nap
óra
perc
mesterséges intelligencia

A mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia már jelen van a min­den­nap­ja­ink­ban: lehe­tő­sé­gek és kihí­vá­sok

Hirdetés

Az utób­bi évek­ben egy­re töb­bet hal­la­ni a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­ról és annak bár­ki szá­má­ra elér­he­tő lehe­tő­sé­ge­i­ről. Bár ez a faj­ta tech­no­ló­gia még fia­tal, már most lát­ha­tó, hogy milyen hatás­sal lehet az éle­tünk­re. Ebben a cikk­ben átte­kint­jük a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia pozi­tív és nega­tív hatá­sa­it, vala­mint azt, hogyan viszo­nyul­nak hoz­zá az embe­rek.

A mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia (MI) olyan szá­mí­tó­gé­pes rend­sze­rek, ame­lyek képe­sek olyan fel­ada­to­kat elvé­gez­ni, ame­lye­ket eddig csak az embe­ri intel­li­gen­cia tudott. Pél­dá­ul az MI segít­het a diag­nosz­ti­ká­ban, a jár­mű­ve­ze­tés­ben, a gaz­da­sá­gi dön­tés­ho­za­tal­ban, és még sok más terü­le­ten. A MI lehe­tő­sé­get biz­to­sít az auto­ma­ti­zá­lás­ra, ami segít­het csök­ken­te­ni a mun­ka­erő­hi­ányt, növel­ni a ter­me­lé­keny­sé­get és javí­ta­ni a szol­gál­ta­tá­sok minő­sé­gét. Az MI alkal­ma­zá­sa az egész­ség­ügy­ben pél­dá­ul növel­he­ti a diag­nosz­ti­kai pon­tos­sá­got és csök­kent­he­ti a keze­lé­si időt. A jár­mű­ipar­ban pedig a veze­tő nél­kü­li jár­mű­vek segít­het­nek csök­ken­te­ni a bal­ese­tek szá­mát.

Nyil­ván ahogy az embe­rek a tech­no­ló­gi­ák is képe­sek hibáz­ni, de véle­mé­nyem sze­rint, ha a ket­tőt együtt tud­juk alkal­maz­ni, akkor hatal­mas sike­re­ket érhe­tünk el. Nem titok, hogy az elmúlt idő­szak­ban sokat kísér­le­tez­tünk mi is a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­val és annak folya­ma­ként mun­kán­kat is erre épít­jük a jövő­ben. Biz­to­san meg­van min­den­ki­nek az a film­je­le­net, amely­ben a gépek leigáz­zák az embe­ri­sé­get. Nos egy­elő­re itt még nem tar­tunk, de én azon embe­rek közé tar­to­zom, akik izga­tott kíván­csi­ság­gal vár­ják, hogy mikor hoz­za el szá­munk­ra a jövő azt a lehe­tő­sé­get, ami­kor a gépek dol­goz­nak helyet­tünk, nekünk pedig csak hob­bi szin­ten kell mun­ká­val fog­lal­koz­ni.

Ugyan­ak­kor a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia átme­ne­ti­leg jelent­he­ti azt is, hogy sok embe­ri mun­ka helyét fog­lal­ják el a gépek. Leg­alább­is addig, amíg meg nem tanu­lunk együtt élni vele. Az auto­ma­ti­zá­lás miatt ugyan­is sok ember­nek kell új kész­sé­ge­ket sze­rez­ni, hogy alkal­maz­kod­ni tud­jon a vál­to­zó mun­ka­erő­pi­a­ci igé­nyek­hez. De mint min­den, így mi is folya­ma­to­san vál­to­zunk és ha mást nem is taní­tott nekünk az elmúlt három év, azt a követ­kez­te­tést mi magya­rok mind­annyi­an levon­hat­tuk, hogy a jég hátán is meg­élünk és az alkal­maz­ko­dó kész­sé­günk a kör­nye­ze­ti vál­to­zá­sok­hoz maxi­má­lis. Leg­alább­is, ami a mun­kát ille­ti.

Nem hiva­ta­los for­rás­ból szár­ma­zó ada­tok.

Az MI alkal­ma­zá­sa továb­bá adat­vé­del­mi és biz­ton­sá­gi kér­dé­se­ket is fel­vet, vala­mint újabb kihí­vá­so­kat teremt a jog és az eti­ka terü­le­tén is. Nem tud­hat­juk, hogy a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia, mikor milyen ada­tok­hoz képes hoz­zá­fér­ni, de egy­elő­re biz­ton­ság­ban van­nak sze­mé­lyes ada­ta­ink előt­te vagy csak jól tit­kol­ja és való­já­ban már pro­filt alko­tott min­den­ki­ről, vala­mint az embe­rek helyet­te­sí­té­se gépek­kel pedig szin­tén eti­kai kihí­vást jelent­het a cégek veze­tői szá­má­ra.

Az embe­rek reak­ci­ói a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­val kap­cso­lat­ban vál­to­zó­ak. Van, aki izga­tott a lehe­tő­sé­gek­től, amit az MI nyújt, de van­nak, akik fél­nek az auto­ma­ti­zá­lás követ­kez­mé­nye­i­től. A tár­sa­da­lom­nak és a poli­ti­ká­nak meg kell talál­nia a mód­ját, hogy segít­se az embe­re­ket az alkal­maz­ko­dás­ban, és hogy biz­to­sít­sa, hogy az MI hasz­ná­la­tá­ból min­den­ki pro­fi­tál­has­son.

kiemelt kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!