tábo­rok között, hogy min­den hasz­nos infor­má­ci­ót begyűjt­hes­sek a kör­nyék­be­li tábo­rok­ról és tábor­ve­ze­tők­ről. Ennek csak annyi az oka, hogy azért még­sem bíz­nám a gye­re­ket akár­ki­re, ha már ennyit dol­goz­tam a fel­ne­ve­lé­sén. Java­részt azt tapasz­tal­tam, hogy az összes tábort úgy hir­det­ték, hogy mi a jó a gye­rek­nek, milyen kész­sé­ge­ket sajá­tít­hat el, és a töb­bi. Önzőbb szü­lő­ként ez kevés­bé fog meg engem, mint pél­dá­ul egy ilyen főcím:

gye­re, hozd el és add le a gye­re­ket, mi vigyá­zunk rá, lefá­raszt­juk, hogy job­ban alud­jon te pedig nyu­god­tan menj igyál meg egy üveg bort a tera­szon.

Mennyi­vel job­ban hang­zik már?! Most őszin­tén, ha mélyen magam­ba nézek és egy ilyen szlo­gen jön­ne velem szem­be gon­dol­ko­zás nél­kül bead­nám a gye­re­kem. Hogy miért?! Mert aki ilyet ír az tisz­tá­ban van vele, hogy milyen nehéz gye­re­ket nevel­ni, és még humo­ra is van. Nem mel­les­leg fel­té­te­lez­ném, hogy van saját gye­re­ke, aki mel­lett ezt az élet­böl­cses­sé­get meg­ál­la­pí­tot­ta. Hát kel­le­ne nekem ennél több? Nem. Nyil­ván nem.

Na, mivel ilyen szlo­gent nem talál­tam sehol keres­tem tovább, hogy mi lehet­ne a leg­jobb a gye­rek­nek. Mi a Bala­ton­nál élünk és min­den­kép­pen olyat keres­tem ahol nem kell ott alud­nia, meg­fi­zet­he­tő áron van, közel van, szak­ér­tő fel­ügye­le­tet biz­to­sí­ta­nak és esté­re jól elfá­rad a gye­rek. Nem hiszem, hogy olyan nagy kri­té­ri­u­mo­kat fogal­maz­tam meg, de egy idő után kezd­tem fel­ad­ni a kere­sést.

Kép for­rá­sa: Can­va — oksa­nas­hufrych

De nem adtam fel!

De akkor jött velem szem­be egy poszt a Face­book-on, misze­rint az R320Fit&Art nap­kö­zis gye­rek­tá­bo­ro­kat szer­vez Bala­tonl­el­lén. Bár a hir­de­tés­ben itt sem sze­re­pelt a fent emlí­tett “nyu­god­tan borozz ott­hon a tera­szon” szlo­gen, de az igen, hogy sport­tá­bor. Lele­mé­nyes szü­lő­ként össze is kötöt­tem a fejem­ben a dol­go­kat. Sport, akkor a gye­rek elfá­rad. Tábor, akkor én boroz­ha­tok bün­tet­le­nül. WIN-WIN pozí­ció, már csak a töb­bi kri­té­ri­um­ra vol­tam kíván­csi, mint ár és szak­ér­tő fel­ügye­let.

Körül­néz­tem olda­la­i­kon és lát­tam, hogy edző­ik java­részt mind kötőd­nek az okta­tás­hoz és a peda­gó­gi­á­hoz, így a szak­ér­tő fel­ügye­let adott. Itt már elkezd­tem imád­koz­ni, hogy a tábor ára is bará­ti legyen. Így tör­tént, hogy imá­im meg­hall­gat­tat­tak, ugyan­is koráb­ban maxi­mum har­minc­ezer forin­tot tűz­tem ki fel­ső­ha­tár­nak. Egy egy­he­tes tábor ára 27.000 forint­ba kerül náluk. Töké­le­tes. Idén három nap­kö­zis sport­tá­bort szer­vez­nek gye­re­kek­nek elő­re meg­ha­tá­ro­zott kor­cso­port alap­ján. A tábo­rok­ba nem csak az órá­ik­ra járó gye­re­ke­ket vár­ják, hanem azo­kat a gye­re­ke­ket is, akik most kez­de­nek el érdek­lőd­ni a közös­ség és test­moz­gás iránt.

