nap
óra
perc
olvasás, nyár

Az 5 leg­jobb önfej­lesz­tő könyv, amit érde­mes elol­vas­nod nyá­ron

Nyáron nem csak a pihenésre és a kikapcsolódásra van idő, hanem arra is, hogy fejlesszük magunkat és új nézőpontokat ismerhessünk meg. Ebben a cikkben bemutatok öt olyan önfejlesztő könyvet, amelyek garantáltan inspiráló társaid lesznek a nyári hónapokban.
Hirdetés

Az elmúlt évek­ben szám­ta­lan köny­vet olvas­tam már el, jel­lem­ző­en nem telik el nap, hogy ne olvas­sak vala­mit. Körül­be­lül két éve kezd­tem el önfej­lesz­tő köny­ve­ket is olvas­ni, és szin­te rög­tön nagy ked­ven­cem­mé vált ez a műfaj is. Szá­mom­ra érde­kes fel­fe­dez­ni, hogy külön­bö­ző embe­rek, hogyan küz­de­nek meg éle­tük nehéz­sé­ge­i­vel és milyen tech­ni­kák­kal teszik job­bá min­den­nap­ja­i­kat. Ezek a művek moti­vál­nak, báto­rí­ta­nak és hasz­nos taná­csok­kal lát­nak el, ezért meg­osz­tom vele­tek az öt ked­venc önfej­lesz­tő köny­ve­met, ame­lyek nek­tek is remek olvas­má­nyok lehet­nek a nyár­ra. — Gyu­rovsz­ky Wan­da, köny­ves blog­ger írá­sa.

Miért érde­mes önfej­lesz­tő köny­ve­ket olvas­ni?

Az önfej­lesz­tő köny­vek olva­sá­sa nem csak szó­ra­koz­ta­tó, hanem rend­kí­vül hasz­nos is lehet. Gyak­ran konk­rét taná­csok­kal és tech­ni­kák­kal szol­gál­nak, melyek segít­sé­gé­vel job­ban meg­ért­het­jük magun­kat, fej­leszt­het­jük képes­sé­ge­in­ket és haté­ko­nyab­ban kezel­het­jük az éle­tünk kihí­vá­sa­it. Az önis­me­ret fej­lesz­té­se az egyik leg­fon­to­sabb lépés lehet ahhoz, hogy tel­jes éle­tet éljünk, hiszen minél job­ban ismer­jük önma­gun­kat, annál könnyeb­ben tudunk dön­té­se­ket hoz­ni, konf­lik­tu­so­kat kezel­ni és bol­do­gabb éle­tet élni.

Az önfej­lesz­tő köny­vek olva­sá­sa révén olyan tech­ni­ká­kat sajá­tít­ha­tunk el, ame­lyek segí­te­nek job­ban kezel­ni a stresszt, haté­ko­nyab­ban kom­mu­ni­kál­ni, célo­kat kitűz­ni és elér­ni azo­kat. Ezek a köny­vek ins­pi­rá­ci­ót adnak, hogy vál­toz­tas­sunk az éle­tün­kön, és gyak­ran olyan tör­té­ne­te­ket osz­ta­nak meg, ame­lyek­ből erőt merít­he­tünk a saját kihí­vá­sa­ink­hoz. Az önfej­lesz­tés sosem ér véget, hiszen min­dig van hová fej­lőd­ni és min­dig van mit tanul­ni. Az önfej­lesz­tő köny­vek olva­sá­sa tehát egy hosszú távú befek­te­tés önma­gunk­ba, amely min­dig meg­té­rül.

Hogyan olvass töb­bet nya­ra­lás alatt?

