nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-5-800x445

Azt érzem egye­dül marad­tam! – a depresszió csak válasz­tás kér­dé­se len­ne? Légy kér­dés­ben a vála­szo­kig!

Hirdetés

Min­den­ki érez­te magát egye­dül. Biz­tos vagyok abban, hogy nagy vezé­rek, kirá­lyok és ural­ko­dók fejé­ben is meg­for­dult már az a gon­do­lat, hogy itt és most nincs tovább. Neked is sza­bad sza­rul érez­ned magad mert biz­to­san ten­ger­nyi jó okot tudsz fel­so­rol­ni ezzel kap­cso­lat­ban, hogy miért van ez így. De mi van akkor, ha ennek nem min­den eset­ben kell így len­nie? Takács Zöld­hul­lám Györ­gyi Access Bars faci­li­tá­tor írá­sa.

Biz­to­san Te is pró­bál­koz­tál már a pozi­tív gon­dol­ko­dás­mód­dal, külön­fé­le tech­ni­kák­kal, de minden­nek elle­né­re még min­dig túl­ter­helt­nek, remény­te­len­nek és érdem­te­len­nek érzed magad. Talán abba is bele­gon­dol­tál, hogy ezek csak nálad nem működ­nek, és lehet elfo­gad­tad már magad­ban, hogy a dol­gok már csak ilye­nek és nem tudsz vál­toz­tat­ni raj­tuk. Elfo­gad­tad, hogy min­dig remény­te­len­nek érezd magad és az éle­ted­nek nincs sem­mi értel­me. Elő­for­dul­hat, hogy ez tűnik a könnyebb meg­ol­dás­nak, ám való­szí­nű­leg hosszú­tá­von nem lesz kifi­ze­tő­dő ez a dön­tés.

Mit szól­nál ahhoz, ha azt mon­da­nám, hogy nem is veled van a baj? Sok eset­ben a töké­le­tes­ség­re való törek­vés az, ami tönk­re­tesz min­ket. Bár­ho­va is nézünk azt lát­juk, hogy az embe­rek egy válo­ga­tott képek­ből álló fil­met vetí­te­nek nekünk a saját éle­tük­ről. Ez a vég­te­len igény a töké­le­tes­ség­re. Legyen szó álom mun­ká­ról, ház­ról, test­ről, autó­ról, kézi­tás­ká­ról, ruhá­ról, part­ner­ről vagy bár­mi­ről, ami ahhoz vezet, hogy az embe­rek szin­te jár­vány­sze­rű­en rosszul érzik magu­kat a saját éle­tük­ben, mert az úgy tűn­het nem elég jó. 

A vilá­gunk men­tá­lis egész­sé­ge most krí­zis­be jutott. Job­ban, mint vala­ha. Sok hónap izo­lá­ció után, egy tel­je­sen bizony­ta­lan jövő­vel előt­tük sokan remény­te­len­nek érzik a hely­ze­tü­ket és érdem­te­len­nek érzik magu­kat azok­hoz a lát­szó­lag töké­le­tes éle­tek­hez képest, ami­ket maguk körül lát­nak. Szám­ta­lan veze­tő egész­ség­ügyi szak­ér­tő, és maga a WHO világ­szer­ve­zet is fel­hív­ta már a figyel­met arra a glo­bá­lis tár­sa­dal­mi szin­ten jelent­ke­ző men­tá­lis egész­ség­rom­lás­ra, ami az idei ese­mé­nyek hatá­sá­ra követ­kez­het be. Ennek ered­mé­nye­kép­pen nem vagy egye­dül az érzé­se­id­del.

Még min­dig sza­bad magad sza­rul érez­ni, de van egy csa­pat Buda­pes­ten a bel­vá­ros szí­vé­ben, amely hisz ben­ned. Tud­juk, hogy Te egy iga­zi kalan­dor vagy, aki még nem fedez­te fel magát iga­zán, és abban is egé­szen biz­to­sak vagyunk, hogy a világ összes cso­dá­ja ott rej­lik ben­ned. Most is te válasz­tasz mit sze­ret­nél! Aján­lok neked egy szu­per lehe­tő­sé­get, döntsd el, élni szeretnél‑e vele, vagy sem. 

Wake­Up Com­mu­nity Cen­ter az idei évben is csat­la­ko­zott az Access Cons­ci­o­us­ness kez­de­mé­nye­zé­sé­hez és 2020. szep­tem­ber 10. nap­ján 15:00 órá­tól sze­re­tet­tel vár min­den­kit, aki buli­san vál­toz­tat­na az éle­tén. A nap folya­mán este 19:00 óra­kor dr. Ben­ce Rita minő­sí­tett faci­li­tá­tor is tart egy elő­adást (DE)PRESSZIÓ cím­mel, ame­lyen akár sze­mé­lye­sen vagy online is részt vehetsz.

for­rás: ittitt, itt,

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Takács Györgyi további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!