nap
óra
perc
kerékpár Kép forrása Decathlon

Egy­mil­li­ós kerék­pár: Te le mer­nél vele par­kol­ni vele a Bla­hán?

Tény, hogy Budapesten nagyon rá van kattanva a kormányzás a kerékpározásra és a városzöldítésre, de vajon tényleg ennyire drága a zöld jövő?
Hirdetés

Az MTI OTS infor­má­ci­ói sze­rint a mik­ro­mo­bi­li­tá­si tren­dek átfor­mál­ják a váro­si köz­le­ke­dést, az inf­ra­struk­tú­ra fej­lesz­té­sé­vel folya­ma­to­san nő a kerék­pá­ro­zók szá­ma, emel­lett pedig egy­re inkább elő­tér­be kerül­nek az elekt­ro­mos kerék­pá­rok. Ezt támaszt­ja alá a Decath­lon Magyar­or­szág elekt­ro­mos kerék­pá­rok­ból szár­ma­zó árbe­vé­te­le is, ami idén már 90%-os növe­ke­dést mutat a 2023-as év azo­nos idő­sza­ká­hoz képest. Lehet­ne most azt gon­dol­ni, hogy per­sze: egy­mil­li­ós kerék­pár­árak mel­lett könnyű.

“2023-ban a vál­la­lat tel­jes fel­nőtt kerék­pár for­gal­má­nak 13%-át tet­ték ki az elekt­ro­mos kerék­pá­rok, idén pedig már az első negyed­év­ben jelen­tős növe­ke­dést látunk. Fon­tos, hogy az egy­re tuda­to­sabb fel­hasz­ná­lók szé­les port­fó­li­ó­ból tud­ja­nak válasz­ta­ni, így meg­ta­lál­ha­tó nálunk az össze­csuk­ha­tó, a trekking, a moun­tain­bi­ke és a car­go kerék­pár is. Emel­lett célunk, hogy minél töb­ben meg­is­mer­jék és a váro­si köz­le­ke­dés­ben is kihasz­nál­ják az elekt­ro­mos kerék­pá­rok által nyúj­tott elő­nyö­ket”

mond­ta Mik­lós Lőrinc, a Decath­lon orszá­gos kerék­pár­sport-igaz­ga­tó­ja.
Fotó: OTI — Decath­lon Magyar­or­szág

Mit tud az egy­mil­li­ós kerék­pár?

Ha kifi­ze­tünk vala­mi­ért 1.199.990 forin­tot vala­mi­ért azzal szem­ben már komoly elvá­rá­so­kat támaszt­ha­tunk. A min­den ext­rá­val fel­sze­relt újge­ne­rá­ci­ós váro­si kerék­pár való­ban úgy tűnik, hogy a repü­lé­sen kívül min­den­re is meg­ol­dást jelent­het, ha végig akar­juk szel­ni vele a várost.

A pia­con egye­dül­ál­ló módon auto­ma­ta­vál­tós kerék­pár súlya 26,1 kilóg­ramm, ami egy átla­gos ország­úti kerék­pár­hoz képest jóval nehe­zebb. Viszont egy­sze­rű hasz­ná­la­tot ígér, mert nincs vál­tó­ja, se fogas­ko­szo­rú­ja, ami meg­könnyí­ti a teke­ré­si élményt. A vál­tó helyett a vál­tás­ról egy intel­li­gens OWURU foko­zat­men­tes auto­ma­ta sebes­ség­vál­tó motor gon­dos­ko­dik. A beépí­tett 48V-os líti­um-ion akku­mu­lá­tor 702 Wh tel­je­sít­mé­nye akár 150 kilo­mé­tert is képes meg­ten­ni egyet­len töl­tés­sel. A féke­zés­ről hid­ra­u­li­kus tár­csa­fé­kek, az út meg­vi­lá­gí­tás­ról pedig 30 lux fény­ere­jű izzó gon­dos­ko­dik, ami az alap­fel­sze­re­lés része.

Ha vala­ki pedig ked­vet kapott, hogy meg­vá­sá­rol­ja az LD920E auto­ma­ta vál­tós kerék­párt, akkor az jó hír, hogy a Decath­lon Magyar­or­szág online kíná­la­tá­ban, vala­mint buda­ör­si üzle­té­ben már elér­he­tő. De ha inkább egy közép­ka­te­gó­ri­ás váro­si autó­ra köl­te­né ezt az össze­get mi azt is tel­je­sen meg­ért­jük.

“A Magyar Kerék­pá­ros­klub leg­utób­bi, Így brin­gá­zik Magyar­or­szág kuta­tá­sá­ból kide­rült, hogy a kerék­pár­ral meg­tett átla­gos távol­ság vidé­ken 5–6 km, míg Buda­pes­ten 18 km. Az elekt­ro­mos kerék­pá­rok hasz­ná­la­ta eze­ket a ható­tá­vo­kat jelen­tő­sen növel­he­ti. Ez fenn­tart­ha­tó­sá­gi és egész­sé­gi szem­pont­ból is ked­ve­ző, hiszen az ilyen jel­le­gű rend­sze­res kar­dió moz­gás is nagyon sokat segít a szív- és érrend­szer beteg­sé­ge­i­nek koc­ká­za­tá­nak csök­ken­té­sé­ben”

tet­te hoz­zá Kádár Melin­da, a Magyar Kerék­pá­ros­klub kom­mu­ni­ká­ci­ós mun­ka­tár­sa.

