nap
óra
perc
Hirdetés

Oktatás

Fedezd fel az okta­tás vilá­gát! Cik­kek a korai gyer­mek­kor­tól a fel­ső­ok­ta­tá­sig, taná­csok a szü­lők­től, taná­rok­tól, diá­kok­tól, a szü­lők­nek, taná­rok­nak és diá­kok­nak! Hiszünk ben­ne, hogy a neve­lés és okta­tás kulcs a sike­res jövő­höz!

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Digi­tá­lis vegyé­szek kép­zé­se, avagy az online okta­tás nehéz­sé­gei

A koro­na­ví­rus okoz­ta kor­lá­to­zá­so­kat min­den­ki meg­ta­pasz­tal­ja a hét­köz­na­pi élet­ben. Maszk­vi­se­lés, távol­ság­tar­tás, kijá­rá­si kor­lá­to­zás stb. Na meg per­sze a sokak által ked­velt, még töb­bek által nem sze­re­tett digi­tá­lis okta­tás. Erről olvas­hat­tok Ispán

Csil­lag Haj­nal­ka: Tip­pek a közép­is­ko­lai köz­pon­ti fel­vé­te­li­hez, hogy a maxi­mu­mot hoz­hasd!

Emlék­szel még milyen volt, ami­kor jövőd egyik leg­fon­to­sabb dön­té­sét kel­lett meg­hoz­nod? Idén is sok kis­di­ák szá­má­ra köze­le­dik a köz­pon­ti fel­vé­te­lik meg­írá­sá­nak nap­ja, hogy tel­je­sít­mé­nyük alap­ján kide­rül­jön, melyik intéz­mény­ben kell tovább­ta­nul­ni­uk. Csil­lag

Digi­tá­lis vegyé­szek kép­zé­se, avagy az online okta­tás nehéz­sé­gei

A koro­na­ví­rus okoz­ta kor­lá­to­zá­so­kat min­den­ki meg­ta­pasz­tal­ja a hét­köz­na­pi élet­ben. Maszk­vi­se­lés, távol­ság­tar­tás, kijá­rá­si kor­lá­to­zás stb. Na meg per­sze a sokak által ked­velt, még töb­bek által nem sze­re­tett digi­tá­lis okta­tás. Erről olvas­hat­tok Ispán

Csil­lag Haj­nal­ka: Tip­pek a közép­is­ko­lai köz­pon­ti fel­vé­te­li­hez, hogy a maxi­mu­mot hoz­hasd!

Emlék­szel még milyen volt, ami­kor jövőd egyik leg­fon­to­sabb dön­té­sét kel­lett meg­hoz­nod? Idén is sok kis­di­ák szá­má­ra köze­le­dik a köz­pon­ti fel­vé­te­lik meg­írá­sá­nak nap­ja, hogy tel­je­sít­mé­nyük alap­ján kide­rül­jön, melyik intéz­mény­ben kell tovább­ta­nul­ni­uk. Csil­lag

Hirdetés

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!