nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-800x445

Csil­lag Haj­nal­ka: Idő­zí­tett bom­bán ülünk? – taní­tás, tanu­lás a koro­na­ví­rus ide­jén

Hirdetés

Szü­lő­ként meg­van az az érzés, ami­kor ott­hon ülsz a gye­rek és a lap­top mel­lett miköz­ben várod, hogy elin­dul­jon az online óra? Ha igen, akkor most meg­néz­he­ted milyen egy peda­gó­gus sze­mé­ből ez az idő­szak. Csil­lag Haj­nal­ka magyar tör­té­ne­lem sza­kos tanár­nő írá­sa.

Már­ci­us köze­pé­től digi­tá­lis okta­tá­si rend sze­rint folyt a taní­tás az isko­lák­ban, ami vall­juk be őszin­tén, elég­gé fele­más­ra sike­re­dett. Nagy volt a bizony­ta­lan­ság a tan­év­kez­dés­sel kap­cso­lat­ba­nis. Hagyo­má­nyos, online, vagy a ket­tő keve­ré­ke hib­rid okta­tás lesz? Hogyan tud­juk majd meg­ol­da­ni a szak­mai gya­kor­la­to­kat, s vajon milyen új sza­bá­lyok lép­nek majd élet­be.

Szep­tem­ber­ben végül hagyo­má­nyos kere­tek között tud­tuk elin­dí­ta­ni a taní­tást. Ez azon­ban újabb kér­dés­éket gene­rált: vajon med­dig tud­juk így taní­ta­ni a gye­re­ke­ket, hogyan tar­tat­juk be a jár­vány­ügyi pro­to­koll­ban fog­lalt elő­írá­so­kat? Mi tör­té­nik akkor, ha „berob­ban a jár­vány”, s való­ban egy idő­zí­tett bom­bán ülünk, veszé­lyez­tet­vén egy­más egész­sé­gét? 

Külö­nös idők jár­nak, ame­lye­ket majd pár évti­zed múl­va már a tör­té­ne­lem­köny­vek­ben olvas­ha­tunk. 

Egy­részt nagy az öröm, hogy vissza­tér­het­tünk az isko­lá­ba, ugyan­ak­kor tanár­ban, diák­ban, szü­lő­ben is ott van a féle­lem a vírus­tól. Szá­mom­ra is fura, hogy elin­du­lok egy osz­tály­hoz, aztán két lépés után hir­te­len a fejem­hez kapok: jaj, a folyo­só­kon, közös­sé­gi tere­ken csak maszk­ban lehe­tek, de vajon hová is tet­tem azt a frá­nya masz­kot?

Csil­lag Haj­nal­ka, a nagy vissza­té­rés az isko­lá­ba

Az elmúlt 2 hét tapasz­ta­la­tai azt mutat­ják, hogy a diá­kok dön­tő több­sé­ge meg­pró­bál alkal­maz­kod­ni az új hely­zet­hez, vise­lik a masz­kot, több­ször mos­nak kezet, hasz­nál­ják a kéz­fer­tőt­le­ní­tő­ket, de ahogy kilép­nek az isko­lá­ból, már nem tart­ják be a 1,5–2 méte­res távol­sá­got, (igaz, ez az isko­lák dön­tő több­sé­gé­ben is meg­va­ló­sít­ha­tat­lan, hiszen nem tudunk leg­óz­ni a falak­kal), egy­más nya­ká­ba borul­va örül­nek, ha talál­koz­nak a bará­ta­ik­kal, a nagyob­bak pedig eljár­nak buliz­ni, szó­ra­koz­ni. 

Nem könnyű a koro­na­ví­rus ide­jén taní­ta­ni. Sok időt kell rászán­ni az ismét­lés­re, rend­sze­re­zés­re, vál­to­zott az alap­tan­terv, módo­sul­tak a keret­tan­ter­vek, ren­ge­teg az admi­niszt­ra­tív teher, foko­zot­tab­ban kell figyel­ni a gye­re­kek­re, még min­dig sok a bizony­ta­lan­ság, ugyan­ak­kor nagy öröm, hogy újra bein­dult az isko­lai élet, gye­rek­zsi­vaj­tól han­go­sak az isko­lák, s a diá­kok belát­ták: nagyobb önál­ló­ság­ra lesz szük­ség a tanu­lás terén. 

Mi, taná­rok pedig tart­juk a fron­tot, amed­dig csak tud­juk, s hálá­sak vagyunk a szü­lők­nek, akik az online okta­tás során fel­me­rült nehéz­sé­ge­ket velünk együtt pró­bál­ták meg­ol­da­ni, s most is min­den támo­ga­tást meg­ka­punk tőlük, hogy a lehe­tő leg­ha­té­ko­nyabb legyen a tanu­lás, taní­tás folya­ma­ta. 

for­rás: kiemelt képképek

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Csillag Hajnalka további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!