nap
óra
perc
ADF3143C-2A7D-41FE-908A-1EDDBB990DCC-800x445

BÚÉK! Itt van az 5782. zsi­dó újév – ízek, imák sze­rel­mek más­hogy

Hirdetés

Be kell lát­ni, hogy sok­szí­nű kul­tú­rá­val ren­del­ke­zünk. A zsi­dó iden­ti­tás­sal, szár­ma­zás­sal ren­del­ke­ző hon­fi­tár­sa­ink egy szig­ni­fi­káns cso­por­tot alkot­nak a töb­bi, Magyar­or­szá­gon élő 13 külön­fé­le nem­ze­ti­sé­gi cso­port mel­lett. Mind­annyi­uk­nak igen nagy sze­re­pe van az ország iden­ti­tá­sá­nak fel­épí­té­sé­ben. Bízunk ben­ne, hogy már köze­le­dik felénk egy utó­pisz­ti­kus világahol hama­ro­san min­den­ki béké­ben tud egy­más­sal élni és érté­kel­ni egy­más egyé­ni, vala­mint közös­sé­gi érté­ke­it. Takács Zöld­hul­lám Györ­gyi írá­sa.

A zsi­dó újév azaz Ros Hásá­ná szó sze­rin­ti for­dí­tás­ban az év fejét jelen­ti. Sok más zsi­dó ünnep­hez hason­ló­an moz­gó ünnep, idén szep­tem­ber 18‑a este köszön­tött be és két napig, vasár­nap estig tart. A pol­gá­ri újév­hez annyi­ban hason­lít, hogy az embe­rek szé­pen fel­öl­töz­nek és az alko­holt sem kerü­lik el. A Szil­vesz­ter­nél azon­ban sok­kal befe­lé nézőbb ünnep ez, hiszen egy tíz­na­pos bűn­bá­nó idő­szak kez­de­tét jelö­li, amely Jom Kipu­rig, azaz az Engesz­te­lés Nap­já­ig tart. Idén kez­dő­dik az 5782. év a zsi­dó nap­tár sze­rint, amely Ádám és Éva terem­té­sé­nek kez­de­té­től szá­mol­ja az időt.

Akik val­lá­so­sak, de azok is, akik nem, ilyen jeles ünne­pen elmen­nek a zsi­na­gó­gá­ba. Ott meg­hall­gat­ják a sófár (kos­szarv­ból készült kürt) meg­fú­já­sát, ami köte­le­ző, tórai elő­írás. Ez hát­bor­zon­ga­tó, szin­te misz­ti­kus hang­já­val szim­bo­li­kus ébresz­tőt fúj a lélek­nek. Ilyen­kor szo­kás elmél­ked­ni, vissza­te­kin­te­ni az elmúlt egy évre és szá­mot vet­ni az éle­tünk­kel. Szo­kás vala­mi­lyen víz­par­ton kenyér­mor­zsát szór­ni a víz­be, amely a bűnök­től való meg­sza­ba­du­lást jel­ké­pe­zi. Ez prak­ti­ku­san úgy tör­té­nik, hogy a csa­lá­dok elsé­tál­nak a folyó­part­ra és a pisz­kot a zse­bük­ből a víz­be szór­ják, ami elvi­szi azt. Ezért mond­ják, hogy a zsi­dók a bűne­i­ket a halak­kal ete­tik meg. Az újév­kor kez­dő­dő tíz nap­ban dől el a hagyo­mány sze­rint, hogy a jók, a rosszak vagy a köze­pe­sek köny­vé­be ír‑e be az Isten, mert ilyen­kor min­den­ki meg­mé­ret­te­tik az elmúlt évi tet­tei alap­ján. A hagyo­mány fon­tos része a bocsá­nat­ké­rés. Bocsá­na­tot kell kér­ni, nincs mese. Ez az ünnep lénye­ge. Miu­tán végig gon­dol­ják, kit bán­tot­tak meg, kivel volt konf­lik­tu­suk, kitől távo­lod­tak el, bocsá­na­tot kér­nek, mert csak a meg­bán­tott fél tud meg­bo­csá­ta­ni, Isten csak azután fog. A hagyo­mány sze­rint, ha a bocsá­nat­ké­rés őszin­te volt, meg­bo­csá­ta­ni is köte­les­ség. Per­sze, ha van­nak zsi­dó isme­rő­se­id, lát­ha­tod, hogy manap­ság sokan ezt már elin­té­zik azzal, hogy kirak­nak egy posz­tot a közös­sé­gi médi­á­ban. 

A zsi­dó újév­hez kap­cso­ló­dik min­den, ami kerek és min­den, ami édes. A vacso­ra ilyen­kor sok csa­lád­nál hús­le­ves­ből, mar­ha­sült­ből, egész­ben sült hal­ból, mézes salá­tá­ból, édes kalács­ból és gyü­möl­csök­ből áll. Az ünnep elma­rad­ha­tat­lan része a méz­be már­tott alma, ame­lyet annyi cikk­re vág­nak, ahá­nyan ülnek az asz­tal­nál. Az édes kalács ami álta­lá­ban hosszú­kás, most kerek és azért kerül az asz­tal­ra, hogy a követ­ke­ző év is olyan kerek legyen. A halat ilyen­kor egész­ben sütik és a feje is raj­ta marad. Az egész hal a bőség szim­bó­lu­ma, a fej pedig arra utal, hogy ez az ünnep az év feje. A cimesz nem más, mint egy édes salá­ta, amely sár­ga­ré­pá­ból, dato­lyá­ból, ana­nász­ból készül, ter­mé­sze­te­sen méz­zel. Ha kipró­bál­nád, itt találsz egy szu­per recep­tet.

Az ünnep más­nap­ján szo­kás vala­mi olyan gyü­möl­csöt enni, amit addig még nem ettek az évben. Ez lehet a grá­nát­al­ma, amely sok mag­já­val a bősé­get szim­bo­li­zál­ja. Úgy tart­ják, hogy épp 613 magot tar­tal­maz, ami utal a tórai paran­cso­la­tok szá­má­ra. Ha vala­mi­lyen desszert­re vágysz, pró­báld ki az almás piték leg­job­bi­kát pekán­di­ó­val, sós kara­mell szósszal és vaní­lia­fa­gyi­val Fűsze­res Esz­ter gasztrob­log­ger recept­je alap­ján, ame­lyet most süss kerek for­má­ban! Végül, ha jófej akarsz len­ni, kívánj azok­nak, akik ünne­pel­nek jó és édes évet, vagy azt, hogy írat­tas­sa­nak be az élet köny­vé­be azaz: Sáná tová umetu­ká! Tiká­té­vu!


for­rás: ittitt és kép.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!