nap
óra
perc
babonák újévi 2023

Ellent­mon­dá­sos hie­del­mek. Tedd vagy ne tedd? Ez itt a kér­dés! — BÚÉK

Hirdetés

Itt van az új esz­ten­dő, amely­től annyi jót várunk. Remél­jük, hogy olyan sok év után min­den­ki mél­tó módon búcsúz­tat­ta az óévet és kel­lő mennyi­sé­gű izga­lom­mal köszön­töt­te az újat. Össze­gyűj­töt­tünk pár népi hagyo­mányt, babo­nát, ame­lyet érde­mes lehet betar­ta­ni annak érde­ké­ben, hogy sike­re­sek, egész­sé­ge­sek és bol­do­gok legyünk. 

Öltöz­kö­dés 

Elő­ször a spa­nyo­lok­nál talál­koz­tunk ezzel a hagyo­mánnyal, mely­nek pon­tos ere­de­tét nem tud­juk, de a hie­de­lem úgy tart­ja, hogy újév első nap­ján nem mind­egy milyen szí­nű fehér­ne­műt vise­lünk. Aki az új évben sze­rel­met remél, annak piros, aki pénzt remél annak zöld szí­nű fehér­ne­műt kell fel­ven­nie. 

Ezen a napon ne visel­jünk ócs­ka, agyon­hasz­nált ruhá­kat, ugyan­is a sze­ren­cse és a pénz a babo­na sze­rint csak akkor láto­gat meg ben­nün­ket és marad velünk egy éven keresz­tül, ha csi­nos öltö­zet­ben vár­juk. Szó­val hiá­ba pihensz ott­hon a TV előtt és nézed ked­venc fil­med tedd ele­gán­san. No nem szmo­king­ra gon­do­lunk, de azért még­is, hát na. 

Sze­mét kido­bá­sa

Janu­ár első nap­ján sem­mi­kép­pen nem érde­mes kivin­ni a sze­me­tet a lakás­ból, mert a hie­de­lem úgy tart­ja, hogy ezzel kivisszük a lakás­ból a sze­ren­csét és egy tel­jes éven keresz­tül kidob­juk laká­sunk­ból a jó dol­go­kat. Ha már sze­mét, akkor sem­mit nem sza­bad kidob­ni a mai napon, így ha lehe­tő­sé­ged van rá, ne most állj neki sze­lek­tál­ni és kita­ka­rí­ta­ni a táro­lót vagy a gard­ró­bot. Sőt, sze­rin­tünk abszo­lút nem éri meg koc­káz­tat­ni, így mi biz­tos­ra megyünk és inkább ki sem moz­du­lunk a lakás­ból. 

Étke­zés

A mai nap­nak a pihe­nés­ről, pozi­tív gon­do­la­tok­ról és rela­xá­ci­ó­ról kell szól­nia. Így ha tehe­ted főzés helyett menj étte­rem­be vagy szo­rítsd mini­má­lis­ra a kony­há­ban tar­tóz­ko­dást. A tanács mel­lé tar­to­zik egy népi hagyo­mány is, amely úgy tart­ja, hogy barom­fi­húst ne fogyasszunk janu­ár első nap­ján, mert elka­par­ja a sze­ren­csén­ket, ellen­ben javal­lott disz­nó­húst fogyasz­ta­ni, ugyan­is az kitúr­ja előt­tünk a sze­ren­csén­ket ezzel garan­tál­va For­tu­na figyel­mét egy éven keresz­tül. 

A hagyo­mány azt is egy­ér­tel­mű­en kimond­ja, hogy sok apró mag­vat, len­csét, rizst, kölest, vala­mint grá­nát­al­mát érde­mes fogyasz­ta­ni ezen a napon, ugyan­is azok jel­ké­pe­zik a bősé­get. Ha éppen vala­mi­ért halat kíván­nál a mai nap folya­mán jól gon­dold meg, ugyan­is ezzel kap­cso­lat­ban két egy­más­nak ellent­mon­dó hie­de­lem is kering a köz­tu­dat­ban: van aki úgy tart­ja, hogy a hal elúsz­tat­ja a sze­ren­csén­ket, más helye­ken pedig azt vall­ják, hogy a hal éte­lek hoz­zák meg azt. 

