nap
óra
perc
arculathoz illesztés másolata másolata másolata másolata-5

Bot­rány­hős. Bál­vány. Ikon. Tények amit nem tud­tál a 60 éve elhunyt Mari­lyn Mon­roe éle­té­ről

Hirdetés

Ilyen rövid idő alatt keve­sen let­tek olyan sike­re­sek pályá­ju­kon, mint az ötve­nes évek­ben világ­hír­név­re törő Monroe‑t. Sike­ré­nek való­di tit­ka még biz­to­san nem derült ki, mert sen­ki­nek nem sike­rült utá­na csi­nál­ni. Emlé­kez­zünk Mari­lyn-re és idéz­zük fel együtt leg­jobb pil­la­na­ta­it a ma 60 éve elhunyt szí­nész­nő­nek.

Mari­lyn 1926. júni­us 1‑én szü­le­tett Los Ange­les­ben. Nem volt egy­sze­rű gye­rek­ko­ra, mert nagy részét neve­lő­szü­lők­nél és árva­há­zak­ban nőtt fel,majd 16 éve­sen férj­hez nem ment. A máso­dik világ­há­bo­rú alatt gyá­ri mun­kás­kánt dol­go­zott. Az első pro­fesszi­o­ná­lis fotó­it egy vélet­len­nek köszön­het­te, ugyan­is a légi­erő meg­bí­zá­sá­ból David Con­over fotós készí­tett gyá­ri mun­kás nők­ről pro­pa­gan­da fotó­kat, ami­ket végül nem hasz­nál­tak fel, de még­is ez segí­tett elin­dí­ta­ni fotó­mo­dell kar­ri­er­jét. Később David­nek és bará­ta­i­nak állt modellt. A képek­re több fotós lett figyel­mes és egy­re több fel­ké­rést kapott, töb­bek között a Blue Book modell­ügy­nök­ség­től, akik­nek sike­rült is leszer­ződ­tet­ni Monroe‑t, majd végül Pin-up girl­ként ismer­het­te meg nevét a nagy­vi­lág.

Egy vélet­len kar­ri­er

Igaz, ele­in­te csak kisebb mun­kái vol­tak és alak­ja miatt csak hir­de­té­sek­ben és fér­fi­ma­ga­zi­nok­ban jelent meg, de kitar­tó mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en idő­vel Mari­lyn lett a Blue Book modell­ügy­nök­ség leg­szor­gal­ma­sabb modell­je. Két év alatt már 33 cím­la­pon sze­re­pelt és végül Ben Lyon fél éves szer­ző­dést aján­lott neki a 20th Cent­ury Fox-nál. A szer­ző­dést töb­ben elle­nez­ték, töb­bek között Mari­lyn első fér­je Doug­herty sem. A szer­ző­dés­meg­kö­té­se utá­ni hóna­pok­ban még nem aján­lot­tak neki sze­re­pe­ket csu­pán ének és tánc­órák­ra járat­ták, hogy fej­lesszék kész­sé­ge­it. Első film­sze­rep Dang­erous Years-ben volt, ahol pin­cér­nőt ala­kí­tott. Az első pár film­jé­ben nem kapott túl hosszú szö­ve­get, csak egy-egy mon­da­to­kat osz­tot­tak neki. Később a Colum­bia Pic­tu­res stú­di­ó­hoz szer­ző­dött. A film, amely­ben ját­szott nem járt siker­rel, így szer­ző­dé­sét később nem hosszab­bí­tot­ták meg.

