nap
óra
perc
internetes csalás Kép forrása Canva - Getty Images by Andrey Popov

„Egy mun­kál­ta­tó nem kér pénzt leen­dő kol­lé­gá­i­tól!” – legyél körül­te­kin­tő állás­ke­re­sés köz­ben

Az online tér remek lehetőségeket nyitott meg az álláskeresők és hirdetők egymásra találására. Ezzel együtt sajnos egyre több visszaélés és csalás jelenik meg a közösségi média platformokon.
Hirdetés

Az állás­ke­re­sés köz­ben jobb óva­tos­nak len­ni hív­ja fel a figyel­met a Value Manag­ement Net­work. Köz­le­mé­nyük­ből kide­rül, hogy sze­ret­nénk, ha min­den állás­ke­re­ső tisz­tá­ban len­ne a veszé­lyek­kel, és csak meg­fe­le­lő óvin­téz­ke­dé­sek és körül­te­kin­tés mel­lett jelent­kez­ne egy-egy állás­ra. Annak érde­ké­ben, hogy segít­sék az állás­ke­re­ső­ket külön­fé­le tip­pe­ket és prak­ti­ká­kat is meg­osz­ta­nak a témá­ban, melyet cik­künk­ben köz­lünk. Koráb­ban már beszá­mol­tunk róla, hogy a vál­lal­ko­zók szá­má­ra sem veszély­te­len a felü­le­tek hasz­ná­la­ta, ugyan­is szá­mos vírus ter­jed ezzel kap­cso­lat­ban az inter­ne­ten.

Az elmúlt idő­szak­ban több alka­lom­mal let­tünk figyel­me­sek arra, hogy nem valós mun­ka vagy egyéb aján­la­to­kat tesz­nek köz­zé külön­fé­le hir­de­tők, jel­lem­ző­en robo­tok vagy Mul­ti Level Mar­ke­ting (MLM) hir­de­tők. Fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy az MLM egy hasz­nos és műkö­dő­ké­pes érté­ke­sí­té­si for­ma lehet, de az ilyen jel­le­gű posz­tok­nak nem a mun­ka­le­he­tő­sé­gek között van a helye. 

– áll a köz­le­mény­ben.

A Value Manag­ement Net­work és a Wake­Up Maga­zin által közö­sen fenn­tar­tott 19 megyei és plusz egy buda­pes­ti cso­port­ban min­den­ki­nek lehe­tő­sé­ge van díj­men­te­sen elhe­lyez­ni poszt­ja­it. Ezek a cso­por­tok mos­tan­ra közel 60 ezer főt szám­lál­nak és a foko­zott mode­rá­to­ri ellen­őr­zé­sek mel­lett is elő­for­dul­hat, hogy egy-egy álhír vagy meg­té­vesz­tő bejegy­zés köz­zé­té­tel­re kerül.

Állás­ke­re­sés köz­ben ismerd fel a gya­nús jele­ket

A cso­por­tok admi­niszt­rá­to­rai és mode­rá­to­rai az ilyen jel­le­gű posz­tok ellen, töb­bek között auto­ma­ti­kus mode­rá­ció beál­lí­tá­sá­val igye­kez­nek fel­lép­ni. A mode­rá­ció és az admi­niszt­rá­to­ri köz­ben­já­rás elle­né­re azon­ban elő­for­dul­hat, hogy egy-egy olyan poszt jele­nik meg, amely nem helyén­va­ló tar­tal­ma­kat közöl az állás­ke­re­sők szá­má­ra és ese­ten­ként inter­ne­tes csa­lás gya­nú­ja is fel­me­rül­het. Jelen cik­künk­ben össze­szed­tünk néhány gya­ko­ri csa­lá­si mód­szert, hogy segít­sünk fel­is­mer­ni és ezál­tal elke­rül­ni a veszé­lye­ket:

Irra­ci­o­ná­lis bér­aján­lat

Csa­lók gyak­ran posz­tol­nak hamis állás­hir­de­té­se­ket, ame­lyek túl von­zó­ak, irre­á­li­san magas fize­tést és egyéb elő­nyö­ket ígér­nek. Ezek a hir­de­té­sek leg­több­ször a való­ság­ban nem léte­ző mun­ká­kat takar­nak, és cél­juk álta­lá­ban az állás­ke­re­sők sze­mé­lyes ada­tok meg­szer­zé­se vagy pénz kicsa­lá­sa. Az is elkép­zel­he­tő, hogy éppen egy MLM háló­zat hir­de­té­se, amely a kis­ma­má­kat, nyug­dí­ja­so­kat vagy pálya­kez­dő diá­ko­kat céloz meg. Az ilyen jel­le­gű hir­de­té­sek leg­több­ször nem jelöl­nek pon­tos infor­má­ci­ót csak egy tól-ig árat közöl­nek.

Pénz­ügyi csa­lá­sok

Egyes csa­lók elő­re fize­tést kér­nek vagy külön­fé­le ter­mé­ke­ket kínál­nak meg­vá­sár­lás­ra, mint a mun­ka­erő köz­ve­tí­tés, külön­fé­le kép­zé­sek vagy termék/szolgáltatás ala­pú esz­kö­zök meg­vá­sár­lá­sa és tovább­aján­lá­sa. Ezután sok eset­ben eltűn­nek, és sem­mi­lyen szol­gál­ta­tást nem nyúj­ta­nak. Vigyáz­zunk az elő­leg fize­té­sé­vel, és min­dig végez­zünk ala­pos kuta­tást a vál­la­lat vagy az egyén hite­les­sé­gé­ről. Az java­sol­juk, hogy lehe­tő­ség sze­rint soha ne fizess a lehet­sé­ges mun­ka­adó­nak vagy köz­ve­tí­tő­nek!