Jel­lem­ző­en, ha egy beszél­ge­tés­ben meg­em­lí­tem, hogy nagyon sze­re­tek olvas­ni, egy­ből meg­tu­dom, hogy beszél­ge­tő­part­ne­rem milyen okok­nál fog­va nem vesz a kezé­be köny­vet. Ezek az okok az egé­szen klasszi­kus­tól indul­nak, misze­rint nincs rá ide­je, gye­re­kei van­nak vagy eset­leg unal­mas­nak tart­ja, de a lis­tát a vég­te­len­sé­gig lehet­ne foly­tat­ni, kifo­gás vala­hogy min­dig van rá. Viszont azon min­dig elgon­dol­ko­zok, hogy pél­dá­ul a közös­sé­gi média pör­ge­té­se sok időt el tud ven­ni az ember éle­té­ből, még­is sokak­nak ter­mé­sze­tes­sé vált, ám az olva­sás­ra hem­zseg­nek a kifo­gá­sok.

A nyá­ri vaká­ció azon­ban ide­á­lis lehe­tő­ség lehet arra, hogy több időt szán­junk az olva­sás­ra. A min­den­na­pi roha­nás­ból kisza­kad­va könnyeb­ben sza­kít­ha­tunk időt arra, hogy elmé­lyül­jünk egy-egy jó könyv­ben. Íme néhány tipp, hogyan tud­tok több időt szán­ni az olva­sás­ra nya­ra­lás alatt:

  1. Készíts olva­sá­si lis­tát: Mielőtt elin­dulsz nya­ral­ni, készíts egy lis­tát azok­ról a köny­vek­ről, ame­lye­ket el sze­ret­nél olvas­ni. Ez segít abban, hogy min­dig legyen kéz­nél egy könyv, ami­kor van egy kis sza­bad­időd.
  2. Vidd magad­dal a köny­ve­i­det: Legyen szó nya­ra­lás­ról a ten­ger­par­ton, a hegyek­ben vagy akár csak egy hét­vé­gi kiruc­ca­nás­ról, min­dig legyen nálad egy-két könyv. Az e‑könyv olva­sók is remek válasz­tás lehet­nek, mivel több köny­vet is magad­dal vihetsz anél­kül, hogy nehéz tás­kát cipel­nél.
  3. Olvass min­den nap egy kicsit: Pró­bálj meg min­den nap egy kis időt szán­ni az olva­sás­ra. Legyen ez akár reg­gel, ami­kor fel­éb­redsz, vagy este, lefek­vés előtt. Az olva­sás egy nagy­sze­rű mód­ja annak, hogy ella­zulj és kikap­cso­lódj.
  4. Keress csen­des helye­ket: A nya­ra­lás alatt keress olyan csen­des helye­ket, ahol nyu­god­tan olvas­hatsz. Legyen ez egy napo­zó­ágy a stran­don, egy pad a park­ban vagy akár egy kényel­mes fotel a szál­lo­dai szo­bá­ban.
  5. Olvass külön­bö­ző műfa­jo­kat: Ne kor­lá­tozd magad egyet­len műfaj­ra. Pró­bálj ki külön­bö­ző típu­sú köny­ve­ket, legyen szó regé­nyek­ről, önfej­lesz­tő köny­vek­ről vagy akár isme­ret­ter­jesz­tő művek­ről. Így min­dig találsz vala­mi újat és érde­ke­set, amit olvas­hatsz.

Az olva­sás nem csak szó­ra­koz­ta­tó, hanem segít abban is, hogy új pers­pek­tí­vá­kat ismer­jünk meg és gaz­da­gab­bá tegyük az éle­tün­ket. Ha a nyá­ri sza­bad­időnk­ben időt áldo­zunk önfej­lesz­tő köny­vek olva­sá­sá­ra, garan­tál­tan új gon­do­la­tok­kal és tech­ni­kák­kal gaz­da­go­dunk, ame­lyek segí­te­nek, hogy bol­do­gabb és tel­je­sebb éle­tet élhes­sünk.

