nap
óra
perc
meghamisított nosztalgia-8

Egy­re töb­ben élünk mér­ge­ző pár­kap­cso­la­tok­ban — HAT jele annak, hogy toxi­kus viszony­ban élsz

Hirdetés

Az élet állan­dó­an jelek­kel bom­báz min­ket. Van­nak kevés­bé és kiemel­ten fon­tos jelek, ame­lye­ket min­den­kép­pen figye­lem­be kell ven­nünk annak érde­ké­ben, hogy har­mo­ni­kus éle­tet éljünk. A pár­kap­cso­lat sokak­nak nem egy könnyű téma, hiszen szing­lik vilá­gát éljük. Míg nagy­anyá­ink ide­jé­ben divat volt meg­ja­ví­ta­ni a dol­go­kat, manap­ság inkább egyik nap­ról a másik­ra tovább­ál­lunk anél­kül, hogy fog­lal­koz­nánk a követ­kez­mé­nyek­kel.

Ha köz­vet­le­nül érin­tet­tek vagyunk egy kap­cso­lat­ban akkor még nehe­zebb fel­is­mer­ni azt, ha egy mér­ge­ző sze­mé­lyi­ség­gel élünk együtt. A leg­töb­ben ugyan­is képe­sek vagyunk ter­mé­sze­tes­nek ven­ni párunk visel­ke­dé­sét. Ha még­is fel­is­mer­jük, hogy eset­leg rosszul válasz­tot­tunk, akkor bor­zal­ma­san fáj­dal­mas és nehéz lehet beis­mer­nünk téve­dé­sünk és haj­la­mo­sak vagyunk rá, hogy síny­lőd­jünk egy olyan pár­kap­cso­lat­ban, amely egy sze­mer­nyit sem mél­tó hoz­zánk.

A fel­is­me­rés­nek nem kell min­den eset­ben sza­kí­tás­sal jár­nia. Sok eset­ben ele­gen­dő lehet leül­ni és meg­be­szél­ni a prob­lé­má­kat, hogy mind­két fél köl­csö­nö­sen jól tud­ja érez­ni magát a kap­cso­lat­ban. Mint olyan sok­min­den ez is sze­mé­lyi­ség­füg­gő és van­nak olyan párok, akik képe­sek ezt a beszél­ge­tést kul­túrált módon meg­be­szél­ni egy­más­sal, de szép szám­mal akad­nak olya­nok is, akik asz­talt borít­va, kia­bál­va esnek egy­más­nak. Ter­mé­sze­tes, hogy min­den­ki más­képp kom­mu­ni­kál. Egy mér­ge­ző kap­cso­lat­nak sok eset­ben nin­cse­nek agresszív fizi­kai jelei, pusz­tán ver­bá­lis síkon is sérül­het az ember men­tá­lis majd később fizi­kai egész­sé­ge. Éppen ezért fon­tos ide­jé­ben fel­is­mer­nünk a jele­ket.

1. JEL: Elszi­ge­te­lés, vissza­tar­tás elzár­kó­zás

Ha azt vesszük ész­re párun­kon, hogy elszi­ge­tel­ne min­ket a kül­vi­lág­tól, nem tud velünk együtt fel­té­tel nél­kül örül­ni sike­re­ink­nek akkor ide­je elgon­dol­koz­nunk ennek okán. Lehet­sé­ges, hogy fél­té­keny éle­tünk­re vagy saját hely­ze­tét veszé­lyez­te­ti a pár­kap­cso­lat­ban és emi­att min­den esz­közt bevet annak érde­ké­ben, hogy vissza­tart­son ben­nün­ket és egy­faj­ta társ­füg­gő­sé­get ala­kít­son ki. A cél­jai eléré­se érde­ké­ben kiala­kul­hat­nak viták, érzel­mi zsa­ro­lá­sok, ame­lyek mind mond­va­csi­nált ürü­gye­ken alap­sza­nak.

2. JEL: Roko­nok és bará­tok elke­rü­lé­se

Tel­je­sen nor­má­lis, hogy a csa­lá­dot és a bará­to­kat nem a meg­is­mer­ke­dést köve­tő máso­dik napon tesszük meg, de ha már több hónap­ja tart egy kap­cso­lat és párunk nem akar bemu­tat­ni bará­ta­i­nak és csa­lád­tag­ja­i­nak az már prob­lé­má­ra utal­hat. A hát­tér­ben lévő leg­va­ló­szí­nűbb ok, hogy a mér­ge­ző sze­mé­lyi­sé­gek kerü­lik az ilyen szi­tu­á­ci­ó­kat, mert nem érdek­li őket, hogy mit gon­dol­nak majd pár­já­ról, akit annyi­ra sem becsül, hogy bemu­tas­sa őt a hoz­zá közel álló sze­mé­lyek­nek.

