nap
óra
perc
bolbas csilla, vegan konyha, séf Kép forrása Bolbás Csilla - Háttér forrása Canva - Getty Images by Marko Jan

Bol­bás Csil­la: A nyers vegán étke­zés 10 alap­pil­lé­re

A vegán táplálkozás nem új keletű divat, de napjainkban újra reneszánszát éli ez a táplálkozási forma. De mi is az a nyers vegán táplálkozás?
Hirdetés

Ha vala­ki tőlem kér­dez­te vol­na tíz évvel ezelőtt, hogy mi az a nyers vegán táp­lál­ko­zás, való­szí­nű­leg a töre­dé­két tud­tam vol­na fel­so­rol­ni a tény­le­ges varázs­la­tos étek készít­mé­nyek ská­lá­já­nak és hatá­suk szer­te­ága­zó soka­sá­gá­nak. Ma már több mint egy évti­ze­des gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­tok­kal és tudás­sal ren­del­ke­zem és eze­ket osz­tom meg a hoz­zám for­du­lók­kal. Nekem ez az élet­mód meg­vál­toz­tat­ta az éle­te­met. A nyers vegán táp­lál­ko­zás szá­mom­ra a cso­da, amely kizá­ró­lag növé­nyi ere­de­tű és hőke­ze­lés nél­kü­li éte­lek fogyasz­tá­sát fog­lal­ja magá­ban. Bol­bás Csil­la nyers vegán séf írá­sa.

„Akkor még­is mit eszel? – Füvet salá­tá­val?”- tet­ték fel nekem sokan a kér­dést.

Ami­kor elkezd­tem ezt az étke­zé­si for­mát, a zöld tur­mix volt az első, amit beik­tat­tam az étren­dem­be. A reg­ge­li-dél­előt­ti órák­ban fogyasz­tot­tam el, az ada­gom 1–1,5 liter volt. Ide­á­li­san fede­zi a kaló­ria és a folya­dék mennyi­sé­get is erre a nap­szak­ra. Salá­ták­kal bőví­tet­tem a reper­to­á­ro­mat, amit külön­bö­ző szó­szok­kal, már­tá­sok­kal, hide­gen saj­tolt ola­jok­kal tet­tem szí­ne­seb­bé. Majd egy­re több recep­tet pró­bál­tam ki és elkezd­tem a saját ízlé­sem­re átfor­mál­va új recep­te­ket alkot­ni. A kenyér kikí­sér­le­te­zé­sé­vel egy izgal­mas kor­szak kez­dő­dött, mint­ha még egy újabb ajtó tárult vol­na fel előt­tem a nyers vegán étkek vilá­gá­ban.

Kép for­rá­sa: Wake­Up Maga­zin — Bol­bás Csil­la

Mivel nagyon gusz­tu­sos és szí­nes ízvi­lá­got mutat­tam a kör­nye­ze­tem­nek, min­den­ki kér­dez­get­te, hogy miből és hogyan készí­tem el, meg per­sze hogy kap­hat­nak e kós­to­lót. Leg­in­kább az édes­sé­gek arat­tak elsöp­rő sikert, több­ször illet­ték azzal, hogy jobb mint a hagyo­má­nyos. Vissza­tér­ve a “mit eszel?” — kér­dés­re a válasz az, hogy pás­té­to­mok­tól kezd­ve a fasír­to­kon át, a kenye­rek­től a krém­le­ve­se­kig ren­ge­teg min­dent. A tor­ták, bon­bo­nok és trüf­fe­lek biro­dal­má­nak szé­les ská­lá­ja csá­bí­tó alter­net­ívát jelent az egész­sé­ge­sen étke­zők szá­má­ra.