Az 5 ked­venc önfej­lesz­tő köny­vem

Mint koráb­ban írtam, elég sokat olva­sok, ráadá­sul sok­fé­le műfaj­ban, így szé­les­kö­rű tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zem köny­vek terén. Őszin­tén szól­va elég válo­ga­tós vagyok, nincs egy­sze­rű dol­ga annak a könyv­nek, ami le akar nyű­göz­ni engem, de ha ez sike­rül, egy élet­re bevé­ső­dik a gon­do­la­ta­im­ba.

Néme­lyik könyv­nél elég hosszú idő eltelt már mió­ta utol­já­ra a kezem­ben volt, még­is tisz­tán emlék­szem milyen érzel­me­ket, gon­do­la­to­kat vál­tott ki belő­lem. Ezen benyo­má­sa­im alap­ján állí­tot­tam össze a követ­ke­ző lis­tát, ame­lyet a végé­ről fogok kez­de­ni, hogy még izgal­ma­sabb legyen, illet­ve, hogy a leg­jobb köny­vet utol­já­ra mutat­has­sam be.

5. Micha­el V. Iva­nov: Az olaj­fák hegyén

Micha­el V. Iva­nov Az olaj­fák hegyén című köny­ve egy iga­zán külön­le­ges tör­té­ne­tet mesél el. Félix, a néma kis­fiú, akit kör­nye­ze­te érték­te­len­nek tart, úgy dönt, hogy maga mögött hagy­ja szü­lő­he­lyét. Az uta­zá­sa során fel­jegy­zi azo­kat az elve­ket, ame­lyek sze­rint az embe­rek éle­te bol­do­gabb lehet­ne, ha mer­né­nek őszin­ték len­ni saját maguk­kal. Félix tör­té­ne­te rend­kí­vül ins­pi­rá­ló, külö­nö­sen azok szá­má­ra, akik báto­rí­tás­ra vágy­nak cél­ja­ik eléré­se érde­ké­ben.

Iva­nov köny­ve bemu­tat­ja, hogy a leg­ne­he­zebb hely­ze­tek­ből is erő­seb­ben lehet kijön­ni, ha hiszünk magunk­ban és követ­jük az álma­in­kat. A könyv olva­sá­sa köz­ben meg­ta­nul­juk, hogy min­den nehéz­ség és kihí­vás egy új lehe­tő­ség arra, hogy fej­lőd­jünk és job­bá vál­junk. Félix tör­té­ne­te arra emlé­kez­tet min­ket, hogy soha nem sza­bad fel­ad­ni, és hogy min­dig van remény, még a leg­sö­té­tebb pil­la­na­tok­ban is.

4. Sza­bó-Bar­tha Anett: Séma­ké­mia

Sza­bó-Bar­tha Anett Séma­ké­mia című köny­ve, azo­kat a kér­dé­se­ket bon­col­gat­ja, ame­lye­ket szin­te mind­annyi­an fel­te­szünk magunk­nak egy-egy siker­te­len pár­kap­cso­lat után. Töb­bek között pél­dá­ul, hogy miért ismé­tel­jük kap­cso­la­ta­ink­ban ugyan­azo­kat a min­tá­kat és miért válasz­tunk hason­ló típu­sú embe­re­ket pár­nak?

Anett köny­ve rend­kí­vül olvas­má­nyos és ren­ge­teg tudást köz­ve­tít. A könyv rávi­lá­gít arra, hogy a múlt­be­li tapasz­ta­la­ta­ink és min­tá­ink hogyan befo­lyá­sol­ják a jelen­le­gi éle­tün­ket és dön­té­se­in­ket. Segít abban, hogy fel­is­mer­jük eze­ket a min­tá­kat és vál­toz­tas­sunk raj­tuk, hogy bol­do­gabb és kiegyen­sú­lyo­zot­tabb éle­tet élhes­sünk. A könyv valós tör­té­ne­tek­kel és pél­dák­kal hoz­za köze­lebb az olva­só­hoz a témát, és segít abban, hogy job­ban meg­ért­sük önma­gun­kat és kap­cso­la­ta­in­kat.

