nap
óra
perc
arculathoz illesztés másolata másolata másolata másolata-9

Anya. Nő. Vál­lal­ko­zó. Segít­ség jön a szep­tem­ber! Digi­tá­lis okta­tás?! Na nem!

Hirdetés

Pihe­nünk. Évez­zük a nya­rat. Lehet, hogy még­sem. Hihe­tet­len, mennyi gon­do­lat csa­pong ilyen­kor az embe­rek fejé­ben, miköz­ben “pihen”. Roha­mo­san köze­leg a szep­tem­ber és ezzel egy­ide­jű­leg a tan­év­kez­dés első nap­ja. Ez még job­ban fel­iz­gat­ja a gon­do­la­to­kat. Plá­ne az elmúlt évek tapasz­ta­la­tá­ból kiin­dul­va. Ha ezt még egy gye­rek is kiegé­szí­ti a ház­nál komoly logisz­ti­kát tud jelen­te­ni az élet.

Eddig a koro­na­ví­rus nehe­zí­tet­te meg a szü­lők és peda­gó­gu­sok fel­ada­tát, most egy újabb vész­hely­zet fenye­ge­ti a nyu­godt hét­köz­na­po­kat. Szü­lő­ként elsőd­le­ges fel­ada­tom, hogy meg­ad­jak min­dent a gyer­me­kem­re, ami az a javát szol­gál­ja. Ehhez szük­ség van egy jó mun­ka­hely­re, ez eddig a vál­lal­ko­zá­som volt, ahol a meg­bí­zók meg­ér­tik, hogy gyer­me­kem van és emi­att egyéb köte­les­sé­ge­im is akad­nak, amik­nek ele­get kell ten­nem. Most csak bíz­ni tudok ben­ne, hogy lesz olyan jó mun­ka­he­lyem, hogy két év COVID után is meg­ér­tik, hogy nekem ott­hon kell marad­nom a gyer­me­kem­mel, ha ismét online okta­tás­ra kerül­ne a sor, mert az isko­lá­nak nincs pén­ze kifi­zet­ni a rezsi­szám­lá­kat, vagy a 21. szá­zad köze­pén nem tud átáll­ni fatü­ze­lés­re.

A szep­tem­ber min­dig nehe­zen indul. Egy­re koráb­ban söté­te­dik, sűrűn esik az eső és az ember élet­ked­ve is sok­szor a nul­lá­val egye­lő. A nyár végez­té­vel gye­re­kek vissza­men­nek az óvo­dá­ba, isko­lá­ba és kez­dőd­het­nek újra a pro­jek­tek. A jár­vány kez­de­te óta egy­re kiszá­mít­ha­tat­la­nabb­nak tűnik min­den, hiszen soha nem lehet tud­ni, hogy mikor jön még egy vész­hely­zet, amit egy fel­té­te­le­zett világ­vé­ge követ és át kell szer­vez­ni min­dent is. Az augusz­tus remek lehe­tő­ség arra, hogy átszer­vez­zük az éle­tün­ket és lélek­ben és papí­ron egy­aránt fel­ké­szül­jünk a hideg idők­re. Idén nekem is, mint oly sok más­nak az új KATA tör­vény és a rezsi­csök­ken­tés hiá­nya miatt a vál­lal­ko­zói éle­tem is ala­po­san fel kell for­gat­nom és egé­szen más for­má­ban kell foly­tat­nom.

Leg­fel­jebb majd nem nézünk tévét, hanem a gye­re­kek nézik, ahogy dol­go­zom, mert az isko­lá­val ellen­tét­ben, én nem küld­he­tem a őket mele­ged­ni a par­la­ment­be.

