nap
óra
perc
Kép forrása Value Management Network by Marczinka Mátyás

A nagyi bodza­szörp­jé­nek vará­zsa szer­ve­ze­tünk­re ‑RECEPTTEL

Megvan az az érzés, amikor kilépsz a házból és tavasszal megcsap a bodzavirág elképesztően csodálatos illata? Az illat varázsa mellett most megnézzük egyéb jótékony hatásait és elhozunk egy féltve őrzött családi receptet.
Hirdetés

Ha tavasz, akkor nekem az min­den évben azo­nos a bodza­vi­rág­zá­sá­val és az abból készült iste­ni finom gaszt­ro­nó­mi­ai uta­zás­sal. Gye­rek­ko­rom egyik ked­venc nyá­ri ita­la nagy­ma­mám bodza­szörp­je volt. Egy­faj­ta varázs­szer, ami nem csu­pán a szomj­ol­tás­ra volt hasz­nos,  ugyan­is mel­let­te szá­mos jóté­kony hatás­sal is ren­del­ke­zik.

Nagy­anyá­ink nagy boszor­ká­nyok lehet­tek, ugyan­is töké­le­te­sen képe­sek vol­tak bán­ni a fűsze­rek­kel egész­sé­gük érde­ké­ben. Ennek oka az lehe­tett, hogy akko­ri­ban a köz­tu­dat­ban a min­den­fé­le gyógy­sze­rek helyett még a ter­mé­szet adta kin­cse­ket hasz­nál­ták a kínok és bajok eny­hí­té­sé­re. Manap­ság talán a gyógy­szer­gyá­rak fej­lő­dé­se miatt egy­re job­ban hát­tér­be szo­rul­tak ezek az ősi prak­ti­kák és egy­re keve­seb­bet fogyasz­tunk ezek­ből a gyógy­nö­vé­nyek­ből.

A jó hír, hogy a bodza­szörp szá­mos jóté­kony hatás­sal van szer­ve­ze­tünk­re, fil­lé­rek­ből elké­szít­he­tő és iste­ni finom. Ebben a cikk­ben most min­den­kép­pen meg­osz­tom vele­tek nagy­ma­mám félt­ve őrzött recept­jét, amit még évek­kel ezelőtt osz­tott meg velem.

Úgy gon­do­lom, hogy a házi­lag elké­szí­tett bodza­szörp sok­kal több előnnyel bír, mint a bol­tok­ban meg­vá­sá­rol­ha­tó tár­sa­ik, ugyan­is az ott­hon készí­tett szörp az biz­to­san men­tes lesz a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től és a mes­ter­sé­ges szí­ne­zé­kek­től, így egész­sé­ge­sebb, mint a bol­ti vál­to­za­tok. Ezen­kí­vül a házi­lag elké­szí­tett szörp ízlés sze­rint vari­ál­ha­tó, így min­den­ki meg­ta­lál­hat­ja a ked­vé­re valót.

Néz­zük a bodza­szörp jóté­kony hatá­sa­it

A bodza­vi­rág már évszá­za­dok óta nép­sze­rű a népi gyó­gyá­szat­ban. A bodza jóté­kony hatá­sa­it ma már sze­ren­csé­re a modern kuta­tá­sok is alá­tá­maszt­ják. A bodza­vi­rág gaz­dag C‑vitaminban és anti­oxi­dán­sok­ban, ame­lyek erő­sí­tik az immun­rend­szert és segí­te­nek a meg­fá­zás és inf­lu­en­za elle­ni küz­de­lem­ben. Emel­lett gyul­la­dás­csök­ken­tő hatás­sal is bír, ami eny­hít­he­ti az ízü­le­ti gyul­la­dást, az izom­fáj­dal­mat és még a fej­fá­jás tüne­te­it is. A dié­tá­ban és a méreg­te­le­ní­tés­ben is nagy sze­re­pet játsz­hat ugyan­is vize­let­haj­tó hatás­sal is ren­del­ke­zik, ami segít­het a méreg­anya­gok kiürí­té­sé­ben a szer­ve­zet­ből, és eny­hít­he­ti a duz­za­na­to­kat, vala­mint ser­ken­ti az emész­tést, és eny­hít­he­ti a szék­re­ke­dést. A csúcs­pont­ként pedig segít­het eny­hí­te­ni a lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek, mint a hörg­hu­rut és a nát­ha tüne­te­it.

