nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-masolata-10-800x445

Csil­lag Haj­nal­ka: Tip­pek a közép­is­ko­lai köz­pon­ti fel­vé­te­li­hez, hogy a maxi­mu­mot hoz­hasd!

Hirdetés

Emlék­szel még milyen volt, ami­kor jövőd egyik leg­fon­to­sabb dön­té­sét kel­lett meg­hoz­nod? Idén is sok kis­di­ák szá­má­ra köze­le­dik a köz­pon­ti fel­vé­te­lik meg­írá­sá­nak nap­ja, hogy tel­je­sít­mé­nyük alap­ján kide­rül­jön, melyik intéz­mény­ben kell tovább­ta­nul­ni­uk. Csil­lag Haj­nal­ka magyar-tör­té­ne­lem sza­kos tanár­nő taná­csai, hogy a fel­vé­te­li sike­res legyen.

A jár­vány­ügyi sza­bá­lyok szi­go­rú betar­tá­sa mel­lett 2021. janu­ár 23-án, a 8. osz­tá­lyo­sok köz­pon­ti írás­be­li fel­vé­te­li­jé­re kerül sor. Annak ide­jén nekem sem volt könnyű dön­te­ni, kicsit izgul­tam is a fel­vé­te­li miatt, de aggo­da­lom­ra sem­mi ok: túl­él­tem!

Hasz­náld oko­san az inter­ne­tet és nézd meg a koráb­bi évek fel­adat­so­ra­it!

Ma már nagyon sok hasz­nos online tanu­lá­si felü­let van, ahol inter­ak­tív fel­ada­to­kat old­hatsz meg, s köz­ben folya­ma­to­san vissza is ellen­őriz­he­ted magad. Van­nak kereszt­rejt­vé­nyek, logi­kai játé­kok, kész­ség­fej­lesz­tő fel­ada­tok, ani­má­ci­ós model­lek, vide­ók és hang­anya­gok, amik segí­tik fej­lesz­te­ni kész­sé­ge­i­det, és ha eze­ket a netes olda­la­kat is hasz­ná­lod, vál­to­za­to­sab­bá tehe­ted a fel­ké­szü­lést. 

Az inter­ne­ten meg­ta­lál­ha­tók a koráb­bi vizs­gák fel­adat­so­rai a meg­ol­dá­sok­kal együtt. Érde­mes ezek­ből néhá­nyat meg­csi­nál­ni, bizo­nyos típus­fel­ada­to­kat meg­ol­da­ni. Gyor­san ki fog derül­ni, hogy mi az erős­sé­ged, s mi az, amin még javí­ta­nod kell. 

Oszd be jól az időd és ügyelj az egyen­súly­ra!

A jó idő­be­osz­tás per­sze nem­csak a napi rutin kiala­kí­tá­sá­ra vonat­ko­zik, hanem a fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­nak rit­mu­sá­ra is. Ha vala­me­lyik nem megy első­re, túl nehéz­nek talá­lod, hagyd ki, menj tovább, majd később térj vissza rá! Ha szük­sé­ges, készíts egy napi­ren­det! Fon­tos dolog, hogy hagyj magad­nak ele­gen­dő pihe­nő­időt is, hiszen a túl­ta­nu­lás, a mago­lás soha nem jó!

@stardream007

Ismét­lés a tudás any­ja, avagy mit vigyél a fel­vé­te­li­re? 🙂 Egy kalap­pal! 👍 #isko­la #tanár #diák #fel­vé­te­li #fel­ve­te­li #foryou #foryo­u­page #neked­be

♬ ere­de­ti hang — Csil­lag Haj­nal­ka

Ne parázd túl a dol­go­kat, ugyan­ak­kor az sem jó, ha legyin­tesz egyet és azt mon­dod, majd csak lesz vala­hogy, az egyik közép­is­ko­lá­ba úgy­is fel­vesz­nek. Az tel­je­sen ter­mé­sze­tes, ha az ember­ben van egy kis vizs­ga­drukk, ez sok­szor még a tel­je­sít­mé­nye­det is növel­he­ti, ugyan­ak­kor ha túl­zot­tan ide­ges vagy, az  ront­hat­ja az ered­mé­nyes­sé­get. Ha szük­sé­ges, tanulj medi­tá­ci­ós tech­ni­ká­kat, beszél­gess a szü­le­id­del a fel­vé­te­li­ről, mondd el nekik, ha szo­rongsz, ha félsz, biz­to­san meg­nyug­tat­nak és erőt adnak majd.

Készítsd össze a fel­vé­te­li­hez szük­sé­ges dol­go­kat!

Érde­mes a vizs­ga előt­ti dél­utá­non, estén ala­po­san átgon­dol­ni, mit  kell bepa­kol­nod a tás­ká­ba. Min­den­kép­pen vigyél magad­dal tol­lat, ceru­zát, radírt, vonal­zót, szög­mé­rőt, kör­zőt, vala­mint a diák­iga­zol­vá­nyod, s ha van már, akkor a sze­mé­lyid is. Sem­mi­kép­pen ne indulj el kor­gó gyo­mor­ral a vizs­gá­ra, legyen nálad enni­va­ló, ásvány­víz, s nem árt egy kis édes­ség sem. 

Sok sikert kívá­nunk min­den­ki­nek!

kiemelt kép for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Csillag Hajnalka további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!