nap
óra
perc
januári diéta

Aktu­á­lis dié­tatren­dek: válaszd ki a neked leg­meg­fe­le­lőb­bet

A diétatrendek napról napra változnak, azonban mindenkinek más lesz a favorit, amely meghozza a kívánt eredményt.
Hirdetés

Az aktu­á­lis dié­tatren­dek évről, évre vál­toz­nak, mely­nek köszön­he­tő­en szám­ta­lan válasz­tás áll ren­del­ke­zé­sünk­re, ame­lyek közül most néhá­nyat bemu­ta­tunk. Janu­ár­ban tör­vény­sze­rű, hogy min­den­ki min­den­ki új éle­tet fogad meg magá­nak és ezek között sze­re­pel az is, hogy tes­tün­ket meg­vál­toz­tat­juk, lefo­gyunk, kigyúr­juk magun­kat és a töb­bi. Mind­ezek mel­lett jó tisz­tá­ban len­nünk vele, hogy melyik dié­ta hogyan hat a tes­tünk­re.

Min­den dié­tá­nak meg­van­nak a saját elő­nyei és hát­rá­nyai, ezért fon­tos, hogy az egyén saját cél­jai és élet­mód­ja sze­rint válasszon. Aján­la­tos orvos, die­te­ti­kus vagy a szak­or­vos taná­csát kér­ni, mielőtt bár­mely dié­tát elkez­de­nénk. A leg­nép­sze­rűbb dié­ták között még min­dig a talál­juk a VEGÁN, a KETO, vala­mint a PALEO dié­tát, az inter­mit­ten fast­in­get, az ala­csony szén­hid­rát­tar­tal­mú étke­zést is. Szó­val a kíná­lat vég­te­len és a válasz­tás szin­te lehe­tet­len­nek tűnik. Ebben a cik­künk­ben most igyek­szünk meg­könnyí­te­ni ezt a fel­ada­tot és össze­gyűj­tünk pár tip­pet és rövi­den kiele­mez­zük, hogy melyik dié­ta kinek javal­lott.

A szá­munk­ra meg­fe­le­lő dié­ta kivá­lasz­tás­nál fon­tos, hogy az egyén saját cél­ja­ink mel­lett, tes­ti adott­sá­ga­in­kat és élet­mó­dun­kat is figye­lem­be véve válasszunk, hiszen a dié­ták közül való válasz­tás nem csak a súly­csök­ke­nést, hanem az egész­sé­gi álla­pot javu­lá­sát is céloz­hat­ja.

KETO dié­tatrend

A keto­gén dié­ta alap­ja a magas zsír- és ala­csony szén­hid­rát­tar­tal­mú éte­lek fogyasz­tá­sa, amely­nek cél­ja az, hogy a szer­ve­zet a zsí­rok­ból nyer­je az ener­gi­át, anél­kül, hogy a szén­hid­rá­to­kat hasz­nál­ná fel. Ennek követ­kez­té­ben a szer­ve­zet­ben keton­tes­tek ter­me­lőd­nek, ame­lyek a zsí­rok lebon­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként kelet­kez­nek. A keto­gén dié­tatrend java­solt a súly­csök­ken­tés­re, vala­mint az epi­lep­szia, a daga­na­tok és az Alz­he­i­mer-kór keze­lé­sé­re.

PALEO dié­ta

A paleo dié­ta a paleo­lit kor­ban fogyasz­tott éte­lek­re épül, ame­lye­ket a vadá­szó-gyűj­tö­ge­tő élet­mód jel­lem­zett. Ez a dié­ta alap­ja a hús, hal, zöld­sé­gek, gyü­möl­csök, mag­vak és gyógy­nö­vé­nyek fogyasz­tá­sa, míg a til­tó­lis­tán talál­juk a fel­dol­go­zott élel­mi­sze­re­ket, a cuk­rot, a lisz­tet, a tej­ter­mé­ke­ket és a gabo­ná­kat. A paleo dié­ta java­solt a súly­csök­ken­tés­re, vala­mint a cukor­be­teg­ség, az auto­im­mun beteg­sé­gek és az aller­gi­ák keze­lé­sé­re.

