nap
óra
perc
gyűlöletbeszéd, hajléktalan, szegénység, utca, Kép forrása Canva - Getty Images Signature by carolthacker

EMBER! Mikor és miért hagy­tuk, hogy a gyű­lö­let­kel­tés min­den­na­pi rutin legyen?

Hajléktalan emberekkel dolgozó szociális munkások közösen állnak ki a gyűlöletkeltés és a politikai kizsákmányolás ellen. Követendő a példa?
Hirdetés

Nem újke­le­tű a dolog, hogy a poli­ti­ku­sok egy-két sza­va­zat remé­nyé­ben sze­ret­nek haj­lék­ta­lan embe­rek­kel pél­dá­loz­ni. Mind­ezt úgy, hogy egy­faj­ta poli­ti­kai gyű­lö­let­kel­tés esz­kö­ze­ként hasz­nál­ják őket. Érde­mi meg­ol­dást ezzel kap­cso­lat­ban az ígért rend­szer­vál­tás óta talán egyet­len poli­ti­kus sem tudott fel­mu­tat­ni, mint oly sok más fon­tos kér­dés­ben sem. Így marad az egy­más­ra muto­ga­tás és a gyű­lö­let­kel­tés, mint az óvo­dá­ban. A szo­ci­á­lis mun­ká­sok most ezt meg­elé­gel­ték. Mar­czin­ka Mátyás írá­sa.

Mun­kán kívül bor­zal­ma­san keve­set hasz­ná­lom a közös­sé­gi média plat­for­mo­kat, mert egy­sze­rű­en idő­rab­lás­nak tar­tom, ugyan­is a poli­ti­ka tel­je­sen átvet­te a hatal­mat hir­de­té­se­i­vel. Ezzel még nem is len­ne prob­lé­ma, ha valós ered­mé­nye­ket mutat­ná­nak fel, hogy az ország vagy egy adott tele­pü­lés mennyit fej­lő­dött az adott veze­tés cik­lu­sa alatt. Ha való­di ered­mé­nyek­kel len­ne képes jobb vagy bal oldal kam­pá­nyol­ni. Nap­ját sem tudom, hogy mikor lát­tam utol­já­ra olyan poli­ti­kai hir­de­tést, ami való­ban valós ada­to­kon ala­pul­va az ország valós fej­lő­dé­sé­ről és épü­lé­sé­ről szól­na.

Ma még­is­csak belép­tem a Face­book-ra. Egy isme­rő­söm kitett egy posz­tot, ami­ben szo­ci­á­lis mun­ká­sok gyűj­te­nek alá­írá­so­kat, annak érde­ké­ben, hogy a poli­ti­ku­sok ne zsák­má­nyol­ják ki még job­ban a haj­lék­ta­la­no­kat. Kava­rog­nak ben­nem a gon­do­la­tok és egy­sze­rű­en nem értem a jelen­le­gi magyar men­ta­li­tást. Nem értem, hogy miért hagy­tuk és hagy­juk, hogy ez így legyen.

A poli­ti­ká­ban a mani­pu­lá­ció és a gyű­lö­let­kel­tés vet­te át a hatal­mat

Síró lélek­kel lépek ki Magyar­or­szá­gon az utcá­ra, mert tudom, hogy egy olyan ország az ott­ho­nom, ahol a béke csak a pla­ká­to­kon és a kor­mány­pár­ti saj­tó­ban léte­zik.. és ott is csak akkor, ha a reg­ná­ló hata­lom marad. Min­den lépés­sel üvölt a lel­kem, mert ha meg­bu­kik, akkor béke pla­kát­jai mel­lett ugyan­az­zal a stí­lus­sal annak ellen­té­te, a hábo­rú sze­re­pel.. és egy­sze­rű­en elszáll belő­lem a lélek, ami­kor tuda­to­sul ben­nem, hogy van­nak embe­rek, akik ezt el is hiszik.

