nap
óra
perc
server, szerver, tárhelyszolgáltató Kép forrása Canva - Getty Images Pro by Antonio Diaz

A jó hon­lap alap­fel­té­te­le: meg­fe­le­lő tár­hely­szol­gál­ta­tó válasz­tá­sa

Manapság egy vállalkozó életében elengedhetetlen az online jelenlét. Ennek alapja egy honlap, aminek alapja a megfelelő tárhelyszolgáltató.
Hirdetés

Egy vál­lal­ko­zás éle­té­ben ma már elen­ged­he­tet­len a saját hon­lap álta­li online jelen­lét. Koráb­ban már írtunk róla, hogy gyors web­ol­dal­lal, vala­mint meg­fe­le­lő kere­ső­op­ti­ma­li­zá­lás­sal hogyan tudsz még több ügy­fe­let meg­fog­ni, de most az ala­pok alap­ját jár­juk körül, ami nem más, mint a meg­fe­le­lő tár­hely­szol­gál­ta­tó válasz­tá­sa.

A pia­con már szám­ta­lan tár­hely­szol­gál­ta­tó aján­la­ta közül választ­ha­tod ki azt, ame­lyek a vál­lal­ko­zá­sod­hoz iga­zo­dik. Az, hogy milyen igé­nyei lehet­nek a vál­lal­ko­zá­sod­nak szá­mos ténye­ző befo­lyá­sol­ja, eze­ket leg­biz­to­sab­ban egy szak­em­ber tud­ja meg­ál­la­pí­ta­ni. Azon­ban van pár alap dolog, amit min­den­kép­pen érde­mes szem előtt tar­ta­ni, mielőtt kivá­lasz­tod vál­lal­ko­zá­sod tár­hely­szol­gál­ta­tó­ját.

Mi a Value Manag­ement Net­work ügy­nök­sé­gi csa­pa­tá­val már szá­mos hazai és kül­föl­di tár­hely­szol­gál­ta­tót tesz­tel­tünk, vala­mint dol­goz­tunk együtt velük, miköz­ben kezel­tük ügy­fe­le­ink web­áru­há­za­it és hon­lap­ja­it. Ez idő alatt szá­mos pozi­tív és nega­tív tapasz­ta­la­tot sze­rez­tünk, amit most meg­osz­tunk vele­tek.

A tár­hely­szol­gál­ta­tó válasz­tás nem pénz kér­dé­se

Szá­mos szol­gál­ta­tó kínál pár­ezer forin­tért éves díjért meg­osz­tott tár­he­lye­ket, ame­lyek túl szép­nek hang­za­nak ahhoz, hogy iga­zak legye­nek. Nos ez tény­leg így van. A gya­nú­san olcsó tár­he­lyek sok eset­ben meg­bíz­ha­tat­la­nok és insta­bi­lak. Véle­mé­nyem sze­rint ugyan­ez a hely­zet az olyan felü­le­tek­kel is, ahol azt kínál­ják, hogy min­den­fé­le elő­kép­zett­ség nél­kül, sab­lo­nok alap­ján bár­ki könnye­dén elké­szít­he­ti saját web­ol­da­lát. A sab­lo­nok álta­li hon­lap­ké­szí­tés a tapasz­ta­la­tok alap­ján kötött min­tá­kon ala­pul, ame­lyet nem lehet tel­je­sen az ügy­fél arcu­la­tá­hoz és igé­nye­i­re iga­zí­ta­ni. De akkor mennyi­be kerül egy opti­má­lis tár­hely éves díja?

Nos ez nagyon sok min­den­től függ. De egy álta­lá­nos pár oldal­ból álló, sta­bil hon­lap éves tár­hely költ­sé­ge 12–20.000 forint között mozog, ami­hez a válasz­tott .hu vég­ző­dé­sű doma­in 2–3 ezer forin­tos éves díját kell még hoz­zá­ad­ni. A mi eddi­gi tapasz­ta­la­ta­ink alap­ján ebben a kate­gó­ri­á­ban a Sybell Infor­ma­ti­ka nyújt kima­gas­ló tel­je­sít­ményt ügy­fe­lei szá­má­ra, így a lehe­tő leg­nyu­god­tab­ban ajánl­juk szol­gál­ta­tá­sa­i­kat mások­nak.