Mari­lyn a szex-szim­bó­lum

Mari­lyn képes volt meg­él­ni női­es­sé­gét és nem volt rest vissza­él­ni adott­sá­ga­i­val sem. Több befo­lyá­sos üzlet­em­ber­rel került sze­xu­á­lis, majd bará­ti — vagy éppen for­dít­va — kap­cso­lat­ba, akik később fizet­ték kisebb plasz­ti­kai műté­te­it, fogá­sza­ti és egyéb szé­pé­sze­ti keze­lé­se­it. Az áttö­rés ezután követ­ke­zett be nála, ami­kor 1950-ben hat újon­nan bemu­ta­tott film­ben sze­re­pelt mire a Fox hét éves szer­ző­dést aján­lott neki. Oly­annyi­ra fel­fi­gyelt rá a szak­ma, hogy egy évvel később az Oscar-díj­át­adó gála műsor­ve­ze­tő­je lett. Mint min­den kor­nak meg­fe­le­lő­en itt is vol­tak iri­gyek és a leg­több kri­ti­kus nagy­részt csak “sze­xi dísz­tárgy­ként” hivat­koz­tak rá, de mind­emel­lett neves lapok­ban, mint a Times pozi­tí­vabb képet for­mált róla. Az idő múlá­sá­val Mari­lyn fel­vet­te a szex-szim­bó­lum sze­re­pet, ami­vel több bul­vár maga­zin cím­lap­já­ra került fel, de a modell és szí­né­szi pályát tovább­ra se adta fel.

Mon­roe-val prob­lé­más együtt­dol­goz­ni

Sor­ra követ­ték egy­mást a cím­la­pok és a film­sze­re­pek és idő­vel elter­jed a szak­má­ban az a hír, hogy Mon­roe-val prob­lé­más együtt­dol­goz­ni. A siker­rel együtt a prob­lé­mák is foko­zód­tak, rend­sze­rint elké­sett a for­ga­tá­sok­ról, meg­be­szélt idő­pon­tok­ról, elfe­lej­tet­te a szö­ve­get és több­ször újra kel­lett ven­ni egy-egy jele­ne­tet, amíg nem volt elé­ge­dett saját ala­kí­tá­sá­val. Az idő elő­re­ha­lad­tá­val súlyos alvás­za­var ala­kult ki nála, amit amfe­ta­min­nal és bar­bi­tu­rát­tal, időn­ként alko­hol­lal orvo­solt. Prob­lé­mái elle­né­re is Hol­ly­wood leg­je­len­tő­sebb szex-szim­bó­lu­ma lett és nevé­nek hal­la­tá­ra özön­löt­tek az embe­rek a mozik­ba, ami nem is cso­da mert film­sze­re­pei után sor­ra zse­bel­te be a nívós díja­kat és elis­me­ré­se­ket.

Ekkor­ra Mon­roe volt a Fox leg­na­gyobb sztár­ja, de nem érez­te jól magát a hely­zet­ben. A Fox-nál egy elma­radt szer­ző­dés­mó­do­sí­tás miatt jóval keve­seb­bet kere­sett, mint más hoz­zá hason­ló kol­lé­gái, vala­mint a csa­tor­na azt sem enged­te meg neki, hogy sza­ba­don válasszon a sze­re­pek és más sze­rep­lők között és úgy érez­te, hogy beska­tu­lyáz­ták egy sze­rep­be, ami­ből ekkor­ra már sze­re­tett vol­na kitör­ni. Nem vál­lalt el egy szá­má­ra fel­aján­lott sze­re­pet, ami miatt a Fox fel­füg­gesz­tet­te a szer­ző­dé­sét, ami gyor­san cím­lap­szto­ri lett.