Miért hasz­nos a sport­tá­bor?

Mint olda­luk­ról meg­tud­tam a sport­tá­bo­rok nem csak arra hasz­no­sak, hogy a gye­re­ket lefá­rasszuk és sza­bad­időt csi­nál­junk magunk­nak, hanem szá­mos hasz­nos dol­got fedez­het fel a gye­rek, mint pél­dá­ul:

  • Fizi­kai akti­vi­tás: A tábo­rok­ban kiemelt sze­re­pet kap a moz­gás, mely­nek segít­sé­gé­vel könnyebb fenn­tar­ta­ni vagy kiala­kí­ta­ni a kor­osz­tály­nak meg­fe­le­lő egész­sé­ges test­súlyt, erő­sí­te­ni az izmo­kat és a cson­to­kat, vala­mint javí­ta­ni a szív- és érrend­sze­ri egész­sé­get.
  • Új spor­tok kipró­bá­lá­sa: A tábo­rok során több óra­tí­pus­sal is talál­koz­nak a gye­re­kek, melyek segít­het­nek nekik meg­ta­lál­ni a szen­ve­dé­lyü­ket, és egy éle­ten át tar­tó sze­re­te­tet a sport iránt.
  • Csa­pat­mun­ka és szo­ci­a­li­zá­ció: A tábo­rok kivá­ló lehe­tő­sé­get biz­to­sí­ta­nak a gye­re­kek szá­má­ra, hogy meg­ta­nul­ja­nak csa­pat­ban dol­goz­ni és új kor­tár­sak­kal ismer­ked­je­nek meg. Mind­ez a szo­ci­á­lis kész­sé­gek fej­lesz­té­sé­hez és az egész­sé­ges önbi­za­lom növe­lé­sé­hez vezet­het.
  • Szó­ra­ko­zás és kaland: A tábo­rok alatt az órá­kon túl szá­mos szó­ra­koz­ta­tó tevé­keny­ség­gel és kalan­dok­kal készül­nek, ame­lyek min­den­kép­pen emlé­ke­ze­tes­sé teszik a nya­rat a gye­re­kek szá­má­ra.
  • Fegye­lem és önál­ló­ság: A tábo­rok sajá­tos­sá­gá­ból adó­dó­an meg­ta­nít­ják a gye­re­ke­ket a fegye­lem és az önál­ló­ság alap­ja­i­ra. Meg­ta­nul­ják, hogyan kell követ­ni az uta­sí­tá­so­kat, hogyan kell csa­pat­ban dol­goz­ni, és gon­dos­kod­ni­uk önma­guk­ról.

Összes­sé­gé­ben tisz­ta haszon egy sport­tá­bor

Mint mond­tam min­den szü­lő más­ként csi­nál­ja és tudom azt is, hogy vala­ki úgy méri a jó anya­sá­got, hogy hát­tér­be szo­rít­ja saját igé­nye­it és a gye­re­két helye­zi elő­tér­be. Na én nem ilyen anya vagyok, mert nekem az nem vált be. Szük­sé­ges­nek tar­tom, hogy legyen olyan idő, amit csak magam­mal töl­tök, mind­amel­lett amit, hogy a gye­rek se érez­ze egy per­cig sem a hiá­nyo­mat. Ter­mé­sze­te­sen kapok néző­pont­ja­im miatt kri­ti­ká­kat, de mind­amel­lett dicsé­re­te­ket is. Viszont ez mind eltör­pül amel­lett, hogy nekem milyen az őszin­te és vidám a kap­cso­la­tom a gye­re­kem­mel.

Szó­val nem, nem vagy rossz anya ami­att, mert magad­dal akarsz időt töl­te­ni és ha meg­ta­lá­lod a mód­ját annak, hogy a gye­rek is aktí­van, egész­sé­ge­sen, bol­do­gan és élmé­nyek­ben gaz­da­gon tölt­se a nya­rat.

For­rás: itt, kiemelt kép for­rá­sa: Can­va — ser­ge­i­imos­tovyi

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gáspar Bettina további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!