A médi­á­ban poli­ti­ku­sa­ink egy­más lejá­ra­tá­sát se Embert, se Istent nem ismer­ve csúcs­ra járat­ják. A kom­mu­ni­ká­ci­ós for­ma pedig egy­sze­rű­en lenyű­gö­ző. Hány­in­gert kel­tő, de lenyű­gö­ző. Nor­má­lis álla­mi okta­tás hiá­nyá­ban lévő embe­re­ket a duá­lis (Hábo­rú vs Béke) köz­lés össze­za­var és egy­más­nak uszít. Mind­eköz­ben a Hit­le­ri poli­ti­kán ala­pul­va a kitű­zött éppen aktu­á­lis ellen­ség­ké­pek féle­lem­ben tar­ta­nak. Mind­ez pedig kiöli az embe­rek­ből a gon­dol­ko­zás és sza­bad aka­rat utá­ni vágyat. Ez a féle­lem­mel átita­tott lég­kör közönyt és irá­nyít­ha­tó­sá­got vált ki, ami lehe­tő­vé teszi a hata­lom bál­vánnyá ala­ku­lá­sát. Olyan bál­vánnyá, ami tet­tek nél­kül, pla­ká­tok­kal is meg tud­ja óvni a népét.

Hány­in­ge­rem van tőle, de lenyű­göz, hogy annyi­ra sike­re­sen kitol­ták mind­ez­zel az embe­rek inger­kü­szö­bét, hogy már tévé­szék­há­zat sin­csen ked­ve embe­rek­nek meg­ro­han­ni, mert elhit­ték, hogy ez nem az ő dol­guk… és amúgy sem érne sem­mit. Oly­annyi­ra irá­nyít és egy­más­nak uszít, hogy ezzel szin­te egye­ne­sen enge­délyt ad egy­más ver­bá­lis bán­tal­ma­zá­sá­ra. Enge­délyt, ami a sza­bad ember, sza­bad ország illú­zió mögött kimon­dat­la­nul is bűn­né tet­te a más­sá­got. Bűn­né lett véle­ményt nyil­vá­ní­ta­ni. Bűn lett gon­dol­koz­ni. Bűn­né lett önma­gad­nak len­ni. Bűn­né lett sze­gény­nek len­ni. Ami viszont köte­le­ző, az a gyű­lö­let­kel­tés és annak meg­bé­lyeg­zé­se, aki nem úgy cse­lek­szik vagy gon­dol­ko­zik, mint amit a kar­ha­ta­lom kimon­dat­la­nul is elvár­na.

A sza­bad aka­ra­tod illú­zi­ó­ja

A bűn ma nem olyan mint koráb­ban, ma már rend­sze­re van az irá­nyí­tás­nak. A sza­bad aka­ra­tod meg­van. De csak akkor, ha vise­led a követ­kez­mé­nye­ket. Hidd el tudom miről beszé­lek, ugyan­is minden­nek a nagy­ját saját bőrö­mön tapasz­tal­tam és tapasz­ta­lom meg.

Per­sze elmond­ha­tod sza­ba­don a véle­mé­nyed a saj­tó­ban, a médi­á­ban — de a médi­u­mot meg­bün­te­tik, mert vélet­le­nül sza­bály­ta­lan­sá­got talál az NMHH. Lehetsz lesz­bi­kus és meleg — de készülj fel rá, hogy hama­ro­san nem mehetsz fóli­á­zat­la­nul gye­re­kek, isko­lák és temp­lo­mok köze­lé­be. Gon­dol­ha­tod más­ként és lehetsz ellen­ál­ló — de hol­nap­ra az arcod­dal ellá­tott, gyű­lö­let­kel­tés célú pla­ká­tok­kal díszít­jük fel az orszá­got, misze­rint haza­áru­ló vagy. Lehetsz sze­gény és elma­rad­hatsz az adó­val — de a tör­vény nevé­ben mulasz­tá­si bír­sá­got sza­bunk ki rád, elma­rad­hatsz a hitel­lel — de kése­del­mi kama­tot szá­mo­lunk fel, hogy soha ne is tudd kifi­zet­ni, hogy félj és függj a hata­lom­tól. Lehetsz haj­lék­ta­lan — de akkor poli­ti­kai gyű­lö­let­kel­tés és betel­je­sü­let­len ígé­re­tek sorá­nak tár­gya leszel, mert nem vagy hasz­nos tag­ja a tár­sa­dal­munk­nak.