Hir­de­tés

Három házas­ság és az elnök

Van­nak, akik nem tanul­nak a saját hibá­ik­ból sem, így eshe­tett meg, hogy Mari­lyn három­szor is volt férj­nél. Elő­ször azért ment férj­hez James Doug­herty-hez, hogy elke­rül­je az árva­ház­ba való vissza­ke­rü­lést. Az együtt töl­tött évek alatt James nem néz­te jó szem­mel, hogy fele­sé­ge dol­go­zik, így a házas­ság emi­att viszony­lag rövid idő alatt véget ért. A Fox-al kötött szer­ző­dés fel­füg­gesz­tés után Mari­lyn meg­is­mer­te a máso­dik fér­jét Joe DiMag­gio base­ball­já­té­kost, aki­vel össze San Fran­cis­co-ban össze is háza­sod­tak. A nász­út Japán­ban volt, ahol Joe-nak üzle­ti ügyei vol­tak, így Mon­roe nél­kü­le uta­zott tovább Kore­á­ba, ahol az akko­ri hábo­rú alatt éne­kes­nő­ként szó­ra­koz­tat­ta a har­co­ló kato­ná­kat. Útját befe­jez­ve vissza­tért Hol­ly­wood-ba és újra­tár­gyal­ta szer­ző­dé­sét a film­stú­di­ó­val, ahol hatal­mas bónuszt ígér­tek, de mint később kide­rült soha nem fizet­tek ki neki fősze­re­pet vál­lalt a Broad­way-en az akkor más nagy sikert ara­tott Hét­évi vára­ko­zás film­ben. Ennek a film­nek for­ga­tá­sán hatal­mas tömeg néz­het­te végig élő­ben Mon­roe kame­rák előt­ti sze­rep­lé­sét és itt készült az egyik leg­is­mer­tebb fotó róla, ami­kor a met­ró­szel­lő­ző fel­fúj­ja hófe­hér szok­nyá­ját. Fér­je a kez­de­tek­től fog­va fél­té­keny volt Mari­lyn-re és házas­sá­gá­nak ez a film és egy rek­lám­kam­pány vég­leg végett vetett. Har­ma­dik fér­jé­vel Art­hur Mil­ler-el 1956 júni­us 29-én a New York állam­be­li White Pla­ins-ben kötött házas­sá­got. Pár később New York­ban zsi­dó szer­tar­tás alap­ján is meg­erő­sí­tet­ték fri­gyü­ket és Mon­roe fel­vet­te a zsi­dó val­lást, hogy tel­je­sen Mil­ler csa­lád­já­hoz tar­toz­has­son. Önma­gát „zsi­dó ate­is­tá­nak” nevez­te. Mil­ler új kap­cso­lat­ba kez­dett, így elvált Mon­roe-tól, aki válá­sa után nem gya­ko­rol­ta a juda­iz­must.

Siker után saját ügy­nök­ség

Mon­roe sike­re tagad­ha­tat­lan volt és úgy dön­tött, hogy Mil­ton Gree­ne fotós­sal meg­ala­pít­ja saját pro­duk­ci­ós iro­dá­ját a Mari­lyn Mon­roe Pro­duc­tions, avagy az MMP‑t. A saját film­stú­dió ala­pí­tá­sá­val egy­idő­ben úgy dön­tött, hogy elmé­lyí­ti szí­né­szi képes­sé­ge­it és New York-ba köl­tö­zött, ahol órá­kat vett a neves szí­nész­ok­ta­tó­tól, Cons­tance Col­li­er­től és részt vett a Lee Stras­berg által veze­tett Actors Stu­dio mun­ká­já­ban. Kol­lé­gái javas­la­tá­ra Mon­roe elkez­dett szem­be­néz­ni bel­ső démon­ja­i­val és pszi­cho­ana­lí­zis­re járt, annak remé­nyé­ben, hogy mind­ez elő­nyé­re válik majd a film­vász­non. Mari­lyn bizo­nyí­tott. A Fox újabb hét­éves szer­ző­dést aján­lott szá­má­ra, melyet el is foga­dott mert saját cége kép­te­len lett vol­na egy nagy költ­ség­ve­té­sű fil­met finan­szí­roz­ni. Ekkor már kivá­laszt­hat­ta, hogy milyen film­ben és kik­kel sze­ret­ne egy film­ben ját­sza­ni és a meg­ígért gázsit is min­den alka­lom­mal meg­kap­ta.

Hosszú évek­kel később saját cége az MMP is bele­vá­gott egy nagy­sza­bá­sú for­ga­tás­ba. Idő­köz­ben több vita is kiala­kult köz­te és Mil­ton-nal az MMP társ­ala­pí­tó­ja között, de a nehéz­sé­gek elle­né­re a fil­met idő­ben lefor­gat­ták és bemu­tat­ták, amit a közön­ség és a kri­ti­ku­sok egy­aránt vegye­sen fogad­tak. Greene‑t sik­kasz­tás­sal vádol­ta Mari­lyn és később kivá­sá­rol­ta üzlet­ré­szét.