Mosás és tere­ge­tés

Házi­asszo­nyok és szing­li fér­fi­ak itt van a jolly joker a mai nap­ra, ugyan­is a hie­de­lem sze­rint a mai napon szi­go­rú­an tilos mos­ni és tere­get­ni. Úgy tart­ják, hogy aki a mai napon mos az halál­ese­tet jósol­hat meg az új évben, mind­amel­lett per­sze, hogy kimos­suk és kite­re­get­jük a sze­ren­csén­ket. 

Kerüld a konf­lik­tu­so­kat

Te se szí­ve­sen men­nél olyan hely­re ven­dég­ség­be, ahol éppen vesze­ked­nek. Na látod. A bőség is pont így van vele. Került el a vesze­ke­dé­se­ket, de azért magad­ba se folytsd, ha éppen ki sze­ret­nél mon­da­ni vala­mit. Hogy erre mi len­ne a töké­le­tes meg­ol­dás azt nem tud­juk, ugyan­is a hie­de­lem erre nem ter­jed ki. De min­den­eset­re töre­kedj fenn­tar­ta­ni a békét és har­mó­ni­át, ha nem sze­ret­néd, hogy egy egész éven tar­tó viszály ala­kul­jon ki az ott­ho­nod­ban. 

Embe­rek­kel való talál­ko­zás

Mint az év min­den nap­ján akkor vagyunk a leg­bol­do­gab­bak, ha nem kell orvos­hoz men­ni, de ezen a napon érde­mes kiemel­ten elke­rül­ni az orvo­si ren­de­lő­ket, ugyan­is a babo­na sze­rint az ott tett láto­ga­tás­sal egy éven keresz­tül bevonz­hat­juk a beteg­sé­ge­ket és nya­va­já­kat. 

A hide­lem értel­mé­ben nem csak az orvos­sal kell vigyáz­ni ezen a napon, hanem a ven­dég­fo­ga­dás­sal is. Azt tart­ják, ha az újév első nap­ján az első ven­dég nő, akkor bal­sze­ren­cse öve­zi majd az éved. Szó­val óva­to­san a barát­nős ple­tyi par­tik­kal a mai napon és ha már ennyi­re komo­lyan vesszük a hagyo­mányt, akkor lehet job­ban jár­nánk egy sze­xi fér­fi orvos­sal, aki betop­pan ala­po­san meg­vizs­gál­ni min­ket. 

Válaszd az aktív pihe­nést

Jó lehet ma oda­fi­gyel­ni arra, hogy fenn­tart­suk az egyen­súlyt és egyen­lő arány­ban mozog­junk és pihen­jünk is a mai nap folya­mán. Ahhoz, hogy elke­rül­jük a hie­de­lem­ben fog­lalt tes­ti-lel­ki prob­lé­má­kat a pihe­nés mel­lé aktí­van mozog­junk is. Szu­per lehet egy nagy séta a ter­mé­szet­ben vagy a város­ban, de akár egy kis ott­ho­ni tor­na is, de taka­rí­ta­ni sem­mi­kép­pen ne állj neki, mert, hát tudod… a sze­ren­cse. De azért ren­det­len­ség se legyen az ott­ho­nod­ban, mert akkor egy egész éven keresz­tül abban fogsz élni. 

Remél­jük nek­tek sike­rült kiiga­zod­ni ezen a sok ellent­mon­dá­sos hie­del­men és ezen a napon azt csi­nál­já­tok, amit a szí­ve­tek és tes­te­tek egy­szer­re dik­tál. Mi biz­to­san így fogunk ten­ni és csak azt csi­nál­juk meg ezen a napon, ami­hez való­já­ban ked­vünk van. 

Kívá­nunk min­den ked­ves olva­sónk­nak áldott, békés, sike­rek­ben gaz­dag, bol­dog új esz­ten­dőt! 

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!