3. JEL: A sze­xet hasz­nál­ja, mint fegy­vert

Egy kap­cso­lat alap és egy­ben leg­in­ti­mebb moz­ga­tó­ru­gó­ja a szex. Leg­alább­is annak kel­le­ne len­nie. A toxic sze­mé­lyi­sé­gek sze­re­tik a sze­xet, mint fegy­vert hasz­nál­ni. Ha vala­mi­vel nem érte­nek egyet, akkor zsa­ro­lás­ként képe­sek meg­von­ni eze­ket az intim együtt­lé­te­ket azt vár­va, hogy a másik meg­gon­dol­ja magát és bízik a bocsá­nat­ké­rés­ben, ame­lyet majd nagy kegye­sen elfo­gad. Ez a szi­tu­á­ció for­dít­va is tud működ­ni, ha a párunk nem akar­ja elfo­gad­ni, hogy éppen abban a pil­la­nat­ban nincs ked­vünk össze­búj­ni vele vala­mi miatt. A toxic sze­mé­lyi­ség olyan ese­tek­ben dur­va meg­jegy­zé­sek­kel illet­het ben­nün­ket, de ext­rém ese­tek­ben orbi­tá­lis nagy vita is kiala­kul­hat a felek között.

4. JEL: Fenye­ge­tő­zés

A mér­ge­ző sze­mé­lyi­ség­tí­pu­sok sok eset­ben fenye­ge­tik meg a mási­kat sza­kí­tás­sal, ugyan­is abban remény­ked­nek, hogy a pár­juk sze­re­ti őket annyi­ra, hogy nem sza­kít majd és a végén belát­ja téve­dé­sét. Ez egy sakk-matt pozí­ció, mert innen­től kezd­ve mér­ge­ző párunk füg­gés­ben tud tar­ta­ni ben­nün­ket, vala­mint annak ter­hét is rád hárít­ja ezzel, hogy miat­tad lett vége a kap­cso­lat­nak, mert nem felel­tél meg az igé­nye­i­nek. Ext­rém ese­tek­ben szin­te bár­mi hét­köz­na­pi dolog­gal képes a toxic sze­mé­lyi­ség meg­fe­nye­get­ni pár­ját.

Hir­de­tés

5. JEL: Alá­ren­delt viszony

Ha párod leke­ze­lő­en bánik veled, az azt jelen­ti, hogy az ő sze­mé­ben te keve­seb­bet érsz, mint Ő és ezt érez­tet­ni is sze­ret­né veled. Ezzel kíván domi­náns pozí­ci­ó­ba kerül­ni a kap­cso­lat­ban. Az alá­ren­delt viszony jelei lehet­nek, hogy gyak­ran kine­vet a párod a hob­bid vagy vala­mi­lyen fur­csá­nak tűnő szo­ká­sod miatt, tár­sa­ság­ban meg­jegy­zé­sek­kel illet, hogy még érték­te­le­nebb­nek érezd magad és tel­je­sen befo­lyá­suk alá tud­ja­nak von­ni, hogy meg­győ­ződ­je­nek arról, hogy biz­to­san nem hagyod el őket.

6. JEL: Nem szá­mít a Te bol­dog­sá­god

Egy jól műkö­dő kap­cso­lat­ban kiemel­ten fon­tos­nak kell len­ni mind a két fél bol­dog­sá­gá­nak és a min­den­na­pok­ban mint­egy “stra­té­gi­ai part­ner” kell, hogy támo­gas­sák a felek egy­mást a cél­ja­ik eléré­sé­ben és álma­ik meg­va­ló­sí­tá­sá­ban. A mér­ge­ző sze­mé­lyi­sé­gű embe­rek kép­te­le­nek pár­ju­kat biz­to­sí­ta­ni a támo­ga­tá­suk­ról és folya­ma­to­san csak azt vár­ják el, hogy a másik támo­gas­sa őket.

Talán töké­le­tes meg­ol­dás­sal nem tudunk szol­gál­ni, de azért arra is össze­gyűj­töt­tünk pár tip­pet, hogyan lehet­ne har­mo­ni­kus­sá vará­zsol­ni egy ilyen pár­kap­cso­la­tot. Min­de­nek előtt fel kell ismer­ni a prob­lé­mát, majd azt java­sol­juk, hogy óva­to­san tapo­ga­tóz­va pró­báld párod­dal meg­be­szél­ni eze­ket a dol­go­kat, mérd fel a tere­pet, hogy mennyi­re csi­nál­ja eze­ket szán­dé­ko­san vagy ösz­tö­nö­sen. Majd apró gesz­tu­sok­kal és jelek­kel meg kell pró­bál­ni vál­to­zás­ra bír­ni, de amennyi­ben ez nem sike­rül, akkor segí­tő szak­em­ber bevo­ná­sát kell alkal­maz­ni a prob­lé­ma meg­ol­dá­sá­nak érde­ké­ben vagy ha nem javul a hely­zet és nem érez­zük jól magun­kat érde­mes meg­fon­tol­ni a sza­kí­tás lehe­tő­sé­gét.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!