Hir­de­tés

Magán­élet. Hanyat­lás. Halál.

Meg nem erő­sí­tett infor­má­ci­ók sze­rint Mari­lyn több­ször esett teher­be, de min­den alka­lom­mal vala­mi­lyen okból kifo­lyó­lag meg­sza­kadt az áldott álla­pot. Meg nem erő­sí­tett infor­má­ci­ók sze­rint Mon­roe több alka­lom­mal esett át abor­tu­szon, de ezt halá­la után a bon­co­lá­si jegy­ző­könyv­ben nem emlí­tik. A szak­mai sike­rek között több alka­lom­mal vett ki éve­kig tar­tó sza­bad­sá­got, hogy fel­ké­szül­hes­sen egy újabb nagy­sza­bá­sú film for­ga­tá­sá­ra. Hanyat­lá­sát misz­ti­kus módon jöven­döl­ve utol­só sze­re­pe a Kal­ló­dó embe­rek film­ben volt. Egész­sé­gi álla­po­ta miatt már smin­ke­lés köz­ben is bódult álla­pot­ban volt. Epe­kö­vei miatt a fáj­da­lom­tól gyógy­szer­füg­gő­sé­ge is fel­erő­sö­dött. Utol­só film­jé­nek for­ga­tá­sát is le kel­lett állí­ta­ni, mert Mon­roe deto­xi­ká­ló­ba került. Miu­tán bemu­tat­ták a fil­met, amely a kri­ti­ku­sok sze­rint minő­sít­he­tet­len volt Mon­roe az egész­sé­gé­re kon­cent­rált. Meg­mű­töt­ték endo­met­ri­ó­zi­sa miatt, kivet­ték az epe­kö­ve­it, ezután több, mint egy hóna­pot kór­ház­ban töl­tött, amely idő alatt pszi­cho­ti­kus tüne­tei miatt pár napot gumi­fa­lú szo­bá­ban töl­tött. Ezt az idő­sza­kot uta­zá­sok követ­ték, miköz­ben több alka­lom­mal ran­de­vú­zott Frank Sinat­ra-val.

Beteg­sé­ge után első nyil­vá­nos fel­lé­pé­se John Fitz­gerald Ken­ne­dy az Egye­sült Álla­mok 35. elnö­ké­nek szü­le­tés­na­pi ünnep­sé­gén volt, ahol hegyi­kris­tá­lyok­kal díszí­tett, test­hez simu­ló, kihí­vó bézs ruhá­ban éne­kel­te el a min­den­ki szá­má­ra jól ismert “Hap­py birth­day, Mr. Pres­ident” dalt. Az elnök­kel régi bará­tok vol­tak és nyílt titok, hogy lefe­küd­tek egy­más­sal, de arról nin­cse­nek meg­erő­sí­tett infor­má­ci­ók, hogy komoly kap­cso­lat­ban éltek vol­na.

Halá­lá­nak idő­pont­ja rej­té­lyes ugyan­is bizo­nyos for­rá­sok 1962. augusz­tus 4‑re, más for­rá­sok pedig augusz­tus 5‑re hivat­koz­nak halál dátu­ma­ként. Ennél a rej­tély­nél már csak a halá­la körül­mé­nyei rej­té­lye­seb­bek. Töb­ben gya­na­kod­nak öngyil­kos­ság­ra, mások gyil­kos­ság­ra, de akad­nak olya­nok is, akik vélet­len túl­ada­go­lás­ra gon­dol­nak. Egy biz­tos, 1962 augusz­tu­sá­ban keve­sebb lett a világ egy ikon­nal, aki­nek hír­ne­ve és név­ér­té­ke töret­len, ugyan­is nevé­vel és arc­fo­tó­já­val még mind a mai napig szám­ta­lan ter­mé­ket árul­nak.

For­rás: itt, itt, képek

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!