nap
óra
perc
kovászos uborka, recept

A nyár elma­rad­ha­tat­lan ked­ven­ce, a ková­szos ubor­ka. Pont úgy, ahogy a nagyim csi­nál­ja

A kovászos uborka a nyár egyik ikonikus eleme, amit ráadásul még végtelenül egyszerű is elkészíteni. Ismerd meg a hagyományos, vidéki kovászos uborka titkát!
Hirdetés

Ahogy bekö­szönt a jó idő és a napok egy­re mele­geb­bé vál­nak, nálunk elkez­dő­dik a ková­szos ubor­ka sze­zon. Ez a finom, ropo­gós ínyenc­ség kivá­ló kísé­rő­je lehet a nyá­ri grill par­tik­nak vagy akár egy könnyed vacso­rá­nak is. Gyak­ran mikor elké­szül az első adag, már készít­jük is a követ­ke­zőt, mivel tud­juk, hogy rövid időn belül el fog fogy­ni. Gyu­rovsz­ky Wan­da írá­sa.

Ha nyár, akkor ková­szos ubor­ka

A ková­szos ubor­ka nem­csak a nyár egyik leg­ked­vel­tebb finom­sá­ga, hanem emel­lett egy iga­zi vita­min­bom­ba is. Az elké­szí­té­se pedig nem nehéz, így min­den­ki­nek érde­mes kipró­bál­ni! Az itt talál­ha­tó recept, illet­ve maga a ková­szos ubor­ka készí­té­sé­nek hagyo­má­nya még déd­nagy­ma­mám­tól szár­ma­zik, így ez min­den­kép­pen félt­ve őrzött csa­lá­di kin­csünk, ugyan­is ezt később átvet­te nagy­ma­mám, majd anyu­kám és végül én is, így visszük tovább a csa­lá­di hagyo­mányt. Nálunk ez min­den­kép­pen a nyár elma­rad­ha­tat­lan cse­me­gé­je, így amint bekö­szönt a jó idő, illet­ve, ahogy mon­da­ni szok­ták, “már van ere­je a nap­nak”, az udva­run­kon már biz­tos, hogy min­dig meg­ta­lál­ha­tó 1–2 üveg ubor­ka, amint érle­lő­dik. Ennek a recept­nek a nagy­sze­rű­sé­ge épp az egy­sze­rű­sé­gé­ben rej­lik.

Hoz­zá­va­lók (5 lite­res üveg­hez)

Az egyik nagy­sze­rű a ková­szos ubor­ká­ban, hogy szin­te alig kell hoz­zá vala­mi és azon­nal mennyei cse­me­gét vará­zsol­ha­tunk belő­le a csa­lá­di asz­tal­ra. Néz­zük is:

  • 3 sze­let szá­raz kenyér
  • 5 csa­pott evő­ka­nál só
  • 2 gerezd fok­hagy­ma
  • 1 cso­mag friss kapor (vagy fél cso­mag szá­rí­tott kapor)
  • 2–2,5 kg ubor­ka
  • fél fej vörös­hagy­ma (opci­o­ná­lis)

Ková­szos ubor­ka elké­szí­té­se három lépés­ben

Ezzel a hagyo­má­nyos csa­lá­di recept­tel nem­csak biz­tos a siker, de egy kis idő­uta­zást is jelent a régi idők ízvi­lá­gá­ba, engem min­dig vissza­re­pít a gye­rek­ko­rom nya­ra­i­ba. A saját készí­té­sű cse­me­gék egyéb­ként is egész­sé­ge­sek, ada­lék­anya­gok­tól men­te­sek, ráadá­sul gye­re­kek­kel együtt elké­szít­ve, még az éré­si folya­mat figye­lem­mel kísé­ré­se is érde­kes. Attól pedig egy­ál­ta­lán nem kell tar­ta­ni, hogy nem sike­rül, mert tény­leg bor­zasz­tó­an egy­sze­rű, a siker pedig garan­tált!

1. Elő­ké­szí­tés

Az 5 lite­res üveg aljá­ba tegyünk egy sze­let kenye­ret, majd a fel­ap­rí­tott fok­hagy­mát. (Nálunk jel­lem­ző­en nem kerül bele vörös­hagy­ma, de aki sze­re­ti, azt is fel­ap­rít­va, az aljá­ba érde­mes ten­ni.) Az ubor­ká­kat ala­pos meg­mo­sás után, mind­két végük­nél ellen­té­te­sen vág­juk be, körül­be­lül félig. Hasz­nál­ha­tunk kígyó­ubor­kát vagy für­tös ubor­kát is; ha kígyó­ubor­kát válasz­tunk, érde­mes őket 2–3 rész­re vág­ni.

