nap
óra
perc
Június 29-én világszerte egyedülálló rendezésben érkezik a Margitszigetre a vígopera irodalom egyik legkedveltebb és legtöbbet játszott darabja, Gioachino Rossini A sevillai borbélya. A mûvet ezúttal Káel Csaba álmodta újra, méghozzá elsõre igencsak meghökkentõnek tûnõ módon: némafilmes környezetbe. Az eredmény önmagáért beszél, a nézõk egy jólesõen megnevettetõ, tökéletes nyáresti elõadásnak lehetnek majd szem- és fültanúi.
Az elõadás a Magyar Állami Operaház és a Margitszigeti Szabadtér Színház közös bemutatója, közremûködik az Operaház Zenekara és Énekkara, vezényel Rajna Martin.

A sevil­lai bor­bély — avagy néma­film­be oltott ope­ra

Idén június 29-én világszerte egyedülálló rendezésben érkezik a Margitszigetre a vígopera irodalom egyik legkedveltebb és legtöbbet játszott darabja, Gioachino Rossini: A sevillai borbély.
Hirdetés

Gio­a­chi­no Ros­si­ni: A sevil­lai bor­bély művét ezút­tal Káel Csa­ba álmod­ta újra, még­hoz­zá első­re igen­csak meg­hök­ken­tő­nek tűnő módon: néma­fil­mes kör­nye­zet­be. Az ered­mény önma­gá­ért beszél, a nézők egy jól­eső­en meg­ne­vet­te­tő, töké­le­tes nyár­es­ti elő­adás­nak lehet­nek majd szem- és fül­ta­núi. A ren­de­ző­vel és a Rosi­nát ala­kí­tó Bal­ga Gab­ri­el­lá­val beszél­get­tünk.

“A sevil­lai bor­bély egy humo­ros, szó­ra­koz­ta­tó tör­té­net, olyan sajá­tos meg­kö­ze­lí­té­se a világ­nak, amely­ben Ros­si­ni szán­dé­ko­san elraj­zol­ja a karak­te­re­ket, fel­na­gyít­va egyes tulaj­don­sá­ga­i­kat. Ebből és a sze­rep­lők talál­ko­zá­sa­i­ból szü­let­nek aztán azok a komi­kus jele­ne­tek, amik sti­li­zál­tan egy néma­film for­ga­tás kulisszái közé helyez­ve még hang­sú­lyo­sab­bá vál­nak” — magya­ráz­ta Káel Csa­ba, a darab ren­de­ző­je, Kos­suth- és Nádasdy Kál­mán-díjas magyar film­ren­de­ző, érde­mes művész, a Müpa vezér­igaz­ga­tó­ja. “A dísz­le­tek között ott van­nak a “for­ga­tás” esz­kö­zei és plusz bájt ad az egész­nek, hogy a kame­ra képét kive­tít­ve lát­hat­ják a nézők. A kora­be­li bur­les­que sze­rű meg­kö­ze­lí­tés­ben szám­ta­lan­szor elő­for­dult, hogy a kame­rá­hoz lépett a szí­nész és ott mutat­ta be tudo­má­nyát. Ezt itt is elég sokat alkal­maz­zuk.”

Mond­ta el az MTI-nek Bal­ga Gab­ri­el­la

A néma­fil­mes kon­cep­ci­ót Ros­si­ni dal­lam ismét­lé­sei is segí­tik, a ren­de­zés pedig igyek­szik zene­i­leg is lepo­rol­ni a darab­ra évszá­za­dok alatt rára­kó­dott elő­adás­be­li tra­dí­ci­ó­kat és ere­de­ti fris­ses­sé­gé­ben meg­mu­tat­ni az ope­rát. A tör­té­net kap egy egé­szen új értel­me­zést, mely által a cse­lek­mény humo­ros pil­la­na­tai mel­lett a két műfaj keve­re­dé­se közöt­ti ellent­mon­dá­sok is fel­erő­söd­nek, pedig a ren­de­ző elmon­dá­sa sze­rint nem­hogy kihí­vást jelen­tett, hanem épp segí­tet­te egy­mást a két stí­lus. “A néma­fil­mek­ben is nagyon fel­erő­sí­tett gesz­tu­so­kat, túl­zott mimi­kát alkal­maz­tak, hiszen még nem iga­zán érez­ték a film­nek azt a sajá­tos lehe­tő­sé­gét, hogy ha köze­li­ben mutat­nak egy szí­nészt akkor nem kell olyan sok játék. A szín­ház­ból jött ez a műfaj, s a vász­non ugyan­úgy túl­ját­szot­ták mint a szín­pa­don. Ha így néz­zük, már­is nem tűnik egy­más­tól annyi­ra távo­li­nak a két stí­lus. Az exp­resszív dísz­let csak hab a tor­tán.”

