nap
óra
perc
Vasvari-Fanni-Boldog-szuletesnapot-karantenido-800x445-2

Bol­dog Szü­le­tés­na­pot! — ez a nap tény­leg más mint a töb­bi #karan­tÉN­IDŐ

Hirdetés

Bele­gon­dol­tál már milyen len­ne tel­je­sen egye­dül ünne­pel­ni a szü­le­tés­na­pod? Egy­re több min­den­ki éli át azt, ami velem is meg­tör­tént. Eljött a szü­le­tés­na­pom a karan­tén alatt. Sze­ret­ném meg­osz­ta­ni vele­tek a tör­té­ne­tem és bízom ben­ne, hogy moti­vál­ni tud­lak ben­ne­te­ket, hogy egy kicsit még tart­sunk ki amíg ez a rossz álom véget ér. Vas­vá­ri Fan­ni pszi­cho­ló­gus írá­sa.

Nem vagyok egy ünnep­lős típus, de a szü­li­nap az az alka­lom az évben, ami­re min­dig készü­lök. A csa­lá­di ünnep­lés után össze­hí­vom a bará­ta­i­mat és buli­zunk egy nagyot, szó­ra­ko­zunk, jól érez­zük magun­kat egy­más tár­sa­sá­gá­ban. Nem szá­mít, hogy más város­ban élnek, hogy elté­rő mun­ká­juk, hét­köz­nap­ja­ik, csa­lá­di hát­te­rük van, min­den évben szán­nak rám egy napot, ami­kor velem lehet­nek és velük ünne­pel­he­tek. Ebben az évben is buliz­ni készül­tünk. Már janu­ár­ban meg­vet­tük a jegye­ket a kon­cert­re, min­dent elter­vez­tünk és vár­tuk a közel­gő ese­ményt.

Az élet köz­be­szólt, és jött a vírus, vele együtt a karan­tén, a kor­lá­to­zá­sok és a bezá­rá­sok. Még csak haza­men­ni talál­koz­ni a csa­lá­dom­mal sem tud­tam. A kon­cer­tet pedig elha­lasz­tot­ták jövő év janu­ár­já­ra, így min­den, amit elter­vez­tem füst­be ment. 

Pró­bál­tam pozi­tí­van hoz­zá­áll­ni, tudom, hogy úgy­is be fog­juk pótol­ni az elma­radt ünnep­lést, de még­is azzal a tudat­tal indul­tam a nap­nak, hogy úgy töl­töm a szü­li­na­po­mat, mint még soha. Egye­dül, a párom­mal, elzár­va a sze­ret­te­im­től és a bará­ta­im­tól tor­ta, gyer­tya­fú­jás, kíván­ság, meg­le­pe­tés nél­kül.

Ren­ge­teg online köszön­tést kap­tam, de volt, aki tele­fo­non, üze­net­ben, régi közös képek­kel vagy éppen vide­ó­ban éne­kel­ve kívánt bol­dog szü­le­tés­na­pot. Az édes­anyám eljut­tat­ta hoz­zám az aján­dé­kát, a párom online ren­delt glu­tén­men­tes tor­tát és köszön­tött meg, mellyel elhoz­ta nekem a gyer­tya fújá­sa köz­be­ni kíván­ság lehe­tő­sé­gét és örö­met csalt az arcom­ra. 

Ez már túl­szár­nyal­ta a vára­ko­zá­sa­i­mat, de az iga­zi meg­le­pe­tés még csak utá­na jött. Dél­után folya­mán vissza­tér­ve a vásár­lás­ból meg­hal­lot­tam a ma van a szü­li­na­pom című szá­mot és meg­lát­tam a leg­jobb barát­nő­met tor­tá­val a kezé­ben. Elmond­ha­tat­la­nul bol­dog vol­tam, nem is gon­dol­tam vol­na, hogy elsé­tál hoz­zám és sze­mé­lye­sen meg­lep­ve köszönt fel. Ter­mé­sze­te­sen szi­go­rú­an betart­va a kel­lő távol­sá­got és az elő­írá­so­kat. 

Még soha nem volt két tor­tám, két kíván­sá­gom és ilyen meg­le­pe­té­sem, így karan­tén ide vagy oda, de cso­dás szü­le­tés­na­pom volt. Köszö­nöm a sze­ret­te­im­nek, hogy még ilyen körül­mé­nyek között sem felejt­jük el egy­mást!

Remé­lem a kis szü­le­tés­na­pi tör­té­ne­tem téged is moti­vál. Most meséld el Te is, hogy a Te szü­le­tés­na­pod, hogy telt karan­tén ide­je alatt! Hasz­náld a #wake­up­li­fe­is­good hash­ta­get és mutas­suk meg egy­más­nak, hogy nem a körül­mé­nyek szá­mí­ta­nak, hanem a sze­re­tet és a barát­ság!

A képek a szer­ző tulaj­do­nát kép­zik!

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!