Fel van készül­ve Buda­pest erre?!

Több aggály is fel­me­rül­het ben­nünk, ha egy­mil­li­ós kerék­pár­ral köz­le­ke­dünk az uta­kon. Nyil­ván lát­hat­juk, hogy sok helyen elkez­dőd­tek a kerék­pár­utak kiala­kí­tá­sa, de sok eset­ben ez annyi­ban merült ki, hogy az utak kátyús szé­le­it leke­rí­tet­ték egy sár­ga vonal­lal, ami­re raj­zol­tak egy kerék­pá­ro­zó sár­ga embert, így a fel­füg­gesz­tés­nek biz­to­san nem ten­ne jót, ha maxi­má­lis sebes­ség­gel átszá­gul­dunk egy ilye­nen. De nem kell továb­bi kri­ti­kus pon­tok is akad­nak, mint pél­dá­ul a köz­biz­ton­ság. Buda­pes­ten sok helyen még nagy­apám kerék­pár­ját sem mer­nénk lepar­kol­ni arra az öt perc­re, amíg bevá­sá­ro­lunk, nem­hogy az egy­mil­li­ós kerék­párt. A kerék­pár ren­del­ke­zik egy beépí­tett szí­nes kijel­ző­vel, vala­mint GPS rend­szer­rel, amellyel azon­nal, valós idő­ben hatá­roz­ha­tó meg kerék­pá­runk hely­ze­te. De vajon mennyi ide­ig tart egy ilyen rend­szert kiik­tat­ni?!

Hazai viszony­lat­ban még szá­mos kér­dés és tév­hit öve­zi az e‑bi­ke-okat, de egy­re töb­ben isme­rik fel a ben­nük rej­lő lehe­tő­sé­ge­ket. A vál­la­lat saját ered­mé­nyei által is tapasz­tal­ja a pozi­tív vál­to­zást. A Nem­ze­ti Kerék­pá­ros Stra­té­gia jövő­ké­pe, hogy 2030-ra a magyar lakos­ság egy­har­ma­da heten­te több­ször első­szá­mú köz­le­ke­dé­si esz­köz­ként válassza a kerék­párt.

“A kör­nye­ze­ti ter­hek csök­ken­té­sé­re és az inf­ra­struk­tú­ra kihí­vá­sa­i­ra első­sor­ban az gya­ko­rol­na pozi­tív hatást, ha az embe­rek nem a hagyo­má­nyos bicik­lit, hanem az autó­ju­kat helyet­te­sí­te­nék elekt­ro­mos kerék­pár­ral. Ennek egy kivá­ló ver­zi­ó­ja lehet a tömeg­köz­le­ke­dés és kerék­pár kom­bi­nált ver­zi­ó­ja, illet­ve a mun­ká­ba járás is fárad­ság­men­te­sen és prak­ti­ku­san meg­old­ha­tó így akár az agg­lo­me­rá­ci­ó­ból is”

- mond­ta Raj­na Botond, a KTI Háló­zat­ter­ve­zé­si Osz­tá­lyá­nak veze­tő­je.

A váro­si kerék­pár­hasz­ná­lat növe­ke­dé­sét támo­gat­ják a Decath­lon kerék­pá­ros inno­vá­ci­ói, mint ami­lyen a most bemu­ta­tott ter­mék is, a Magyar­or­szá­gon egye­dül­ál­ló auto­ma­ta­vál­tós LD920E elekt­ro­mos kerék­pár. A bel­ga E2 Dri­ves star­tup vál­lal­ko­zás­sal közö­sen kifej­lesz­tett, for­ra­dal­mi­an új Owu­ru motor­ja exk­lu­zív all-in-one tech­no­ló­gi­át kínál, ami egye­sí­ti az elekt­ro­mos ráse­gí­tést és a könnyed auto­ma­ta sebes­ség­vál­tást, így simán és tel­je­sen auto­ma­ti­ku­san vált­ja a sebes­ség­fo­ko­za­to­kat. Ez az újí­tás, amel­lett, hogy nincs manu­á­lis vál­tó, vég­te­len szá­mú átté­telt tesz lehe­tő­vé: a sebes­ség­fo­ko­zat auto­ma­ti­ku­san iga­zo­dik a kerék­pá­ros által meg­vá­lasz­tott pedá­lo­zá­si ütem­hez. A mér­nö­kök több mint 10 éven keresz­tül fej­lesz­tet­ték.

For­rás: MTI OTS Kiemelt kép: Decath­lon hát­tér­anyag

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!