nap
óra
perc
digitális minimalizmus

A digi­tá­lis mini­ma­liz­mus: hogyan talál­juk meg az egyen­súlyt a digi­tá­lis és az ana­lóg világ között

Hirdetés

A digi­tá­lis mini­ma­liz­mus mára már elter­jedt élet­stí­lus­sá vált. Cél­ja, hogy a digi­tá­lis tech­no­ló­gi­ák hasz­ná­la­tát mini­má­lis­ra csök­kent­sük min­den­nap­ja­ink­ban. A kép­er­nyők néze­ge­té­se helyett az embe­rek több időt tölt­hes­se­nek a valós embe­ri kap­cso­la­tok fenn­tar­tá­sá­val, és ter­mé­szet­kö­ze­li kikap­cso­ló­dást válassza­nak. No meg per­sze az önma­gunk­ra for­dí­tott minő­sé­gi idő is meg­nő.

Manap­ság a karan­tén idő­szak óta sok időt töl­tünk a digi­tá­lis esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­val, ami káros hatás­sal lehet a men­tá­lis egész­sé­günk­re. Lemor­zso­lód­hat­nak embe­ri kap­cso­la­ta­ink és ezek kihat­nak köz­ér­ze­tünk­re és ezál­tal a bol­dog­sá­gunk­ra. Mint minden­nek a digi­tá­lis fej­lő­dés­nek is meg­van a maga pozi­tív hatá­sa. Az már jó arány, ha csak annyi­ra káros, ami­lyen hasz­nos. Pél­dá­ul ami­kor egy hívás­sal kide­rít­het­jük, hogy mi tör­té­nik a világ másik felén. Sőt! Mi több lát­hat­juk is élő egye­nes­ben. A digi­tá­lis mini­ma­liz­mus ráirá­nyít­ja a figyel­met a digi­tá­lis tech­no­ló­gi­ák hasz­ná­la­tá­nak mér­té­ké­re. Ez segít fel­is­mer­ni majd meg­ta­lál­ni az egyen­súlyt a digi­tá­lis és az ana­lóg világ között.

Fogal­maz­hat­nánk úgy is, hogy las­san olyan­ná vál­nak a tár­sa­dal­mi szo­ká­sa­ink, mint­ha két sze­mé­lyi­sé­günk len­ne. Az egyik ame­lyik az online tér­ben foly­tat kom­mu­ni­ká­ci­ót a máso­dik pedig, ami­kor tel­jes mér­ték­ben el tud­juk hagy­ni azt és ana­lóg éle­tet élünk.

Digi­tá­lis mini­ma­liz­mus nem egyen­lő a detox-al

A digi­tá­lis mini­ma­liz­mus­nak több­fé­le mód­ja van. Az egyik leg­gya­ko­ribb mód­szer, amely­ről már biz­to­san hal­lot­tál Te is az nem más, mint a digi­tá­lis detox, ami­kor az embe­rek egy elő­re meg­ha­tá­ro­zott idő­re lemon­da­nak a digi­tá­lis esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­ról, hogy meg­ta­pasz­tal­has­sák, milyen érzés az élet digi­tá­lis esz­kö­zök nél­kül. Másik lehe­tő­ség az, hogy a fel­hasz­ná­lók meg­ha­tá­roz­zák, hogy melyik alkal­ma­zá­so­kat hasz­nál­ják a leg­gyak­rab­ban, és csök­ken­tik vagy kor­lá­toz­zák azok hasz­ná­la­tát. Jó tipp lehet, hogy az appok­nak hasz­ná­la­tát nap­szak­hoz köt­jük, hogy azo­kat mikor hasz­nál­juk.

A digi­tá­lis mini­ma­liz­mus segít­het meg­ta­lál­ni az egyen­súlyt a digi­tá­lis és az ana­lóg világ között, ezál­tal növel­he­ti a bol­dog­sá­gun­kat, javít­hat­ja az egész­sé­gü­ket és erő­sít­he­ti kap­cso­la­ta­in­kat. Pél­dák lehet­nek rá, mint ami­kor egy csa­lád lemond a tele­ví­zió és tele­fon hasz­ná­la­tá­ról estén­ként, hogy együtt játsz­has­sa­nak, vagy ami­kor vala­ki lemond a közös­sé­gi média hasz­ná­la­tá­ról reg­ge­len­te, hogy nyu­god­tabb és kon­cent­rál­tabb legyen.

Mun­ka­idő meg­ha­tá­ro­zá­sa

A digi­tá­lis mini­ma­liz­mus része lehet, hogy meg­ha­tá­roz­zuk, hogy melyik alkal­ma­zá­so­kat hasz­nál­juk mun­ká­ra és melye­ket a magán­éle­ti kap­cso­lat­tar­tás­ra. Ennél már csak az lehet jobb opció, ha a tele­fon­hasz­ná­lat­nak sza­bunk meg egy idő­in­ter­val­lu­mot, hogy mikor hasz­nál­juk a készü­lé­kün­ket és mikor kap­csol­juk ki azt. Kez­det­ben szu­per lehet, ha csak akkor hagyod el a tele­fon­hasz­ná­la­tot, ami­kor eszel, vagy ami­kor bará­tok­kal talál­ko­zol, hogy maxi­má­lis jelen­lét­tel csak a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra figyelj és jelen legyél az inter­ak­ci­ó­ban. Szu­per lehe­tő­ség lehet még az is, hogy ha vala­ki úgy dönt, hogy csak bizo­nyos napo­kon nézi meg az e‑maileit, hogy ne legyen folya­ma­to­san feszült az ügye­ik miatt.

A digi­tá­lis mini­ma­liz­mus nem jelen­ti azt, hogy tel­je­sen le kell mon­da­ni a digi­tá­lis tech­no­ló­gi­ák­ról, hanem arról szól, hogy meg­ta­lál­juk az egyen­súlyt és a hasz­ná­la­tu­kat mér­ték­le­te­sen alkal­maz­zuk. Segít abban, hogy kon­cent­rál­ni tud­junk a fon­tos dol­gok­ra, és javít­ja az élet­mi­nő­sé­gün­ket.

kiemelt kép for­rá­sa

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!