A véle­mé­nyem sze­rint sok­szor meg­ha­mi­sí­tott nosz­tal­gi­á­nak köszön­he­tő­en kiala­kult tár­sa­dal­mi nyo­más­nak ele­get téve elég időt kell szán­nom a gye­rek­ne­ve­lés­re, a mun­ká­ra és még arra is figyel­nem kell, hogy a tár­sas kap­cso­la­ta­im ne hal­ja­nak ki tel­je­sen, mert akkor nem lesz kitől köl­csön­kér­ni, ami­kor szük­ség lesz rá. Mind­ezt még­is hogyan csi­nál­jam, ha a gye­re­kek, főnö­ke­im és meg­bí­zó­im a nya­ka­mon lóg­nak és mel­let­te még az adó­hi­va­tal is molesz­tál alul­ról?! Hát jó idő­be­osz­tás­sal, app­li­ká­ci­ók­kal és mini­má­lis alvás­sal.

Szám­ta­lan coach, men­tor és üzlet­em­ber mesél a töké­le­tes idő­be­osz­tá­sá­ról, ami sze­rin­tem ez nem léte­zik, pont annyi­ra nem, mint olyan élspor­to­ló sem, aki­re néha nem tör rá a vágy, hogy néha bemen­jen egy gyors­ét­te­rem­be és tele­tol­ja magát szén­hid­rát­tal. Nem egy bál­ványt és pél­da­ké­pet kell követ­ni, hanem min­den­ki­nek a saját maga élet­rit­mu­sá­hoz és körül­mé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en kell meg­ta­lál­ni a meg­fe­le­lő napi­ren­det.

Jegy­ze­te­lés. Lis­tá­zás. Idő­be­osz­tás.

Mon­da­nám, hogy fogj egy papírt meg egy tol­lat, de egész biz­tos vagyok ben­ne, hogy annyi­szor húz­nál át egy szót vagy egy mon­da­tot, hogy a végén az egye­te­mi nagy­táb­lát is tele­raj­zol­nád. A mul­tik vilá­gá­ból jött csa­lád­ként mi egy inter­ne­tes szer­ve­zet­fej­lesz­tő oldalt hasz­ná­lunk, ami­nek van egy szu­per app­li­ká­ci­ó­ja is, ami­ben meg­ter­vez­zük és nyil­ván­tart­juk az előt­tünk álló negyed­évet és meg­oszt­juk a fel­ada­to­kat a csa­lád­ban, így min­dig min­den­ki lát­ja ki hol tart. Ez az app nem már, mint a Trel­lo. Min­den­ki­nek meg­van­nak a terei, kár­tyái és lis­tái, ame­lye­ket könnyen átlá­tunk. A teen­dők lis­tá­zá­sá­nál min­dig pri­o­ri­tás­sor­ren­det állí­tunk fel, hogy mi az, amit első­re meg kell csi­nál­ni a célok eléré­sé­hez.

A napok­ban újabb célt tűz­tem a lis­tá­ra: annyi pénzt keres­ni, hogy ne hal­junk éhen.

Az elmúlt évek meg­ta­ní­tot­ták, hogy a sür­gős és a fon­tos az két külön defi­ní­ció. Ami sür­gős, az nem biz­tos, hogy fon­tos és ami fon­tos, az nem biz­tos, hogy sür­gős. Min­dig elő­for­dul, hogy van egy beeső pro­jekt, ami képes elte­rel­ni a figyel­mem, a kitű­zött célok­ról, ami egy tel­je­sen másik irány­ba viszi el az ener­gi­á­im és ezzel egy­ide­jű­leg a napom. Az új célom viszont egy­szer­re fon­tos és sür­gős.

Hir­de­tés

Ide­je hatá­ro­kat szab­ni és meg­tar­ta­ni a moti­vá­ci­ót, ami mos­tan­ra egy­re job­ban kihu­nyó fél­ben van ben­nem. Kecseg­te­tő a gon­do­lat, hogy ne hatá­ro­kat szab­jak, hanem átlép­jem azo­kat és másik ország­ban tele­ped­jünk le csa­lá­dom­mal, de egy­elő­re ezt a lel­ki­is­me­re­tem miatt nem tehe­tem. Szó­val a gye­rek megy vissza az isko­lá­ba, én pedig megyek tovább ker­get­ni az ame­ri­kai álmot és a lehe­tő leg­job­bat kihoz­ni a jelen­le­gi hely­zet­ből és fel­ké­szül­ni egy lehet­sé­ges űrtá­ma­dá­si vész­hely­zet­re.

kiemelt kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!