nap
óra
perc
coldplay, zenekar Kép forrása Coldplay Facebook-oldala

Cold­play Moon Music albu­ma a világ első zöld leme­zé­vel érke­zik októ­ber­ben

Nyitott és elfogadó zenekar. Egy világ rajong értük. Nemrég voltak Budapesten. Kik ők?
Hirdetés

A magyar embe­re­ket sok helyen sze­re­tik a világ­ban. Ez talán nem is cso­da, hiszen jó humo­runk van, kima­gas­ló a tűrő­ké­pes­sé­günk és nagyon tudunk rajon­ga­ni. A Cold­play Moon Music albu­má­nak egyik elő zené­jét a feel­sli­ke­im­fal­lin­gin­lo­ve-ot is a magyar közön­ség hall­hat­ta elő­ször a zene­kar vasár­na­pi telt­há­zas kon­cert­jén a Pus­kás Aré­ná­ban az MTI érte­sü­lé­sei alap­ján. Gás­pár Bet­ti­na írá­sa.

A Cold­play brit zene­kar tize­dik leme­ze, a Moon Music idén októ­ber­ben jele­nik meg közöl­te a War­ner Music Gro­up magyar kép­vi­se­lő­je, a Mag­neo­ton. A jubi­le­u­mi lemez az online köz­lé­sen túl vinyl és CD kiadás­ban is meg­je­le­nik majd. Ezek kiadá­sá­hoz a kör­nye­zet­tu­da­tos­ság jegyé­ben újra­hasz­no­sí­tott műanya­got hasz­nál­nak majd az MTI hír­por­tá­lon meg­je­le­nő köz­le­mény sze­rint.

Cold­play Moon Music sok­kal fenn­tart­ha­tóbb

A köz­le­mény­ben kiemel­ték, hogy a Cold­play jelen­leg is folyó tur­né­já­val úttö­rő fenn­tart­ha­tó­ság­gal kap­cso­lat­ban. A zene­kar újon­nan beve­ze­tett intéz­ke­dé­se­i­nek köszön­he­tő­en eddig 59 szá­za­lék­kal kisebb kar­bon­láb­nyo­mot hagy­tak maguk után az elő­ző sta­di­on­tur­né­juk­hoz képest. A for­má­ció min­dent meg­tett annak érde­ké­ben, hogy a Moon Music fizi­kai meg­je­le­né­sét a lehe­tő leg­fenn­tart­ha­tób­bá ala­kít­sa.

A Moon Music lesz a világ első zenei anya­ga, ame­lyet 140 gram­mos Eco­Re­cord LP-ként adnak ki, és pél­dá­nyon­ként 9 újra­hasz­no­sí­tott PET-palack­ból készül. Ezzel 85 szá­za­lék­kal csök­kent­ve a gyár­tá­si folya­mat szén-dio­xid-kibo­csá­tá­sát a hagyo­má­nyos 140 gram­mos vinyl­hez képest.

Koráb­bi part­ne­ré­vel, a The Oce­an Cle­anup­pal együtt­mű­kö­dés­ben a zene­kar egy külön­le­ges kiadást is meg­je­len­tet. A Note­book Edi­ti­on Eco­Re­cord LP 70 szá­za­lék­ban a gua­te­ma­lai Las Vacas folyó­ból kiha­lá­szott műanyag hul­la­dék­ból készül, amely így nem éri el az Atlan­ti-óce­ánt. A Moon Music CD-kiadá­sai 90 szá­za­lék­ban újra­hasz­no­sí­tott poli­kar­bo­nát­ból készül­nek. Így a gyár­tá­si folya­mat során leg­alább 78 szá­za­lék­kal lesz keve­sebb a szén­di­oxid-kibo­csá­tás, mint a hagyo­má­nyos CD‑k ese­té­ben.

A pazar­lás csök­ken­té­se érde­ké­ben a Moon Music első kiadá­sa kor­lá­to­zott pél­dány­szám­ban lesz elér­he­tő. A Note­book Edi­ti­on kemény­kö­té­sű könyv­ként érke­zik, amely a front­em­ber, Chris Mar­tin ere­de­ti stú­dió­fü­ze­té­nek hű mása 28 oldal­nyi exk­lu­zív jegy­zet­tel, dal­szö­veg­gel és illuszt­rá­ci­ó­val az album írá­si és rög­zí­té­si folya­ma­tá­ról.

For­rás: itt Kiemelt kép for­rá­sa: Cold­play Face­book-olda­la.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gáspar Bettina további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!