nap
óra
perc
közösségi média veszélyek

Az igaz­ság a közös­sé­gi médi­á­ról: Hogyan veszé­lyez­tet­he­ti az éle­te­det és mit tehetsz elle­ne?

Hirdetés

Min­den­nap­ja­ink kul­tú­rá­já­nak aktív részé­vé vált a közös­sé­gi média hasz­ná­la­ta és az azon tör­té­nő rend­sze­res kom­mu­ni­ká­ció. Az ilyen típu­sú alkal­ma­zá­sok és olda­lak hasz­ná­la­ta azon­ban nem csak elő­nyök­kel jár, hanem szá­mos veszélyt is magá­ban rejt. Az álhí­rek és a dez­in­for­má­ció ter­jesz­té­se, a sze­mé­lyes ada­tok védel­me, a cyber­bully­ing, a füg­gő­ség, a nega­tív hatá­sok az érzel­mi egész­ség­re és a tár­sa­dal­mi-poli­ti­kai insta­bi­li­tás mind olyan koc­ká­za­tok, ame­lyek­re figyel­ni kell a hasz­ná­lat köz­ben.

Szin­te manap­ság elke­rül­he­tet­len, hogy vala­ki sem­mi­lyen for­má­ban ne hasz­nál­ja a közös­sé­gi média felü­le­te­it annak min­den elő­nyé­vel és oly­kor rej­tett hát­rá­nya­i­val együtt. Össze­gyűj­töt­tünk hat olyan lehet­sé­ges veszély­for­rást, ame­lyek kor­cso­port­tól füg­get­le­nül érin­tik a fel­hasz­ná­ló­kat. A közös­sé­gi média hasz­ná­la­tá­nak néhány lehet­sé­ges veszé­lye:

 1. Álhí­rek és dez­in­for­má­ció: Sokan már csak a közös­sé­gi média felü­le­tek­ről tájé­ko­zód­nak az aktu­á­lis hírek­ről és tör­té­né­sek­ről a világ­ban. Szá­mos infor­má­ció helyt­ál­ló, de saj­nos sok hamis infor­má­ció és álhír is ter­jed­het, ame­lyek befo­lyá­sol­hat­ják a fel­hasz­ná­lók véle­mé­nyét és dön­té­se­it.
 2. Sze­mé­lyes ada­tok védel­me: A plat­for­mok sok­szor gyűj­te­nek és tárol­nak a fel­hasz­ná­lók­tól szár­ma­zó vagy egyéb módon gyűj­tött sze­mé­lyes ada­to­kat, ame­lyek könnyen elér­he­tő­vé vál­hat­nak a hir­de­tők, a bűnö­zők vagy akár a kor­mány­za­ti szer­vek szá­má­ra.
 3. Cyber­bully­ing: A közös­sé­gi média felü­le­te­in könnyen elter­jed­het a zak­la­tás és a dur­va meg­nyil­vá­nu­lá­sok, ame­lyek sze­mé­lyi sérü­lést okoz­hat­nak a fel­hasz­ná­lók­nak.
 4. Füg­gő­ség: Ezek­nek a felü­le­tek­nek hasz­ná­la­ta könnyen füg­gő­sé­get okoz­hat, amely idő­rab­ló­vá vál­hat, és az embe­rek­nek nehéz lehet abba­hagy­ni a hasz­ná­la­tot.
 5. Nega­tív hatás az érzel­mi egész­ség­re: A fel­hasz­ná­lók által köz­zé­tett nega­tív tar­ta­lom, hatás­sal lehet­nek az embe­rek érzel­mi egész­sé­gé­re, külö­nö­sen a fia­ta­lok­ra.
 6. Tár­sa­dal­mi és poli­ti­kai insta­bi­li­tás: A közös­sé­gi média hasz­ná­la­ta és az online kom­mu­ni­ká­ció lehe­tő­sé­ge poli­ti­kai és tár­sa­dal­mi insta­bi­li­tást okoz­hat, és elő­se­gít­he­ti a radi­ka­li­zá­ló­dást és a feszült­sé­gek kiala­ku­lá­sát.

Ne értsd fél­re írá­sun­kat, mi nem lebe­szél­ni sze­ret­nénk ezek­nek az alkal­ma­zá­sok­nak vagy olda­lak­nak hasz­ná­la­tá­ról. Azt sze­ret­nénk, hogy tuda­to­san, a saját javad szol­gál­va, biz­ton­sá­go­san légy jelen eze­ken a plat­for­mo­kon. Íme néhány javas­lat a közös­sé­gi média veszé­lye­i­nek csök­ken­té­sé­re:

 1. Ellen­őrizd az infor­má­ció for­rá­sát: Min­dig ellen­őrizd az infor­má­ció for­rá­sát, mielőtt azt tovább­osz­tod, és ne ter­jeszd a hamis infor­má­ci­ó­kat.
 2. Védd a sze­mé­lyes ada­ta­i­dat: Figyelj oda arra, hogy milyen ada­to­kat osz­tasz meg a közös­sé­gi média plat­for­mo­kon, és hasz­nálj erős jel­sza­va­kat és két­lép­csős azo­no­sí­tást a fió­kod védel­mé­re.
 3. Tartsd tisz­te­let­ben mások néző­pont­ja­it: Kerüld a zak­la­tó és dur­va meg­nyil­vá­nu­lá­so­kat a közös­sé­gi médi­á­ban, és segíts mások­nak is a nega­tív meg­nyil­vá­nu­lá­sok meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ban.
 4. Sza­bá­lyozd az időt, amit a közös­sé­gi médi­á­ban töl­tesz: Kor­lá­tozd az időt, amit a közös­sé­gi médi­á­ban töl­töd, és kerüld a füg­gő­sé­get.
 5. Ismerd fel az érzel­mi hatá­so­kat: Legyél tuda­tá­ban a közös­sé­gi médi­á­ban talál­ha­tó nega­tív tar­tal­mak hatá­sá­nak, és kerüld azo­kat, ame­lyek nega­tív hatás­sal van­nak az érzel­mi álla­po­tod­ra.
 6. Vezesd a pár­be­szé­det: Segíts mások­nak is az online viták és konf­lik­tu­sok ren­de­zé­sé­ben, és vedd részt a tár­sa­dal­mi és poli­ti­kai témá­jú beszél­ge­té­sek­ben, hogy csök­kentsd a tár­sa­dal­mi-poli­ti­kai insta­bi­li­tást.

Ezt a tar­tal­mat nyu­god­tan tovább­oszt­ha­tod, ugyan­is egé­szen biz­to­san lein­for­mál­ha­tó for­rá­sok­kal ren­del­ke­zik, ame­lyek nin­cse­nek nega­tív hatás­sal az élet­re, sőt inkább tudás­meg­osz­tás­sal szol­gál az olva­sók szá­má­ra.

for­rás: kiemelt kép, tar­ta­lom,

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gáspar Bettina további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!