3. Ang­e­la Jia Kim: Bel­ső kisu­gár­zás

Ang­e­la Jia Kim Bel­ső kisu­gár­zás című köny­ve az egyik olyan önfej­lesz­tő könyv, amely bájá­val és kel­le­mes han­gu­la­tá­val tel­je­sen elva­rá­zsolt. Az ázsi­ai kul­tú­ra és külö­nö­sen Korea irán­ti érdek­lő­dé­sem miatt külö­nö­sen von­zott ez a mű.

Ang­e­la tör­té­ne­te rend­kí­vül moti­vá­ló, bemu­tat­ja, hogyan nőt­te ki magát egy hob­bi, a szép­ség­ipar meg­ha­tá­ro­zó már­ká­já­vá. A könyv tele van hasz­nos tech­ni­kák­kal, pél­dá­ul külön­bö­ző rela­xá­ci­ók­kal, medi­tá­ci­ók­kal vagy taná­csok­kal a határ­idő­nap­lónk veze­té­sé­vel kap­cso­lat­ban. Ter­mé­sze­te­sen a szép­ség­hez is kap­cso­lód­va, szép­ség­ápo­lá­si ruti­nok­kal is ellát min­ket, ame­lyek mind hoz­zá­já­rul­nak a bel­ső kisu­gár­zá­sunk növe­lé­sé­hez.

Ang­e­la köny­ve arra ösz­tö­nöz, hogy talál­junk rá a saját bel­ső fényünk­re és mer­jük azt meg­mu­tat­ni a világ­nak, bát­ran legyünk önma­gunk. A könyv rávi­lá­gít, hogy a bel­ső béke és har­mó­nia meg­ta­lá­lá­sa kulcs­fon­tos­sá­gú ahhoz, hogy bol­do­gok és sike­re­sek legyünk. Ang­e­la tör­té­ne­te arra ins­pi­rál, hogy köves­sük az álma­in­kat és mer­jünk nagyot álmod­ni, mert a siker tit­ka a kitar­tás­ban és az önma­gunk­ba vetett hit­ben rej­lik.

Kép forrása: Wandamaci könyvkuckója
Kép for­rá­sa: Wake­Up Maga­zin by Gyu­rovsz­ky Wan­da

2. Mari­an Rojas Est­a­pé: A jó dol­gok kez­de­te

Mari­an Rojas Est­a­pé A jó dol­gok kez­de­te című könyv­ből meg­tud­hat­juk, hogyan függ össze tes­tünk és lel­künk. Rávi­lá­gít milyen káro­kat okoz­hat a stressz és segít meg­ér­te­ni a bol­dog­ság, a trau­ma és a sze­re­tet fogal­ma­it, vala­mint útmu­ta­tást ad arra, hogyan hoz­hat­juk ki a leg­töb­bet önma­gunk­ból.

A könyv­ből meg­tud­hat­juk, hogy a stressz és a nega­tív érzel­mek hogyan befo­lyá­sol­ják az egész­sé­gün­ket és az élet­mi­nő­sé­gün­ket, illet­ve abban is segít, hogy fel­is­mer­jük eze­ket a nega­tív hatá­so­kat a saját éle­tünk­ben. A könyv olva­sá­sa köz­ben meg­ta­nul­juk, hogy a bol­dog­ság és a kiegyen­sú­lyo­zott­ság eléré­se nem lehe­tet­len, csak meg kell talál­nunk a meg­fe­le­lő tech­ni­ká­kat, ame­lyek segí­te­nek ebben.