A hagyo­má­nyos éte­lek nagy részét is el lehet kész­te­ni nyers vegán módon, az alap­anya­gok kicse­ré­lé­sé­vel és más tech­ni­ka elsa­já­tí­tá­sá­val. A nyers vegán étke­zés egy kivá­ló válasz­tás az egész­sé­ge­sebb élet felé veze­tő úton. Tíz pont­ban össze­fog­la­lom az én néző­pon­to­mat a nyers vegán táp­lál­ko­zás alap­ve­tő jel­lem­ző­i­ről és elő­nye­i­ről:

1. Növé­nyi ala­pú éte­lek

A nyers vegán étrend kizá­ró­lag növé­nyi ere­de­tű éte­lek fogyasz­tá­sát jelen­ti. Ez magá­ban fog­lal­ja a friss gyü­möl­csö­ket, zöld­sé­ge­ket, dió­fé­lé­ket, mag­va­kat, csí­rá­kat, mik­ro­zöl­de­ket, fűszer‑, gyógy- és gyom­nö­vé­nye­ket. Az álla­ti ere­de­tű ter­mé­kek tel­jes kizá­rá­sá­val. Ezek az éte­lek glu­tén- és lak­tóz­men­te­sek. Nekem beteg­ség miatt java­sol­ta az aku­punk­tú­rás orvos a tej­ter­mé­kek és a hús fogyasz­tá­sá­nak abba­ha­gyá­sát. Nem is gon­dol­ná az ember, de ren­ge­teg alter­na­tí­va van a helyet­te­sí­té­sük­re, amik táp­lá­lób­bak és elő­se­gí­tik a szer­ve­ze­tet az öngyó­gyí­tó folya­ma­ta­i­ban. Eze­ket a folya­ma­to­kat és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó tapasz­ta­la­ta­i­mat a jövő­ben is meg­osz­tom majd a Wake­Up Maga­zin­ban.

2. Hőke­ze­lés nél­kü­li fogyasz­tás

A nyers vegán étrend köve­tői nem fogyasz­ta­nak 42–48°C fölé mele­gí­tett éte­le­ket. Ezzel meg­őr­zik az éte­lek táp­anyag­tar­tal­mát, mivel a magas hőmér­sék­let káro­sít­hat­ja a vita­mi­no­kat, ásvá­nyi anya­go­kat és enzi­me­ket. Az asza­lás töké­le­tes meg­ol­dás. Az asza­lás­nál a hőfok beál­lí­tá­sa­i­ra érde­mes oda­fi­gyel­ni, mivel a leg­több asza­ló 70 fokot is képes lét­re­hoz­ni. Nem szük­sé­ges lemon­da­ni a hagyo­má­nyos­nak tűnő főtt éte­lek­ről, ugyan­is asza­lás­sal készít­he­tünk fasír­to­kat, kré­ke­re­ket, kenye­re­ket, édes­sé­ge­ket. Ez a folya­mat csak az ele­jén lehet fur­csa, de miu­tán már bele­jöt­tünk a kép­ze­le­tünk szab csu­pán határt a vál­to­za­tos­ság­nak.

3. Magas táp­anyag­tar­ta­lom

A nyers vegán éte­lek gaz­da­gok vita­mi­nok­ban, ásvá­nyi anya­gok­ban, anti­oxi­dán­sok­ban és enzi­mek­ben. A hőke­ze­lés hiá­nya biz­to­sít­ja, hogy ezek a táp­anya­gok maxi­má­li­san meg­ma­rad­ja­nak, támo­gat­va az egész­sé­ges anyag­cse­rét és az immun­rend­szert. A magas táp­anyag­tar­ta­lom kiemel­ten jelen­tős része a nyers vegán étke­zés­nek, hiszen a szer­ve­ze­tünk nem képes elő­ál­lí­ta­ni néhány vita­mint, esszen­ci­á­lis ami­no­sa­va­kat, ami­ket kizá­ró­la­go­san az éte­le­ink­kel tud­juk az ellá­tá­sát pótol­ni.