A poli­ti­ká­ban föl­fe­lé nyal­ni kell, lefe­lé meg?

Dol­goz­tam együtt önkor­mány­za­tok­kal és más álla­mi cégek­kel. A leg­több helyen, ahol meg­ma­radt a rend­szer­vál­tás előt­ti veze­tés vagy annak köz­vet­len utód­ja ott jel­lem­ző­en meg­ma­radt Man­ci­ka is, a helyi tit­kár­nő. -Nem tisz­te­let­len­ség­ből hívom Man­ci­ká­nak, hanem mert bor­zal­mas a név­me­mó­ri­ám.- Min­den helyen sze­ret­tem elbe­szél­get­ni a béke­idők­ből ott­ma­radt tit­kár­nők­kel, ugyan­is a leg­na­gyobb tit­ko­kat és böl­cses­sé­ge­ket ők osz­tot­ták meg velem egy-egy ked­ves mosoly után.

Az egyik helyen az egyik ilyen Man­ci­ká­nak volt egy mon­da­ta, amit talán soha nem felej­tek el: “Egyet jegyez­zen meg, a poli­ti­ká­ban föl­fe­lé nyal, lefe­lé tapos! Így volt ez 100 éve, és így van ez ma is!”. Ez 10 éve volt, a pályám ele­jén. Akkor még nem értet­tem. De ma már pon­to­san látom, hogy ez így műkö­dik. Töké­le­tes pél­da rá a haj­lék­ta­lan­ság hely­ze­te is, ugyan­is egy poli­ti­kus szá­má­ra nem mérv­adó a haj­lék­ta­lan­ság, ugyan­is lak­cím nél­kül nem lehet sza­vaz­ni.

Az eti­kus poli­ti­kus -jó vicc nem?- pedig úgy sze­rez­het ebből sza­va­za­tot, hogy meg­ígé­ri a válasz­tók­nak, hogy­ha meg­vá­laszt­ják nem lesz­nek haj­lék­ta­la­nok és támo­gat­ja az elhe­lyez­ke­dé­sü­ket és fel­zár­kóz­ta­tá­su­kat. Buda­pes­ten ez szin­tén sajá­tos módon tör­té­nik, ami­nek az V. kerü­let­ben több alka­lom­mal szem és fül­ta­nú­ja vol­tam. Sok­szor úgy éri el egy kerü­let veze­té­se, hogy való­ban tel­je­sí­te­ni tud­ja a kam­pány­ígé­re­tét, hogy a helyi köz­te­rü­let fel­ügye­let és/vagy rend­őr­ség bevo­ná­sá­val elza­var­ják egy másik kerü­let­be “lak­ni” a haj­lék­ta­la­no­kat.

Mivel hazánk­ban az eti­kus poli­ti­kus csak egy ríme­lő szó­pá­ros, így a poli­ti­ku­sok ennél alja­sabb mód­szer­rel is képe­sek kam­pá­nyol­ni. Ez pedig nem más, mint a már föl­dön fek­vő ember még tovább tör­té­nő kizsák­má­nyo­lá­sa, majd járu­lé­kos vesz­te­ség­nek való tekin­té­se.