IF dié­tatrend

Az inter­mit­ten fast­ing (rövi­den IF) egy étke­zé­si mód­szer, amely­ben az étke­zé­sek között hosszabb idő­sza­ko­kat tar­tunk evés nél­kül. Az IF segít a súly­csök­ken­tés­ben, vala­mint javít­hat­ja az anyag­cse­re- és hor­mo­ná­lis folya­ma­to­kat. Az IF lehet napi 8 órás evés‑8 órás éhe­zés, de elter­jedt a 16/8‑as és a 20/4‑es ver­zió is.

Szén­hid­rát­men­tes dié­tatrend

Az ala­csony szén­hid­rát­tar­tal­mú dié­ta alap­ja a keto­gén dié­tá­hoz hason­ló­an az, hogy a szén­hid­rát­be­vi­telt a lehe­tő leg­ala­cso­nyabb­ra csök­kent­jük, míg a zsír- és fehér­je­be­vi­tel nő. A cél az, hogy a szer­ve­zet a zsí­rok­ból nyer­je az ener­gi­át, anél­kül, hogy a szén­hid­rá­to­kat hasz­nál­ná fel. Ennek követ­kez­té­ben a szer­ve­zet­ben keton­tes­tek ter­me­lőd­nek, ame­lyek a zsí­rok lebon­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként kelet­kez­nek. Az ala­csony szén­hid­rát­tar­tal­mú dié­ta java­solt a súly­csök­ken­tés­re, vala­mint a cukor­be­teg­ség, a magas vér­nyo­más és az inzu­lin­re­zisz­ten­cia keze­lé­sé­re.

VEGÁN dié­ta

A vegán dié­ta alap­ja a növé­nyi ala­pú éte­lek fogyasz­tá­sa, tej­ter­mé­kek és tojás nél­kül. A vegán dié­ta java­solt a súly­csök­ken­tés­re, vala­mint az öko­ló­gi­ai láb­nyom csök­ken­té­sé­re és az állat­jo­gi kér­dé­sek­re való figye­lem­re.

Min­dig fon­tos figye­lem­be ven­ni, hogy a dié­ta csak akkor fog sike­rül­ni, ha hosszú távon is tart­ha­tó és egész­sé­ges. A hir­te­len súly­csök­ken­tés ugyan­is veszé­lyes lehet, és a hosszú távú ered­mé­nye­ket is alá­ás­hat­ja. A leg­fon­to­sabb, hogy a dié­ta mel­lett rend­sze­res test­moz­gást és egész­sé­ges élet­mó­dot foly­tas­sunk, hogy elér­jük a kívánt ered­ményt. Egy dié­tá­nak hosszú távon is tart­ha­tó­nak kell len­nie, hogy a súly­csök­ke­nés hosszú távon is fenn­ma­rad­jon. A dié­ta mel­lett a leg­több eset­ben rend­sze­res test­moz­gást és egész­sé­ges élet­mó­dot szük­sé­ges foly­tat­ni, hogy elér­jük és meg­tart­suk a kívánt ered­ményt. s kiala­kít­suk a tes­ti és men­tá­lis egész­sé­gün­ket.

Azt is érde­mes meg­em­lí­te­ni, hogy a dié­ták csak akkor lesz­nek iga­zán haté­ko­nyak, ha azo­kat orvos, die­te­ti­kus vagy szak­or­vos fel­ügye­le­te alatt végez­zük, és az ada­go­lás és az étrend össze­ál­lí­tá­sa is a szak­em­ber fel­ada­ta. Azon­ban a leg­fon­to­sabb, hogy a dié­ta mel­lett és után is foly­tas­sunk egész­sé­ges élet­mó­dot, hogy hosszú távon is meg­tart­has­suk a súly­csök­ke­nést és javul­has­son az egész­sé­gi álla­po­tunk.

Kiemelt kép for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!