4. Rost­ban gaz­dag

A nyers vegán étrend rend­kí­vül gaz­dag ros­tok­ban, ami elő­se­gí­ti az egész­sé­ges emész­tést, csök­ken­ti a szék­re­ke­dés koc­ká­za­tát és támo­gat­ja a bél­fló­ra egyen­sú­lyát. Az immun­rend­szer és a bél­rend­szer szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben dol­go­zik, hiszen a bél­fló­ra egyen­sú­lya alap­ve­tő­en befo­lyá­sol­ja az immun­rend­szer haté­kony­sá­gát és egész­sé­gét. A ros­tok telí­tett­ség­ér­ze­tet biz­to­sí­ta­nak, és segí­te­nek a vér­cu­kor­szint sza­bá­lyo­zá­sá­ban.

5. Csök­ken­tett kaló­ria­be­vi­tel

A nyers vegán éte­lek álta­lá­ban ala­cso­nyabb kaló­ria­tar­tal­mú­ak, mint a fel­dol­go­zott és főtt éte­lek, így segít­het­nek a test­súly sza­bá­lyo­zá­sá­ban és a súly­csök­ken­tés­ben. Mivel ezek az éte­lek táp­anyag­ban gaz­da­gok, a kaló­ria­csök­ken­tés mel­lett is biz­to­sít­ják a szük­sé­ges táp­anya­go­kat. A kez­de­ti idő­sza­kom­ban a mennyi­sé­gek sok­kal nagyob­bak vol­tak a meg­szo­kott­nál, mivel egy salá­ta sosem fog­ja azt a telt­ség­ér­ze­tet adni, mint a hagyo­má­nyos főtt étke­zés, így töb­bet ettem, hogy hason­ló érzés legyen a gyom­rom­ban. Idő­vel ezek ren­de­ződ­nek.

6. Ter­mé­sze­tes hid­ra­tá­lás

A nyers vegán étrend magas víz­tar­tal­mú éte­le­ket — gyü­möl­csö­ket és zöld­sé­ge­ket — tar­tal­maz, ame­lyek hoz­zá­já­rul­nak a szer­ve­zet hid­ra­tált­sá­gá­hoz. A meg­fe­le­lő hid­ra­tá­ció elen­ged­he­tet­len az egész­sé­ges anyag­cse­ré­hez és a bőr egész­sé­gé­hez. Mivel a szer­ve­ze­tünk több mint 70 %-a víz, így lénye­ges a pót­lá­son felül a folya­dék minő­sé­gé­re is for­dí­ta­ni a figyel­mün­ket. A tisz­tí­tott víz ide­á­li­sabb. Nekem is van egy víz­desz­til­lá­ló készü­lé­kem és évek óta az álta­la készí­tett vizet fogyasz­tom és min­den éte­le­met ezzel egé­szí­tem ki.

Kép for­rá­sa: Can­va — Pexels

7. Egész­sé­ges zsí­rok

A nyers vegán étrend­ben talál­ha­tó egész­sé­ges zsí­rok, pél­dá­ul azok, ame­lyek a dió­fé­lék­ben és mag­vak­ban talál­ha­tók, fon­to­sak az agy és a szív egész­sé­gé­hez. Ezek a zsí­rok segí­te­nek a sej­tek meg­fe­le­lő műkö­dé­sé­ben és a gyul­la­dá­sok csök­ken­té­sé­ben. A mago­kat érde­mes beáz­tat­ni pár órá­ra víz­be, majd lemos­ni és így fogyasz­ta­ni. Amennyi­ben sze­ret­nénk elten­ni később­re, az asza­lás a töké­le­tes meg­ol­dás. Fan­tasz­ti­ku­san friss és élet­tel teli­ek lesz­nek a magok kese­rű utó­íz nél­kül. A mago­kat fogyaszt­hat­juk önma­guk­ban is, emel­lett ren­ge­teg sós és édes ételt készít­he­tünk belő­lük mint pél­dá­ul pás­té­to­mo­kat, krém­le­ve­se­ket, jég­kré­me­ket és mag­te­je­ket.