A gyű­lö­let­kel­tés és meg­kü­lön­böz­te­tés, mint kam­pány­esz­köz

Szo­mo­rú­an követ­tük, ahogy az elmúlt hetek­ben vissza­tért a poli­ti­ká­ba a „haj­lék­ta­la­no­zás”. - áll Rácz Katin­ka szo­ci­á­lis mun­kás által az ahang.hu olda­lon lét­re­ho­zott kam­pá­nyá­nak ele­jén, melyet Vitézy Dávid és Szent­ki­rá­lyi Ale­xand­ra főpol­gár­mes­ter-jelöl­tek­nek címez­tek.

Az aHang olda­lon meg­je­lent kam­pány értel­mé­ben Vitézy Dávid több alka­lom­mal vitá­kon, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón és válasz­tá­si kam­pány-vide­ók­ban a haj­lék­ta­lan embe­re­ket meg­bé­lyeg­ző, a haj­lék­ta­lan­sá­got a bűnö­zés­sel, a nők elle­ni erő­szak­kal és a garáz­da­ság­gal össze­mo­só nyi­lat­ko­za­tot tett köz­zé.

Továb­bá fel­hív­ják rá a figyel­met, hogy fize­tett hir­de­tés­ben uszí­tott a „haj­lék­ta­la­nok” ellen egy ren­det­len vil­la­mos­meg­ál­ló­ról készült kép­pel. A szo­ci­á­lis mun­ká­sok továb­bá úgy tud­ják, hogy a haj­lék­ta­lan embe­rek nagyon sokat dol­goz­nak a buda­pes­ti köz­te­rü­le­tek taka­rí­tá­sán a köz­tisz­ta­sá­gi cégek mun­ká­sa­i­ként.  A “haj­lék­ta­la­no­zás­ból” Szent­ki­rá­lyi Ale­xand­ra sem marad­ha­tott ki, ugyan­is azt állít­ják, hogy Vitézy kam­pány­üze­ne­te­i­nek egy részét szó­ról szó­ra átvet­te, és szin­tén több vide­ó­ban és bejegy­zés­ben kel­tett indu­la­to­kat a haj­lék­ta­lan embe­rek­kel szem­ben.

A szo­ci­á­lis mun­ká­sok a kam­pá­nyuk­ban meg­em­lí­tik, hogy arról azon­ban egyik poli­ti­kus sem beszélt, hogy főpol­gár­mes­ter­ként mit ten­né­nek annak érde­ké­ben, hogy a haj­lék­ta­lan embe­rek hely­ze­te javul­jon, nekik is legyen hol lak­ni­uk, vagy orvo­si ellá­tást kap­ja­nak. Továb­bá értet­le­nül áll­nak az előtt, hogy miért mos­sák össze a haj­lék­ta­lan­sá­got az álta­lá­ban a tömeg­köz­le­ke­dé­sen ran­da­lí­ro­zók­kal. Ha vala­ki ran­da­lí­ro­zik, szál­lít­sák le a vil­la­mos­ról, de mi köze van ennek ahhoz, hogy van‑e hol lak­nia?

Poli­ti­ku­sa­ink fele­lős­ség­gel tar­toz­nak a haj­lék­ta­la­no­kért is

A szo­ci­á­lis mun­ká­sok alá­írás­gyűj­tő kam­pá­nyuk­ban kieme­lik, hogy a haj­lék­ta­lan ügy­fe­le­i­ket gyak­ran éri hát­rá­nyos meg­kü­lön­böz­te­tés, meg­alá­zó bánás­mód, és vissza­té­rő­en elő­for­dul­nak gyű­lö­let­bűn­cse­lek­mé­nyek is velük szem­ben.