2. Réte­ge­zés és sózás

Az ubor­ká­kat helyez­zük az üveg­be, majd adjuk hoz­zá az 5 csa­pott evő­ka­nál sót, vagy min­dig annyi evő­ka­nál sót hasz­nálj, ahány lite­res az üveg. Ezután tegyük rá a kap­rot és a mara­dék kenyér­sze­le­te­ket.

3. Víz­zel fel­töl­tés és érle­lés

Tölt­sük meg az üve­get for­ró víz­zel, egé­szen a tete­jé­ig. A for­ró víz segít, hogy hama­rabb meg­in­dul­jon az erje­dés. Zár­juk le az üve­get egy nej­lon­zacs­kó­val, ha kör­nye­zet­ba­rát módon olda­nánk meg, hasz­nál­ha­tunk sütő­pa­pírt, de egy kis tányér­ral is lefed­het­jük a tete­jét az üveg­nek. Fon­tos, hogy ne az üveg saját tete­jé­vel zár­juk le, hiszen az erje­dés elin­du­lá­sá­val a feles­le­ges folya­dék távoz­ni fog.

Helyez­zük meleg, napos hely­re érlel­ni, ám vegyük figye­lem­be, az előbb írta­kat, elő­for­dul­hat, hogy kifo­lyik egy kis folya­dék az üveg­ből. Mi leg­alább 5 napig szok­tuk érlel­ni, de az érle­lé­si idő, idő­já­rás és ízlés sze­rint vál­toz­hat. Vár­juk meg, amíg az ubor­kák sár­gás színt kez­de­nek ölte­ni, ekkor már biz­to­san elké­szül­tek.

Kép forrása: Saját kép, Gyurovszky Wanda
Kép: Wake­Up Maga­zin by Gyu­rovsz­ky Wan­da

Miért jó ková­szos ubor­kát enni?

Azon túl, hogy nagyon finom és iga­zán fris­sí­tő tud len­ni egy meleg nyá­ri napon, szá­mos pozi­tív egész­ség­ügyi hatá­sa is van a ková­szos ubor­ká­nak.

Tele van pro­bi­o­ti­kum­mal

A ková­szos ubor­ka fer­men­tá­ci­ó­val készül, amely során jóté­kony bak­té­ri­u­mok, úgy­ne­ve­zett pro­bi­o­ti­ku­mok kelet­kez­nek. Ezek a pro­bi­o­ti­ku­mok hoz­zá­já­rul­nak az egész­sé­ges bél­fló­ra fenn­tar­tá­sá­hoz, ami javít­ja az emész­tést és erő­sí­ti az immun­rend­szert. Egy kiegyen­sú­lyo­zott bél­fló­ra hoz­zá­já­rul a jobb táp­anyag­fel­szí­vó­dás­hoz és csök­kent­he­ti a gyul­la­dá­so­kat is.

Ala­csony kaló­ria­tar­ta­lom

Azok­nak sem kell lemon­da­nia erről a cse­me­gé­ről, akik dié­táz­nak, hiszen ala­csony kaló­ria­tar­tal­má­nál fog­va, akár esti nas­sol­ni­va­ló­nak is töké­le­tes. Ráadá­sul a ková­szos ubor­ka sok­ol­da­lú­sá­ga lehe­tő­vé teszi, hogy külön­fé­le éte­lek mel­lé, salá­ták­hoz vagy akár önma­gá­ban is fogyaszt­hasd, így min­dig vál­to­za­tos és ízle­tes marad az étren­ded. A saját készí­té­sű ková­szos ubor­ka garan­tál­tan men­tes min­den­fé­le mes­ter­sé­ges tar­tó­sí­tó­szer­től és ada­lék­anyag­tól, így biz­tos lehetsz ben­ne, hogy amit fogyasz­tasz, az tisz­ta és ter­mé­sze­tes.

Gaz­dag vita­mi­nok­ban és ásvá­nyi anya­gok­ban

Az ubor­ka ter­mé­sze­te­sen gaz­dag C‑vitaminban, K‑vitaminban, vala­mint külön­bö­ző ásvá­nyi anya­gok­ban, pél­dá­ul káli­um­ban és mag­né­zi­um­ban. A fer­men­tá­ció során ezek a táp­anya­gok meg­ma­rad­nak, sőt, könnyeb­ben fel­szí­vó­dó for­má­ba kerül­nek, így a szer­ve­zet haté­ko­nyab­ban tud­ja hasz­no­sí­ta­ni őket.

Kiemelt kép for­rá­sa: Uns­plash by Jonat­han Piel­mayer

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gyurovszky Wanda további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!