nap
óra
perc
0201cikk-kepek-2021-19-800x445

Az online okta­tás kihí­vá­sai Csil­lag Haj­nal­ka tanár­nő szem­szö­gé­ből

Hirdetés

Már 2020. novem­be­re óta a közép­is­ko­lák­ban online okta­tás zaj­lik. Vajon ez mennyi­re haté­kony, hogy bír­ják a taná­rok és a diá­kok? Meg­osz­la­nak a néző­pon­tok és a véle­mé­nyek ezzel kap­cso­lat­ban. Most itt a Wake­Up Maga­zin­nál mi a végé­re jár­tunk és meg­kér­dez­tük a leg­job­ban érin­tett írón­kat, hogy mi a valós hely­zet az ő szem­szö­gé­ből. Tapasz­ta­la­tok Csil­lag Haj­nal­ka tanár­nő tol­lá­ból.

Tavaly már­ci­us­ban szin­te egyik pil­la­nat­ról a másik­ra kel­lett vál­ta­ni a  hagyo­má­nyos okta­tás­ról a digi­tá­lis­ra. A vál­tás nem volt könnyű. A magyar okta­tá­si rend­szer soha nem látott kihí­vá­sok előtt állt, s vall­juk be, erre nem volt fel­ké­szül­ve. El kel­lett tel­nie 2–3 hét­nek, mire beállt a rend­szer, s min­den­ki alkal­maz­ko­dott az új körül­mé­nyek­hez. Ter­mé­sze­te­sen szá­mí­tot­tunk azzal, hogy a szep­tem­ber else­jén kez­dő­dő tan­év­ben is eljön az az idő, ami­kor ismét vissza kell tér­nünk a Dis­cord, DKT, Zoom, Teams és egyéb felü­le­tek ördö­gi köré­hez.

Az online okta­tás a taná­rok­nak sem könnyű

Tanár­ként azt élem meg leg­ne­he­zeb­ben, hogy nin­cse­nek jelen a szó fizi­kai értel­mé­ben a tanít­vá­nya­im. Pusz­tán a vir­tu­á­lis tér­ben tudok kom­mu­ni­kál­ni velük. Ők már hosszú hóna­pok óta ülnek a lap­to­pok, tele­fo­nok, tab­le­tek előtt. Azt érzem raj­tuk,  hogy egy­re fásul­tab­bak, egy­re nehe­zebb moti­vál­ni őket. Túl sok idő telt már el novem­ber köze­pe óta. Soha nem gon­dol­tam vol­na, hogy ilyen mon­da­to­kat hal­lok majd tőlük: „Tanár­nő, mikor lesz már újra ren­des suli?” “Annyi­ra sze­ret­nék már vissza­men­ni az isko­lá­ba!”

S való­ban, min­den­ki­nek hiány­zik az isko­lai közeg, tanár­ként pedig elke­se­rí­tő lát­vány az üres isko­la, osz­tály­te­rem. A tech­ni­ku­mok­ban, szak­kép­ző isko­lák­ban pedig nagyon nehéz meg­szer­vez­ni, lebo­nyo­lí­ta­ni a gya­kor­la­tot. Szin­tén prob­lé­más dolog, a közép­is­ko­la típu­sá­tól füg­get­le­nül az is, hogyan tel­je­sí­tik a diá­kok az 50 órás közös­sé­gi szol­gá­la­tot.

Nem feled­kez­he­tünk meg arról sem, hogy a digi­tá­lis okta­tás fel­erő­sí­ti a tár­sa­dal­mi, vagyo­ni különb­sé­ge­ket is. Gon­dol­junk bele abba, hogy a hát­rá­nyos hely­ze­tű, eset­leg a hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­ze­tű gyer­me­kek­nél, akik­nek a csa­lád­juk­ban a min­den­na­pi bete­vő elő­te­rem­té­sért küz­de­nek a szü­lők, szin­te luxus a tab­let, a lap­top, a sta­bil inter­net­kap­cso­lat. Rájuk külö­nö­sen vigyáz­nunk kell, mert egy gyer­mek sem szen­ved­het hát­rányt az anya­gi nehéz­sé­gek, az egzisz­ten­ci­á­lis prob­lé­mák miatt.

Úgy vélem, hogy lénye­gé­ben az az egy év, ame­lyet online okta­tás­ban töl­töt­tek, töl­te­nek a diá­kok, nem olyan haté­kony, mint a jelen­lé­ti taní­tás, még akkor sem, ha a tan­tes­tü­le­tek­ből fel­sza­ba­dult egy bizo­nyos inno­va­tív erő.

Bízom abban, hogy a jár­vány­ügyi hely­zet javul­ni fog és vissza­tér­he­tünk a jól meg­szo­kott isko­lai hét­köz­na­pok­hoz.

Csil­lag Haj­nal­ka

Képek for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Csillag Hajnalka további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!