nap
óra
perc
víz világnapja 2023

Az élet alap­ja, amely nél­kül nem tud­nánk létez­ni. Ma van a víz világ­nap­ja!

Hirdetés

Az élet alap­ja a víz, amely szük­sé­ges min­den élő­lény szá­má­ra. A víz meg­óvá­sa és fenn­tart­ha­tó fel­hasz­ná­lá­sa elen­ged­he­tet­len, és ezért van szük­ség a világ­nap­ra, hogy fel­hív­ja a figyel­met a víz fon­tos­sá­gá­ra és arra, hogy milyen fon­tos sze­re­pet ját­szik az embe­rek min­den­na­pi éle­té­ben.

Az embe­rek szá­má­ra a víz elen­ged­he­tet­len az élet fenn­tar­tá­sá­hoz. Víz nél­kül leáll­na az élel­mi­szer­ter­me­lés, nem len­ne tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­ség, nem len­ne mit inni, folyó­víz nél­kül pedig meg­áll­na a hajó­zás és ener­gia-ter­me­lés. A víz szük­sé­ges a mező­gaz­da­sá­gi ter­me­lés­hez, az ipa­ri tevé­keny­ség­hez és min­den ember élet­mód­já­hoz. Az éghaj­lat­vál­to­zás és a növek­vő népes­ség azon­ban világ­szer­te kihí­vást jelent a víz­for­rá­sok meg­őr­zé­sé­re és meg­fe­le­lő hasz­ná­la­tá­ra. Viszony­lag sokat hal­la­ni a víz­kész­le­tek meg­óvá­sá­ról, de annál keve­sebb érde­mi cse­le­ke­de­tet tudunk fel­so­rol­ni, ame­lyet mi embe­rek ten­nénk annak érde­ké­ben, hogy föl­dün­kön hosszú­tá­von fenn­tart­ha­tó legyen az élet.

A világ­nap

A víz világ­nap­ját 1993 óta, immá­ron 31. éve ünnep­lik min­den évben már­ci­us 22-én. A világ­nap cél­ja, hogy fel­hív­ja a figyel­met a víz fon­tos­sá­gá­ra és arra, hogy milyen sze­re­pet ját­szik az embe­rek éle­té­ben. Az ENSZ hatá­ro­za­ta sze­rint az ese­mény cél­ja a víz­for­rá­sok védel­me, a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés elő­moz­dí­tá­sa és a víz­hez való jog érvé­nye­sí­té­se.

A folyó­víz fon­tos­sá­ga

A folyó­víz szá­mos sze­re­pet ját­szik az embe­rek éle­té­ben. A folyók és azok árte­re­ik révén szál­lít­ha­tó­ak a ter­mé­nyek, a fűtő­anya­gok, az ásvá­nyi anya­gok és az egyéb áruk. A folyók lehe­tő­vé teszik az ener­gia elő­ál­lí­tá­sát is, így hoz­zá­já­rul­nak az ipar és a köz­le­ke­dés műkö­dé­sé­hez. A folyók fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak a turiz­mus­ban is, így jelen­tős bevé­te­li for­rást jelen­te­nek sok ország szá­má­ra.

Az éle­tünk azon múlik, hogy mennyi­re tud­juk meg­óv­ni a víz­for­rá­so­kat és fenn­tart­ha­tó módon hasz­nál­ni őket.

Az öko­ló­gi­ai egyen­súly és a boly­gónk jövő­je szem­pont­já­ból kulcs­fon­tos­sá­gú a víz minő­sé­gé­nek meg­óvá­sa, vala­mint a szennye­zé­sek és a túl­zott fel­hasz­ná­lás meg­aka­dá­lyo­zá­sa. A víz­ha­té­kony­ság és az új tech­no­ló­gi­ák hasz­ná­la­ta jelen­tős elő­re­lé­pést jelent­het a víz­fo­gyasz­tás csök­ken­té­sé­ben, vala­mint a ter­mé­sze­ti erő­for­rá­sok fenn­tart­ha­tó fel­hasz­ná­lá­sá­ban. Pél­dá­ul, a víz­ta­ka­ré­kos­sá­gi intéz­ke­dé­sek, mint a cse­peg­te­tő öntö­zés, a szür­ke­víz hasz­no­sí­tá­sa, az ala­csony víz­fo­gyasz­tá­sú moso­ga­tók és WC‑k hasz­ná­la­ta mind jelen­tős javu­lást hoz­hat a víz­fo­gyasz­tá­sunk terén.