Ros­si­ni, a höl­gyek ked­ven­ce

Csu­pán tizen­nyolc éves volt, ami­kor Velen­cé­ben bemu­tat­ták egy­fel­vo­ná­sos víg­ope­rá­ját A házas­sá­gi kötelezvény‑t, az olasz nő Algírban‑t pedig huszon­négy nap alatt írta meg és ezzel a művé­vel nevét gyor­san meg­is­mer­ték Euró­pa szer­te. Az ope­ra dia­da­la a höl­gyek sze­mé­ben is meg­nö­vel­te Ros­si­ni nép­sze­rű­sé­gét. Állí­tó­lag egy neves pri­ma­don­na még Luci­en Bona­par­te her­ceg­gel is sza­kí­tott a ked­vé­ért.

Ros­si­ni leg­hí­re­sebb ope­rá­ja A sevil­lai bor­bély lett, melyet saját beval­lá­sa sze­rint mind­össze tizen­há­rom nap alatt írt meg. A művész­nek volt egy süte­mé­nyes üve­ge, ami­ben a zenei ötle­te­ket gyűj­töt­te. Ha volt egy kis sza­bad­ide­je, írt egy nyi­tányt, amit később fel­hasz­nált az ope­rá­i­ban. Hét éven át vezet­te a nápo­lyi San Car­lo ope­ra­há­zat és tíz ope­rát muta­tott be itt és fele­sé­gül vet­te a szín­ház veze­tő éne­kes­nő­jét Isa­bel­la Colbrant. 36 éve­sen vonult vissza, ezután már alig kom­po­nált. Helyet­te később a gaszt­ro­nó­mi­á­nak hódolt.

“Min­dig öröm­mel foga­dom, ha Rosi­na sze­re­pét éne­kel­he­tem. Mind­amel­lett, hogy meg­kí­ván­ja az ala­pos ének­tech­ni­kai tudást, stí­lus­is­me­re­tet, nagyon rugal­mas­nak és ener­gi­kus­nak kell len­ni min­den pil­la­nat­ban. Folya­ma­tos kon­cent­rá­ci­ót, élénk játé­kot igé­nyel. A szó­lam nagy hang­ter­je­de­lem­ben mozog, egyik pil­la­nat­ban a magas­sá­go­kon kell csil­log­ni aztán egy­szer­re a mély­be eresz­ke­dik és duru­zsol­va megy tovább megint fel” — mond­ta a Magyar Álla­mi Ope­ra­ház kama­ra­éne­ke­si cím­mel kitün­te­tett éne­kes­nő­je, Bal­ga Gab­ri­el­la, aki a saját beval­lá­sa sze­rint két pró­ba vagy elő­adás közöt­ti pihe­nő ide­jé­ben gyö­nyö­rű terí­tő­ket hímez, virá­go­kat ápol a fes­tői szép­sé­gű duna­bog­dá­nyi kert­jé­ben, de talán az iga­zi kikap­cso­ló­dást szá­má­ra a roman­ti­kus fil­mek jelen­tik. Hoz­zá­tet­te: “Nagyon sze­ret­tem Káel Csa­bá­val dol­goz­ni, úgy­hogy izga­tot­tan várom már az idei nya­rat, hogy ismét egy sike­res és jó han­gu­la­tú elő­adás­sal aján­dé­koz­zuk meg a Mar­git­szi­ge­ti Sza­bad­té­ri Szín­ház közön­sé­gét.”

A Mar­git­szi­get egy varázs­la­tos hely­szín. Ele­ve rit­ka, hogy ennyi­re a város köze­pén, egy cso­dá­la­tos szi­ge­ten legyen egy sza­bad­té­ri szín­pad, de ahogy a város szí­nei meg a fák zöld­je keve­re­dik körü­löt­te, az egé­szen lebi­lin­cse­lő atmosz­fé­rát köl­csö­nöz min­den pro­duk­ci­ó­nak. Ez a darab ráadá­sul még job­ban is érzi magát itt, mint egy kőszín­ház­ban. Egy iga­zi könnyed, nyár­es­ti elő­adás” — mond­ta vége­ze­tül Káel Csa­ba, aki 2015-ben bemu­ta­tott Gold­mark Károly: Sába király­nő­je ope­ra ren­de­zé­se után most ismét a Mar­git­szi­ge­ten ren­dez. 

For­rás: MTI-OTS

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gáspar Bettina további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!