8. Kör­nye­zet­tu­da­tos­ság

A nyers vegán étrend gyak­ran kör­nye­zet­ba­rá­tabb, mint a hagyo­má­nyos étren­dek, mivel csök­ken­ti az éte­lek fel­dol­go­zá­sá­hoz szük­sé­ges ener­gia­fel­hasz­ná­lást. Ezál­tal hoz­zá­já­rul a fenn­tart­ha­tó­ság­hoz és az öko­ló­gi­ai láb­nyom csök­ken­té­sé­hez. A gyom- és gyógy­nö­vé­nye­ket könnye­dén tart­hat­juk a ker­tünk­ben a vete­mé­nyes­ben, de meg­ta­lál­ja a helyét szin­te bár­hol. A ter­mé­szet ellát min­ket azzal ami­re való­ban szük­sé­ge van a szer­ve­ze­tünk­nek. Ezt a tudást, ami­vel nagy­szü­le­ink és továb­bi fel­me­nő­ink még ren­del­kez­tek, sze­ret­ném fel­ele­ve­ní­te­ni és kibő­ví­te­ni a fel­hasz­nál­ha­tó­sá­gu­kat a recep­tek által.

9. Ener­gia és vita­li­tás

Akik a nyers vegán étren­det köve­tik velem együtt, beszá­mol­nak arról, hogy ener­gi­ku­sabb­nak és élet­tel telibb­nek érzik magu­kat. A magas táp­anyag­tar­ta­lom és az emész­tő­rend­szer könnyebb ter­he­lé­se hoz­zá­já­rul­hat az álta­lá­nos köz­ér­zet javu­lá­sá­hoz. Tapasz­ta­la­ta­im sze­rint a rege­ne­rá­ló­dá­si idő is lecsök­ken és a beteg­sé­gek lefo­lyá­sa is lerö­vi­dül.

10. Kre­a­ti­vi­tás a kony­há­ban

A nyers vegán étrend köve­té­se kre­a­ti­vi­tást igé­nyel a kony­há­ban, mivel más esz­kö­zö­ket és alap­anya­go­kat hasz­ná­lunk a hagyo­má­nyos meg­szo­kot­tól elté­rő­en. Az esz­kö­zök alap­ja­it képe­zi a tur­mix­gép, az “S” késes dará­ló és az asza­ló gép. Ez kivá­ló lehe­tő­sé­get ad új recep­tek és étel­ké­szí­té­si tech­ni­kák fel­fe­de­zé­sé­re, melyek­hez ötle­te­ket és recep­te­ket talál­tok a hon­la­po­mon. Ilye­nek pél­dá­ul smoothie‑k, nyers édes­sé­gek, krém­le­ve­sek, kenye­rek készí­té­se.

Összes­sé­gé­ben a nyers vegán táp­lál­ko­zás egy gaz­dag és sok­ré­tű étrend, amely szá­mom­ra szá­mos egész­ség­ügyi előnnyel jár. A növé­nyi ala­pú, hőke­ze­lés nél­kü­li éte­lek fogyasz­tá­sa hoz­zá­já­rul­hat a táp­anya­gok maxi­má­lis bevi­te­lé­hez, az emész­tés javí­tá­sá­hoz, a test­súly sza­bá­lyo­zá­sá­hoz és az álta­lá­nos egész­sé­gi álla­pot javí­tá­sá­hoz. Ez az étrend nem csak az egyé­ni egész­sé­get támo­gat­ja, hanem kör­nye­zet­tu­da­tos válasz­tás is lehet. A nyá­ri sze­zon­ban bővel­ke­dünk a helyi zöld­ség és gyü­mölcs ellát­má­nyok­ban, így keve­sebb ráfor­dí­tás­sal több Élet ener­gi­át, vagy­is EGÉSZ­sé­get kap­ha­tunk.

Bol­bás Csil­la

Kiemelt kép for­rá­sa: Bol­bás Csil­la — Hát­tér for­rá­sa: Can­va — Getty Ima­ges by Mar­ko Jan

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Bolbás Csilla további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!