Tech­ni­kai igé­nyek­nek meg­fe­le­lő tár­hely­szol­gál­ta­tó válasz­tá­sa

Ha min­den­kép­pen saját magad sze­ret­néd kivá­lasz­ta­ni vál­lal­ko­zá­sod tár­he­lyé­nek meg­fe­le­lő szol­gál­ta­tót, akkor min­den­kép­pen végezz lis­tás össze­ha­son­lí­tást, vala­mint ellen­őrizd az ügy­fél­vé­le­mé­nye­ket. A válasz­tás­hoz min­den­kép­pen érde­mes tisz­tá­ban len­ned a vál­lal­ko­zá­sod tech­ni­kai igé­nye­i­vel, ame­lye­ket az online tér­ben sze­ret­nél meg­je­le­ní­te­ni. Gon­do­lunk itt arra, hogy egy­sze­rű bemu­tat­ko­zó oldalt szeretnél‑e, vagy éppen ügy­in­té­zés­hez hasz­nált idő­pont­fog­la­lá­si vagy más rend­sze­rek integ­rá­lá­sát is ter­ve­zed beépí­te­ni. Fon­tos kér­dés még az is, hogy milyen láto­ga­tott­sá­got ter­ve­zel lebo­nyo­lí­ta­ni a web­ol­da­la­don, vala­mint milyen sáv­szé­les­ség­re van szük­sé­ged.

Ha ezek­kel e kér­dé­sek­kel nem vagy tisz­tá­ban, vagy nem értesz a hon­lap­ké­szí­tés­hez, akkor érde­mes olyan szol­gál­ta­tót válasz­ta­ni, aki­nek ügy­fél­szol­gá­la­ta gyors, és fel­ké­szült az ilyen jel­le­gű kér­dé­sek­re is. Ez eset­ben is a Sybell Infor­ma­ti­ka szol­gál­ta­tá­sa­it ajánl­juk, ugyan­is ügy­fél­szol­gá­la­tuk kiemel­ten gyor­san vála­szol­ja meg a beér­ke­ző kér­dé­se­ket. Továb­bá, amennyi­ben hon­lap­ké­szí­tés­sel kap­cso­lat­ban van­nak kér­dé­se­id aján­lom a Value Manag­ement Net­work szol­gál­ta­tá­sát, ahol Goog­le Meet-en keresz­tül egy óra díj­men­tes mar­ke­ting kon­zul­tá­ci­ót biz­to­sí­tunk részed­re.

A jó tár­hely­szol­gál­ta­tó ügyel a biz­ton­ság­ra

Az inter­ne­ten szin­te kivé­tel nél­kül min­den fel­hasz­ná­ló­ra lesel­ked­nek veszé­lyek, és ez alól saj­nos a hon­lap tulaj­do­no­sok sem kivé­te­lek. Kiemel­ten fon­tos, hogy olyan tár­hely­szol­gál­ta­tót válasszunk, aki meg­fe­le­lő­en keze­li ada­ta­in­kat és biz­ton­sá­gos szer­ve­re­ket üze­mel­tet. Ezzel meg­véd­het­jük olda­la­in­kat a kiber­tá­ma­dá­sok­tól, víru­sok­tól és más inter­ne­tes csa­lá­sok­tól.

Ennek egyik sarok­kö­ve, hogy a hasz­nált alkal­ma­zá­sok és prog­ra­mok, mint pél­dá­ul php vagy Word­Press min­dig nap­ra­ké­szek és fris­sek legye­nek. Az elavult rend­sze­rek min­den eset­ben komoly biz­ton­sá­gi koc­ká­zat­tal jár­nak web­ol­da­lunk­ra, vala­mint annak láto­ga­tó­i­ra is.

Összes­sé­gé­ben magad is kivá­laszt­ha­tod a meg­fe­le­lő szol­gál­ta­tót, de érde­mes szak­mai segít­sé­get kér­ned, hogy elke­rül­hesd a későb­bi prob­lé­má­kat.

For­rás: itt és itt, kiemelt kép for­rá­sa: Can­va — Getty Ima­ges Pro by Anto­nio Diaz

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!