Összes­sé­gé­ben, a víz világ­nap­ja alkal­má­ból fon­tos meg­em­lé­kez­nünk arról, hogy a víz az éle­tünk egyik leg­fon­to­sabb for­rá­sa, és hogy min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő, tisz­ta és fenn­tart­ha­tó módon kell hasz­nál­nunk. A föld­del való együtt­mű­kö­dés és a tuda­tos­ság kulcs­fon­tos­sá­gú a víz­for­rá­sa­ink meg­őr­zé­se érde­ké­ben, és a fenn­tart­ha­tó víz­gaz­dál­ko­dás elő­se­gít­he­ti a boly­gónk hosszú távú fenn­tart­ha­tó­sá­gát.

Érde­kes tények, ame­lye­ket lehet nem tud­tál

Meg­kér­tük a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­át, hogy gyűjt­sön össze meg­döb­ben­tő ténye­ket a víz­ről, melye­ket érde­mes len­ne tud­nia min­den ember­nek és ezt a 15 pon­tot lis­táz­ta ki:

 1. A Föld víz­kész­le­té­nek mind­össze 2,5%-a édes­víz, azaz a fogyaszt­ha­tó ivó­víz, míg a mara­dék 97,5% sós víz.
 2. A Föl­dön 1,4 mil­li­árd ember­nek nincs hoz­zá­fé­ré­se biz­ton­sá­gos ivó­víz­hez.
 3. Egy sze­mély­nek átla­go­san napi 100–120 liter ivó­víz­re van szük­sé­ge az egész­sé­ges élet fenn­tar­tá­sá­hoz.
 4. A világ leg­na­gyobb tava, a Kasz­pi-tó, való­já­ban egy sós­víz-tó.
 5. Az óce­á­nok­ban nagy mennyi­sé­gű ara­nyat lehet meg­ta­lál­ni, és úgy szá­mol­ják, hogy az óce­á­nok­ban mint­egy 20 mil­lió ton­na arany talál­ha­tó.
 6. Az Ama­zo­nas folyó­ban édes­víz-del­fi­nek élnek.
 7. A világ leg­na­gyobb víz­esé­se, a Vic­to­ria-víz­esés a Zam­bi­á­ban talál­ha­tó, és 108 méter magas.
 8. A Föld leg­mé­lyebb pont­ja a Csen­des-óce­án Maria­nas-árok­ja, amely 10,9 km-re van a ten­ger fel­szí­ne alatt.
 9. A világ leg­na­gyobb tava, a Kas­pi­tó, körül­be­lül 1,2‑szer nagyobb, mint a Föld leg­na­gyobb édes­víz-tava, a Michi­gan-tó.
 10. A világ leg­hosszabb folyó­ja, az Ama­zo­nas, több mint 6 400 kilo­mé­ter hosszú.
 11. A víz hőtá­gu­lá­sa azt jelen­ti, hogy a víz tér­fo­ga­ta nő, ami­kor fel­me­leg­szik. Ez azért fon­tos, mert ez biz­to­sít­ja, hogy a víz jég­ré­te­gek nehe­zeb­bek legye­nek, mint a folyé­kony víz, így a jég nem süllyed le, hanem lebeg.
 12. A világ leg­mé­lyebb tava, a Baj­kál-tó, a világ leg­na­gyobb édes­víz-kész­le­té­vel ren­del­ke­zik. A tó vizét olyan tisz­tá­nak tart­ják, hogy az élet­ta­ni vizs­gá­la­tok­ban hasz­nál­ják az ivó­víz minő­sé­gé­nek ellen­őr­zé­sé­re.
 13. A víz tér­fo­ga­ta azo­nos töme­gű jég­gé fagy­va mint­egy 9%-kal nő, és így a jég körül­be­lül 10%-kal könnyebb, mint a folyé­kony víz.
 14. A világ leg­na­gyobb jég­he­gye, az A68a jég­hegy 5 800 km² terü­le­tű, és 2020-ban sza­kadt le az Ant­ark­tisz­ról.

for­rás: kiemelt kép, tar­ta­lom

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!