1. Roxie Nafo­u­si: Mani­fesz­tá­ció

Roxie Nafo­u­si Mani­fesz­tá­ció című köny­ve zse­ni­á­lis, még akkor is, ha kez­det­ben nem hit­tem a mani­fesz­tá­ci­ó­ban. Rend­kí­vül moti­vá­ló, és szá­mos hasz­nos tanáccsal lát el. A könyv rávi­lá­gít arra, hogy az önma­gunk­ba és cél­ja­ink­ba vetett hit mennyi­re fon­tos. Ha úgy érez­zük, hogy meg­re­ked­tünk, érde­mes kéz­be ven­ni és átla­poz­ni, mert min­dig talá­lunk ben­ne új ins­pi­rá­ci­ót. Szá­mom­ra ez a leg­jobb önfej­lesz­tő könyv, amit eddig olvas­tam, min­dig fel­tölt ener­gi­á­val.

Roxie köny­ve segít abban, hogy meg­ta­nul­juk, hogyan hasz­nál­juk a gon­do­la­ta­in­kat és érzel­me­in­ket arra, hogy elér­jük cél­ja­in­kat és meg­va­ló­sít­suk álma­in­kat. A könyv olva­sá­sa köz­ben ráéb­red­he­tünk arra, hogy a pozi­tív gon­dol­ko­dás és az önma­gunk­ba vetett hit hogyan segít abban, hogy sike­re­sek legyünk és bol­dog éle­tet éljünk. Roxie tör­té­ne­te arra ins­pi­rál min­ket, hogy mer­jünk nagyot álmod­ni és higgyünk abban, hogy bár­mit elér­he­tünk, ha kitar­tó­an dol­go­zunk érte.

Pár gon­do­lat bevé­ső­dött az elmém­be, amit itt is sze­ret­nék meg­osz­ta­ni:
Roxie fő elve, hogy soha ne érd be keve­seb­bel! Ha vala­mit úgy érzel, hogy nem töké­le­tes vagy lehet­ne jobb is, ne törődj bele és ne ámítsd magad azzal, hogy neked jó így is. Legyél türel­mes, bízz magad­ban és állj ki, mind­amel­lett amit elkép­zel­tél!

A másik elgon­do­lás, ami meg­fo­gott, hogy a pró­ba­té­te­le­ket ne kudarc­nak éld meg, hanem olyan hely­ze­tek­nek, ame­lyek­ből tanul­ni fogsz vala­mi hasz­no­sat.

Kép forrása: Wandamaci könyvkuckója
Kép for­rá­sa: Wake­Up Maga­zin by Gyu­rovsz­ky Wan­da

Éld éle­ted leg­jobb vál­to­za­tát!

Az önfej­lesz­tő köny­vek olva­sá­sa nem csak hasz­nos, hanem rend­kí­vül ins­pi­rá­ló is lehet. Segít­het­nek job­ban meg­ér­te­ni önma­gun­kat és fej­lesz­te­ni képes­sé­ge­in­ket. Ha a nyá­ri sza­bad­időn­ket önfej­lesz­tő köny­vek olva­sá­sá­val tölt­jük, garan­tál­tan új pers­pek­tí­vák­kal és hasz­nos tech­ni­kák­kal gaz­da­go­dunk, ame­lyek segí­te­nek abban, hogy bol­do­gabb és tel­je­sebb éle­tet élhes­sünk. Az önfej­lesz­tés egy hosszú távú folya­mat, amely min­dig meg­té­rül, és a nyár töké­le­tes idő­szak arra, hogy elin­dul­junk ezen az úton.

Legyen szó a stressz keze­lé­sé­ről, az önis­me­ret mélyí­té­sé­ről, vagy a cél­ja­ink eléré­sé­ről, ezek a köny­vek mind olyan tech­ni­ká­kat és taná­cso­kat kínál­nak, ame­lyek segí­te­nek abban, hogy job­ban érez­zük magun­kat a bőrünk­ben és sike­re­seb­bek legyünk az élet fő terü­le­te­in.

Fő kép for­rá­sa: Uns­plash — Dan Dumi­triu

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gyurovszky Wanda további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!