nap
óra
perc
magazin_rita_hajni_főkép

Nagy Haj­nal­ka: A két­ség­be­esés és a világ­vál­ság után jöhet­nek a siker szto­rik

Világválság után jöhetnek a sikersztorik! Túléltünk egy világjárványt. Küzdünk ez energiaárakkal. Túléljük a KATA-törvényt is!
Hirdetés

Egy világ­vál­ság követ­kez­té­ben tör­té­nő vál­to­zás az szám­ta­lan meg­le­pe­tést tar­to­gat magá­ban. Mint az min­den vál­to­zás előtt len­ni szo­kott, az embe­rek nagy része pánik­ba esik. Ebből adó­dó­an kilá­tás­ta­lan­nak gon­dol­nak egy adott hely­ze­tet, ami­re nem lát­nak meg­ol­dást. A Kata­Pult ven­dé­gei vol­tak dr. Ben­ce Rita és Nagy Haj­nal­ka vál­lal­ko­zók, akik kör­be­jár­ták a vál­ság­hely­ze­tet és fel­vá­zol­ták a lehe­tő­sé­ge­ket.

Ha őszin­tén magunk­ba nézünk, akkor sok­szor esünk a körül­mé­nyek áldo­za­tá­nak ahe­lyett, hogy a körül­mé­nye­ket hasz­nál­nánk lehe­tő­ség­ként. Bizony a jelen­le­gi gaz­da­sá­gi hely­zet­ben, amit meg­elő­zött a koro­na­ví­rus, majd a szom­széd­ban kitört hábo­rú foko­zott és a KATA tör­vény­mó­do­sí­tás teté­zett egy­sze­rűbb­nek tűn­het két­ség­be­eset­ten bezár­ni egy üzle­tet mint­sem fel­mér­ni a pia­ci igé­nye­ket és új utak után néz­ni.

A pánik után jön a gon­dol­ko­dás, és én úgy érzem, hogy a páni­kon már túl vagyunk.

Vál­lal­koz­ni tovább­ra is lehet és az együtt­mű­kö­dé­se­ket kell keres­ni, ame­lyet mind­két fél érde­ke­it szol­gál­ják. Bizo­nyos ese­tek­ben jó lépés lehet az is, ha vissza­ad­juk a vál­lal­ko­zói iga­zol­vá­nyun­kat, de dön­té­se­in­ket soha ne pánik­ból hoz­zuk meg. Mielőtt cse­le­ked­nénk érde­mes egy papír­ra fel­ír­ni, hogy milyen lehe­tő­sé­ge­ink van­nak és érde­mes fel­vá­zol­ni több jövő­ké­pet, hogy min­dig legyen mihez nyúl­ni, ha az “A” terv nem jött be.

Nagyon fon­tos, hogy ki, milyen viszony­ban a vál­lal­ko­zá­sá­val.

A mul­ti­na­ci­o­ná­lis cégek­nél min­dig elő­tér­be helye­zik a cég veze­tői a misszi­ó­kat és vízi­ók for­má­já­ban adják át a kol­lé­gák­nak eze­ket az irány­mu­ta­tá­so­kat. Kis­vál­lal­ko­zó­ként most neked kell kitűz­ni a célo­kat és maga­dat kell moti­vál­nod, hogy mit, miért csi­nálsz. Tedd mér­leg­re, hogy mit ad szá­mod­ra a vál­lal­ko­zá­sod. Mi ins­pi­rált annak lét­re­ho­zá­sá­ban és hová fej­leszt­he­ted még.

A célt ne tévesszük szem elől akkor se, ha a körül­mé­nyek nem meg­fe­le­lő­ek.

Haj­nal­ka meg­osz­tot­ta saját tapasz­ta­la­tát, hogyan jutott el a mul­ti vilá­gá­ból az egyé­ni vál­lal­ko­zá­sig. Szám­ta­lan pro­jekt­ben vett részt vál­lal­ko­zó­ként és mun­ka­vál­la­ló­ként egy­aránt a szak­má­já­ban töl­tött hosszú évek alatt. Kiemelt egy iga­zán sze­re­lem­pro­jek­tet, amely­re nagyon büsz­ke, ami nem más, mint a Duba­i­ban meg­ren­de­zett világ­ki­ál­lí­tá­son vég­zett mun­ká­ja, ahol a magyar pavi­lon­nak volt az üze­mel­te­té­si veze­tő­je. Úgy érzi, hogy ezzel a mun­ká­val sike­rült neki a csú­cson abba­hagy­ni és ott hatá­roz­ta el, hogy el kell indul­nia egy másik irány­ba.

Hir­de­tés

Sokan fél­nek a vál­to­zás­tól, fél­nek az isme­ret­len­től és inkább választ­ják a meg­szo­kott kom­for­tos lan­gyos vizet

Elcsé­pelt köz­hely, de az élet­ben egyet­len dolog állan­dó, az pedig nem más, mint a vál­to­zás maga. Ez a vál­to­zás lehet kör­nye­ze­ti, pia­ci, magán­éle­ti vagy bár­mi­lyen más egyéb vál­to­zás, mielőtt meg­hoz­zuk az ezzel kap­cso­la­tos válasz­tá­sun­kat fon­tos saját lel­künk­ben tisz­táz­ni, hogy milyen rövid vagy hosszú­tá­vú hatá­sok­kal kell szá­mol­ni, vala­mint abban milyen kom­for­to­san fog­juk magun­kat érez­ni. Egy világ­vál­ság is hat­hat moti­vá­ci­ó­ként is, hiszen szű­kül­nek a pia­cok, ame­lyek kifej­le­tét jelen­leg még nem lehet lát­ni milyen hatás­sal lesz­nek a gaz­da­ság­ra, de csak azok marad­hat­nak tal­pon, akik szak­má­juk leg­jobb­jai.

Min­den vál­ság és világ­vál­ság az átala­ku­lás­ról szól. Ahe­lyett, hogy azt néz­nék mi, miért rossz, néz­zük meg most milyen lehe­tő­sé­ge­ink van­nak. Egy vál­lal­ko­zás­nál nem az a lényeg, hogy milyen for­má­ban végez­zük tevé­keny­sé­gün­ket. Meg­for­dít­va a lépé­se­ket első­ként ki kell tűz­ni magunk elé, hogy mit sze­ret­nénk és ahhoz kell uta­kat kell keres­ni a meg­va­ló­sí­tás­hoz.

Ren­ge­teg vál­ság és világ­vál­ság volt már a világ­ban és még soha nem volt világ­vé­ge.

A videó a Value Manag­ement Net­work tulaj­do­ná­ban van.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!