nap
óra
perc
laposföld - Getty Images Signature cokada

Átad­ták az idei Lapos­föld-díjat. Nem vic­ce­lünk. Tény­leg.

Ma reggel az MTI hírportálon az első közlemény, ami szembejött velünk az a Szkeptikus Társaság Egyesület közlése volt, miszerint idén is átadták az általuk létrehozott Laposföld-díjat.
Hirdetés

Első­re azt gon­dol­tam, hogy vala­mi hiba van a rend­szer­ben. Másod­já­ra azt, hogy a Hír­csár­da fel­tör­te az MTI rend­sze­rét. Har­mad­já­ra pedig már kezd­tem elhin­ni, hogy ez tel­je­sen komoly. Ter­mé­sze­te­sen a har­ma­dik opció volt a befu­tó. A Lapos­föld-díj már több éve léte­zik. Díj­át­adót való­ban szer­vez­tek. Viszont a díjat még soha nem adták át. Hogy miért, az cik­künk­ből kide­rül.

Miről szól a Lapos­föld-díj és kik kap­hat­ják azt?

A Szkep­ti­kus Tár­sa­ság a Lapos­föld-díj­jal 2021 óta azt a sze­mélyt vagy szer­ve­ze­tet tün­te­tik ki, aki az elmúlt évben magyar nyel­ven, szé­les nagy­kö­zön­ség előtt ter­jesz­tett tév­hi­te­ket, álhí­re­ket, áltu­do­má­nyos vagy tudo­mány­el­le­nes néze­te­ket. Ter­mé­sze­te­sen ez csak egy szub­jek­tív véle­mény ami a Szkep­ti­kus Tár­sa­ság és szim­pa­ti­zán­sa­i­nak meg­íté­lé­sét tük­rö­zi: misze­rint a díjat annak íté­lik, aki tevé­keny­ség­éve a leg­na­gyobb tár­sa­dal­mi kárt okoz­ta, ero­dál­va a tudo­mány, a józan ész és a tények tár­sa­dal­mi elfo­ga­dott­sá­gát. A sza­va­zás töb­bek között a Szkep­ti­kus Tár­sa­ság Face­book-olda­lán zaj­lott.

Koráb­bi nyer­te­sek és idei jelöl­tek

A Lapos­föld-díjat a tár­sa­ság elő­ször 2021-ben hidet­te meg, ami­kor egy két­for­du­lós kivá­lasz­tá­si rend­szer­ben. A közön­ség és az egye­sü­le­tük tag­ja­i­nak sza­va­za­tai alap­ján az eslő évben az “Orvo­sok a tisz­tán­lá­tá­sért” cso­port pro­mi­nens sze­mé­lyi­sé­gei, Gődény György, Tama­si József, Pócs Alf­réd és Len­kei Gábor kap­tak díjat. Majd 2022-ben ugyan­ezen eljá­rás alap­ján Var­ga Gábor “Gyógy­gom­ba” zse­bel­het­te be az elis­me­rést. Tavaly pedig pedig Prof. Dr. Bagdy Emő­ké­nek adták vol­na át a díjat, ha a nyer­te­sek közül bár­ki is meg­je­lent vol­na az átadón. Infor­má­ci­ó­ink sze­rint a díjat eddig még soha, egy alka­lom­mal sem tud­ták átad­ni. A tár­sa­ság köz­lé­se sze­rint a 2024-es jelöl­tek és a jelö­lés indok­lá­sá­nak lis­tá­ja:

  • Prof. Dr. Kásler Mik­lós MERT áltu­do­má­nyos, tel­jes­ség­gel meg­ala­po­zat­lan állí­tá­so­kat fogal­maz meg szá­mos, egy­más­sal össze nem füg­gő témá­val kap­cso­lat­ban a finn­ugor elmé­let ere­de­té­től, az embe­ri lélek állí­tó­la­gos kvan­tum­fi­zi­kai hát­te­rén át az LMBTQ-irány “ter­mé­szet-elle­nes­sé­gé­ig”.
  • Dr. Len­kei Gábor üzlet­em­ber, álta­lá­nos orvos MERT az aller­gi­ák külön­bö­ző típu­sa­it túl­zott leegy­sze­rű­sí­tés­sel élve a vita­mi­nok hiá­nyá­ra veze­ti vissza, miköz­ben saját vita­min­ké­szít­mé­nye­it nép­sze­rű­sí­ti.
  • Magyar Homeo­pa­ta Orvo­si Egye­sü­let MERT orvo­so­kat tömö­rí­tő civil szer­ve­zet­ként, tag­jai szak­mai tekin­té­lyük által “hite­le­sít­ve” ter­jesz­te­nek áltu­do­má­nyos néze­te­ket és alkal­maz­nak olyan gyógy­mó­do­kat, ame­lyek iga­zol­tan nem hatá­so­sab­bak a pla­ce­bó­nál.
  • Mi Hazánk Moz­ga­lom poli­ti­kai párt MERT össze­es­kü­vés-elmé­le­te­ket ter­jesz­te­nek (WHO állí­tó­la­gos világ­ura­lom­ra töré­se, chem­trai­lek, stb), valót­lan állí­tá­sok­kal rio­gat­nak és oltás­el­le­nes han­gu­lat­kel­tés­sel élnek.
  • Scho­bert Nor­bert fit­nesz­gu­ru MERT nagy nyil­vá­nos­ság előtt kifej­tet­te, hogy nem hisz a Hold­ra szál­lás­ban, illet­ve a Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal által meg­ál­la­pí­tott meg­té­vesz­tő üzle­ti gya­kor­la­tá­val sem hagyott fel, a kial­ku­dott csök­ken­tett bír­sá­got pedig nem fizet­te meg. Mind­emel­lett oltás­el­le­nes gon­do­la­to­kat is ter­jeszt.

A nem túl hízel­gő “kitün­te­tést” 2024-ben a homeo­pá­ti­át gyógy­mód­ként alkal­ma­zó orvo­sok köré­nek, a Magyar Homeo­pa­ta Orvo­si Egye­sü­let szá­má­ra ítél­ték. A tár­sa­ság beszá­mo­ló­ja alap­ján a díj kiosz­tá­sá­nak szem­pont­ja a követ­ke­ző volt: “orvo­so­kat tömö­rí­tő civil szer­ve­zet­ként, tag­jai szak­mai tekin­té­lyük által “hite­le­sít­ve” ter­jesz­te­nek áltu­do­má­nyos néze­te­ket és alkal­maz­nak olyan gyógy­mó­do­kat, ame­lyek iga­zol­tan nem hatá­so­sab­bak a pla­ce­bó­nál.”

Tel­je­sen komo­lyan gon­dol­ják

Miköz­ben írom ezt az anya­got szá­mom­ra is hihe­tet­len, de tel­je­sen komoly az egye­sü­let mun­kás­sá­ga. Az elhi­va­tott­sá­got és komoly­sá­got az is tük­rö­zi, hogy a Lapos­föld-díj oda­íté­lé­se egy három körös kivá­lasz­tá­si folya­mat alap­ján tör­té­nik meg. Ha ez nem len­ne elég akkor a díj­át­adó “cere­mó­nia” egy saj­tó­nyil­vá­nos ese­mény for­má­já­ban kerül meg­tar­tás­ra, amely­re a dön­tős jelöl­tek vala­mennyi­en meg­hí­vót kap­tak, de nem vol­tak jelen.

Az ese­mé­nyen Pin­tér And­rás Gábor, a Szkep­ti­kus Tár­sa­ság elnö­ke ismer­tet­te a díj miben­lé­tét, a kivá­lasz­tá­si folya­ma­tot, majd a dön­tő­be jutott sze­mé­lyek mun­kás­sá­gá­nak azt a részét, amely alap­ján eldőlt, hogy poten­ci­á­lis díja­zot­tak lehet­nek. Vége­ze­tül beje­len­tet­te a 2024. évi díja­zott kilé­tét. A hír komoly­sá­gát tük­röz­ve a tel­jes “cere­mó­ni­át” most te is meg­néz­he­ted:

For­rás: MTI OS, itt, kiemelt kép: Can­va — Getty Ima­ges Sig­na­tu­re: coka­da

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!