Sze­mé­lyes ada­tok kinye­ré­se

Az inter­ne­tes csa­lás során gyak­ran kér­he­tik az állás­ke­re­sők­től a sze­mé­lyes ada­ta­i­kat, pél­dá­ul a sze­mély­azo­nos­sá­got iga­zo­ló doku­men­tu­mok máso­la­tát vagy a bank­szám­la infor­má­ci­ó­kat. Eze­ket az ada­to­kat a csa­lók arra hasz­nál­hat­ják, hogy vissza­él­je­nek azok­kal vagy pénzt emel­je­nek le a bank­szám­lád­ról. Az önélet­rajz­ban fel­tün­te­tett ele­me­ken túl ne adjunk ki plusz infor­má­ci­ó­kat, vala­mint az okmá­nya­ink máso­la­tát és bank­szám­la­szá­mun­kat is csak szer­ző­dés­kö­tés­kor adjuk meg a leen­dő mun­kál­ta­tó­nak! Fon­tos, hogy soha sem­mi­lyen eset­ben ne adjuk ki a bak­kár­tyánk azo­no­sí­tó szá­ma­it, vala­mint inter­net ban­kunk belé­pé­si ada­ta­it!

Távo­li állá­sok

A távo­li mun­ka­le­he­tő­sé­gek egy­re nép­sze­rűb­bek a digi­tá­lis kor­ban. Azon­ban a csa­lók gyak­ran kihasz­nál­ják ezt a tren­det, és hamis táv­mun­ka lehe­tő­sé­ge­ket kínál­nak. Ezek­nek a csa­lá­sok­nak a cél­ja a sze­mé­lyes ada­tok meg­szer­zé­se vagy a mun­ka­vál­la­lók­tól elő­re fize­tés kicsa­lá­sa, egyes ese­tek­ben külön­fé­le MLM háló­za­tok­hoz való tobor­zás is sze­re­pel­het.

Miket tehetsz, hogy meg­óvd magad?

Az állás­ke­re­sés nem könnyű fel­adat, annak érde­ké­ben, hogy idő­ben fel­is­merd és elke­rüld, hogy inter­ne­tes csa­lás áldo­za­ta légy össze­gyűj­töt­tünk néhány tip­pet! Hogyan kerül­he­ted el eze­ket a csa­lá­so­kat és véde­kez­hetsz a közös­sé­gi média veszé­lye­i­vel szem­ben? Íme néhány hasz­nos tipp:

Min­den eset­ben végezz ala­pos kuta­tást!

Min­dig végezz ala­pos kuta­tást a mun­kál­ta­tó­ról, a vál­la­lat­ról vagy éppen a hir­de­tő­ről, mielőtt bár­mi­lyen sze­mé­lyes ada­tot meg­osz­ta­nál vagy pénzt fizet­nél. Ellen­őrizd a vál­la­lat web­ol­da­lát, keresd meg őket a Goog­le-ben, és olvass vissza­jel­zé­se­ket más embe­rek­től, akik már dol­goz­tak velük.

Vigyázz a sze­mé­lyes ada­tok­kal

Soha ne ossz meg olyan sze­mé­lyes ada­to­kat, ame­lyek nem szük­sé­ge­sek az állás­ke­re­sés­hez. Pél­dá­ul soha ne add ki a sze­mély­azo­nos­sá­got iga­zo­ló doku­men­tu­ma­i­dat vagy a bank­szám­la infor­má­ci­ó­kat. Legyél óva­tos a tele­fon­szá­mod, e‑mail címed és lak­cí­med meg­adá­sá­val is!

Gya­nús aján­la­tok

Legyél óva­tos, ha egy állás túl jól hang­zik, vagy ha vala­ki elő­re fize­tést kér egy szol­gál­ta­tá­sért. Ha vala­mi gya­nús vagy irre­á­lis­nak tűnik, való­szí­nű­leg csa­lás­ról van szó. Az ilyen aján­la­to­kat kérünk, hogy jelentsd az admi­niszt­rá­to­rok­nak vagy éppen a ható­ság irá­nyá­ba.

Kérd a közös­ség segít­sé­gét

Hasz­náld a közös­ség ere­jét az infor­má­ci­ók meg­szer­zé­sé­hez. Ha ész­re­ve­szel egy gya­nús állás­hir­de­tést vagy csa­lá­si kísér­le­tet, jelezd a közös­ség­nek, hogy mások is tud­ja­nak róla, és elke­rül­hes­sék a veszélyt. Ha nem vagy biz­tos ben­ne, hogy ala­pos kuta­tást végez­tél és marad­nak ben­ned kéte­lyek írj róla egy posz­tot és kér­dezd meg, hogy mások­nak volt‑e már tapasz­ta­la­ta az adott hir­de­tő­vel szem­ben.

Az online világ ren­ge­teg lehe­tő­sé­get kínál az állás­ke­re­sés meg­könnyí­té­sé­re, de saj­nos veszé­lye­ket is rejt. Tartsd szem előtt eze­ket a tip­pe­ket, és min­dig legyél körül­te­kin­tő az állás­ke­re­sés során. A biz­ton­sá­god az elsőd­le­ges fon­tos­sá­gú, ezért min­dig gon­dold át ala­po­san az online inter­ak­ci­ó­kat és légy óva­tos a sze­mé­lyes ada­tok meg­osz­tá­sá­val.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!