nap
óra
perc
húsvéti fonott kalács

Add meg min­den­nap­nak a mód­ját! Hús­vé­ti fonott kalács recept

Hirdetés

A hús­vét­nak szá­mos elen­ged­he­tet­len kel­lé­ke van, ilyen pél­dá­ul a hús­vé­ti fonott kalács, amit főtt tojás­sal, son­ká­val, újhagy­má­val lehet a csa­lá­di asz­tal­ra ten­ni. Létez­nek való­di kony­ha­tün­dé­rek, akik való­ban imád­nak min­den per­cet a kony­há­ban töl­te­ni. Ha te ilyen vagy és nem elég­szel meg a bolt­ban vett süte­mé­nyek­kel, akkor kony­há­ra fel és indul­hat a sütés! Győ­rik Krisz­ti­na gasztrob­log­ger írá­sa.

Nagyon sze­re­tek a kony­há­ban kísér­le­tez­ni, süt­ni és főz­ni egy­aránt. Kísér­le­tez­ni a recep­tek­kel. Évek­kel koráb­ban úgy gon­dol­tam meg­osz­tom eze­ket a fotó­kat a közös­sé­gi médi­án. Sze­ren­csé­re sok pozi­tív vissza­jel­zést és kér­dést kap­tam a képek­kel kap­cso­lat­ban. Régi vágyam egy gaszt­ro blog írá­sa, ami most meg­va­ló­sul­ni lát­szik a Wake­Up Maga­zin csa­pa­tá­ban.

Rólam annyit érde­mes tud­ni, hogy sze­re­tem a min­den­na­pok­ba iktat­ha­tó apró luxus dol­go­kat. Úgy­mond meg­ad­ni a dol­gok mód­ját. Pont mint a reg­ge­lek­nek. A hús­vé­ti fonott kalács hús­vét elmúl­tá­val is töké­le­tes éke lehet a reg­ge­lik­nek. Alap­ve­tő­en nagyon sze­re­tem a kelt tész­tá­kat min­den­fé­le ízben, vál­to­zat­ban, sósan és éde­sen is egy­aránt. Imá­dom az élesz­tő és a vaní­li­ás cukor keve­re­dő illa­tát, az álla­ga min­dig egy pihe-puha bár­sony pár­ná­ra emlé­kez­tet, ami­be olyan jó len­ne bele­búj­ni.

Még az ins­ta­gram előt­ti idő­szá­mí­tás­ban elő­for­dult, hogy szin­te min­den nap sütöt­tem kelt kaka­ós csi­gát és azt vit­tem magam­mal a mun­ká­ba. A kez­de­ti folyós-nyú­lós-raga­dó tész­tát hamar sike­rült ehe­tő­re for­máz­ni. Ennek elle­né­re, magam sem tudom pon­to­san elmon­da­ni miért, de fél­ve áll­tam a fonott hús­vé­ti fonott kalács elké­szí­té­sé­nek – annyi­ra, hogy tavaly sütöt­tem elő­ször és utol­já­ra. De idén ez meg­vál­to­zott mert lett egy fér­jem aki­nek annyi­ra ízlik, hogy kenyér helyett hatá­ro­zat­lan ide­ig a fonott kalács lesz reper­to­á­ron reg­ge­len­te, így három nap alatt három­szor kel­lett újra­süt­nöm. 

Hús­vé­ti fonott kalács recept­je

Sze­ren­csé­re egy­sze­rű elké­szí­te­ni, így nem okoz gon­dot min­den­nap meg­lep­ni vele. Elhoz­tam nek­tek a recep­tet is, hát­ha ked­vet csi­nál­tam neked is, hogy meg­süsd a világ leg­egy­sze­rűbb és leg­fi­no­mabb kalá­csát.

Hoz­zá­va­lók a tész­tá­hoz:

 • 140 ml tej,
 • 11 g élesz­tő,
 • 40 g por­cu­kor,
 • 250 g finom­liszt,
 • 1 db tojás,
 • 30 g olvasz­tott vaj,
 • 1 tk. só,
 • 1 cso­mag vaní­li­ás cukor,
 • tete­jé­re ízlés sze­rint jég­cu­kor vagy sze­le­telt man­du­la

A tész­ta elké­szí­té­se:

 1. a lan­gyos tej­ben elke­ver­jük a por­cuk­rot és az élesz­tőt, majd 10 perc­re fél­re­tesszük,
 2. ami­kor fel­fu­tott az élesz­tő, össze­ke­ver­jük a lisz­tet, sót, vaní­li­ás cuk­rot, tojást, az olvasz­tott vajat, az élesz­tős keve­ré­ket és tész­tát gyú­runk belő­le
 3. 30 perc­re fél­re­tesszük pihen­ni
 4. a tész­tá­ból két kb. 60–65 cm rudat for­má­lunk és össze­fon­juk a kalá­csot,
 5. meg­ken­jük a tojás­sal, majd újabb 30 per­cen át keleszt­jük
 6. a máso­dik kelesz­tés után ismét meg­ken­jük tojás­sal, meg­szór­juk a tete­jét és elő­me­le­gí­tett sütő­ben 25–30 per­cen át süt­jük.  

Jó étvá­gyat kívá­nunk! Ha elké­szí­tet­té­tek ne felejt­sé­tek el lefo­tóz­ni és fel­töl­te­ni az ins­ta­gram­ra, ahol jelöl­jé­tek meg a Wake­Up Maga­zin olda­lát, vagy hasz­nál­já­tok a #wake­up­li­fe­is­good hash­ta­get!

A képek a szer­ző tulaj­do­nát kép­zik!

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!