A bodza­szörp sze­zon­ja most van

A bodza­vi­rág május-júni­us­ban virág­zik, így ez a leg­jobb idő­szak a bodza­szörp elké­szí­té­sé­hez. Nagy­ma­mám kert­jé­ben volt egy bodza­bo­kor, ahol a ház­ból kilép­ve a tava­szi lágy szel­lő által min­dig lehe­tett érez­ni iste­ni finom illa­tát, ami még inkább arra buz­dí­tott, hogy a szer­ve­ze­tem­be jut­tas­sam. A ször­pöt akár szá­rí­tott bodza­vi­rág­ból is el lehet készí­te­ni, de az egé­szen biz­to­san nem lesz olyan finom, mint ha fris­sen sze­dett virá­gok­ból csi­nál­nád.

Ha ked­vet kap­tál a szörp elké­szí­té­sé­hez és éppen nincs ott­hon egy bodza­bok­rod, akkor az ország­ban szá­mos helyen talál­ha­tó­ak bok­rok utak men­tén, ahol begyűjt­hetsz pár nagyobb fejet belő­le. Érde­mes olyan virá­go­kat szed­ned, ame­lye­ket a nap­su­ga­rai jól átitat­tak. Miu­tán leszed­ted a virá­got ügyelj arra, hogy óva­to­san kezeld, hogy a virág­por ne hull­jon ki belő­le. Éppen ezért jó, ha nem mosod meg a virá­go­kat elké­szí­tés előtt, ter­mé­sze­te­sen ha olyan helyen szed­ted, ahol autók jár­nak mel­let­te akkor érde­mes óva­to­san átöb­lí­te­ni őket. A bodza­vi­rá­gok­ban élő rova­rok­tól pedig úgy sza­ba­dul­hatsz meg leg­könnyeb­ben, ha a levá­gott virá­go­kat napos helyen hagyod pihen­ni egy kis ide­ig.

Hogyan és miből készül a bodza­szörp?

Nagy­anyám recept­jét kicsit moder­ni­zál­tam az évti­ze­dek alatt, de az alap­ja még min­dig ugyan­az és az íze pedig hami­sí­tat­lan. Hoz­zá­va­ló­ként öt egy­sze­rű dolog­ra lesz szük­sé­ged:

  • 20–25 bodza­vi­rág ernyő,
  • 2 liter víz,
  • 1,5 kg cukor (ez ter­mé­sze­te­sen más éde­sí­tők­kel is helyet­te­sít­he­tő),
  • 2–3 db lehe­tő­leg bio­cit­rom,
  • 40 g cit­rom­sav.

Ha besze­rez­ted a hoz­zá­va­ló­kat, akkor óva­to­san rázd le a bodzá­ról a szennye­ző­dé­se­ket és a port, de ügyelj rá, hogy a virág­por ne hull­jon ki belő­le, majd kari­kázd fel a meg­mo­sott cit­ro­mo­kat. A víz­ből és a cukor­ból for­ralj egy jó adag szi­ru­pot és a for­ró keve­rék­be tedd bele a cit­ro­mo­kat, cit­rom­sa­vat és a bodza­vi­rá­go­kat. Ezután takard le és hagyd kihűl­ni szo­ba­hő­mér­sék­le­ten 24 órá­ra.

Ezután már csak le kell szűr­nöd és üve­gek­be kell töl­te­ned az elké­szült ször­pöt, ame­lye­ket for­ró víz­ben ste­ri­li­zál­hatsz. A ször­pöt érde­mes hűtő­ben tárol­ni, és víz­zel hígít­va minél előbb elfo­gyasz­ta­ni. Ha sze­ret­néd, hogy a szörp hosszabb ide­ig eláll­jon, akkor tehetsz hoz­zá nát­ri­um-ben­zo­á­tot (1 gramm 10 liter ször­pön­ként), de az kis mér­ték­ben vál­toz­tat a ször­pöd utó­ízén.

Én az utób­bi idő­ben már kok­tél alap­anyag­ként is kísér­le­tez­tem vele a külön­fé­le bol­ti cukor­szi­ru­pok mel­lé úgy­hogy hama­ro­san érke­zem külön­le­ges bodzás recep­tek­kel is. Addig is azt javas­lom, hogy saját ízlé­sed­nek meg­fe­le­lő­en bát­ran kísér­le­tezz a szörp­pel. Tehetsz bele fahé­jat, vaní­li­át, gyöm­bért, de akár men­tá­val is vari­ál­ha­tod.

for­rás: itt, itt és itt, kiemelt kép: Value Manag­ement Net­work: Mar­czin­ka Mátyás

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!