A haj­lék­ta­lan­ság hely­ze­te nagy mér­ték­ben függ egy állam és az önkor­mány­za­ti műkö­dé­sek­től. Magyar­or­szá­gon a temér­dek adó­zá­si for­ma közül min­den ember­nek és vál­la­lat­nak köte­le­ző SZOCHO‑t, avagy szo­ci­á­lis hoz­zá­já­ru­lá­si adót fizet­ni. Szá­mos más támo­gat­ni való közül ez egy olyan bevé­te­le az állam­nak, ami a mun­ka­hely terem­té­si és fel­zár­kóz­ta­tá­si prog­ra­mo­kat is finan­szí­roz­ná, hogy fel­szá­mol­ha­tó, vagy nagy mér­ték­ben csök­kent­he­tő legyen a haj­lék­ta­lan­ság. Min­den bizonnyal egy nor­má­li­san műkö­dő ország­ban az állam a bevé­te­le­it arra for­dít­ja, ami­re az adó­fi­ze­tők azt befi­ze­tik. Biz­to­san itt is. Csak még a több, mint 10 évvel ezelőt­ti kor­mány­zás hibá­ja ez is, mert elk@rták. Bibi­bí.

Két­ség­te­len, hogy a poli­ti­ku­sok­nak kiemel­ten nagy fele­lős­sé­ge van a haj­lék­ta­lan­ság­ról szó­ló köz­be­széd ala­kí­tá­sá­ban és a szo­ci­á­lis szak­em­be­rek­nek pedig köte­les­sé­ge, hogy kiáll­ja­nak az elesett, rászo­ru­ló ember­tár­sa­in­kért, ha már az állam nem teszi meg.

Mi az alá­írás­gyűj­tés cél­ja?

A szó­ban for­gó kam­pányt Rácz Katin­ka mel­lett továb­bi 21 szo­ci­á­lis mun­kás lát­ta el saját nevé­vel, ami­ben egy­han­gú­lag kiáll­nak a haj­lék­ta­la­nok jogai mel­lett. Cél­juk, hogy fel­hív­ják rá a poli­ti­ku­sok figyel­mét, hogy ha vala­ki ren­det sze­ret­ne, akkor a ren­det­len­ke­dők­ről beszél­jen, és ne a haj­lék­ta­lan embe­re­ket állít­sa pel­len­gér­re. Ha pedig a haj­lék­ta­lan embe­rek­ről beszél, akkor azt mond­ja el, hogy mit ten­ne azért, hogy ők is lak­has­sa­nak vala­hol.

A szo­ci­á­lis szak­em­be­rek azt sze­ret­nék, hogy a poli­ti­ku­sok gyű­lö­let­kel­tés helyett javas­la­to­kat fogal­maz­za­nak meg, anél­kül, hogy köz­ben ne tegyék indu­la­tok cél­táb­lá­já­vá a már amúgy is kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben élő embe­re­ket.

Az alá­írás­gyűj­té­si kam­pány­ban továb­bá arra kérik Szent­ki­rá­lyi és Vitézy pol­gár­mes­ter-jelöl­te­ket, hogy hagy­ják abba a gyű­lö­let­kel­tést, és ne nye­rész­ked­je­nek mások nincs­te­len­sé­gén — se a kam­pány­ban, se később, ha úgy ala­kul a Fővá­ro­si Köz­gyű­lés­ben.

Online “alá­írá­sod­dal” most Te is hoz­zá­já­rul­hatsz, hogy ez az üze­net eljus­son a poli­ti­ku­sok­hoz. Itt a lehe­tő­ség, hogy akár a fote­lod kényel­mé­ből pár kat­tin­tás­sal, de kiállj a haszon­szer­zés­ből elkö­ve­tett gyű­lö­let­kel­tés ellen! A szo­ci­á­lis mun­ká­sok által írt tel­jes szö­ve­ge­zést ere­de­ti for­má­ban az aláb­bi gom­bon olvas­ha­tod el.

Össze­gez­ve tény, hogy lehet­ne nagyobb rend vagy tisz­ta­ság a tömeg­köz­le­ke­dés­ben, a város­ban és az ország­ban. A haj­lék­ta­lan­ság nem kam­pány­esz­köz, ami­vel sza­va­za­to­kat kell sze­rez­ni.

Kiemelt kép for­rá­sa: Can­va — Getty Ima­ges Sig­na­tu­re by carolt­ha­c­ker

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!