nap
óra
perc
meghamisított nosztalgia-2

A jóga, mint cso­da­fegy­ver az őszi idő­szak­ban is 9+1 ok, ami­ért azon­nal neki kel­le­ne áll­nod jógáz­ni

Ahhoz, hogy egészségünket megőrizzük kiemelten fontos a testmozgás is. Ehhez a jóga kiváló választás lehet. Olvasd el tippjeinket, hogy miért!
Hirdetés

A jógá­nak világ­szer­te szám­ta­lan jóté­kony hatá­sa ismert, amely miatt mél­tán híres a gya­kor­lók köré­ben. Neve és jelen­té­se ere­de­ti­leg egy szank­sztrit szó­ból szár­ma­zik, ami hoz­zá­adást és egye­sü­lést jelent. Pon­to­sab­ban ener­gia, erő és szép­ség hoz­zá­adá­sa a szel­lem­hez, test­hez és lélek­hez. Fan­tasz­ti­ku­san hang­zik ugye? A jóga való­di lénye­gét úgy tart­ják, hogy az nem más, mint az elme lecsen­de­sí­té­se által elért nyu­ga­lom és önmeg­va­ló­sí­tás.

Az élet­vi­tel­sze­rű­en jógá­zók köré­ben úgy tart­ják, hogy a lel­ki fej­lő­dé­sen túl szám­ta­lan jóté­kony hatást gya­ko­rol ez a moz­gás­faj­ta a tes­tünk­re és egész­sé­günk­re is. A jógá­hoz nincs szük­sé­günk esz­kö­zök­re, így bár­hol és bár­mi­kor neki­kezd­he­tünk jógáz­ni, hogy fizi­kai álló­ké­pes­sé­gün­ket és men­tá­lis tuda­tun­kat javít­suk.

A jóga jóté­kony hatá­sai egész­sé­günk­re

 1. Segít­het a merev izmo­kat rugal­mas­sá ten­ni
  A jóga­gya­kor­la­tok segí­te­nek nyúj­ta­ni az izmo­kat ezál­tal rugal­mas­sá teszi azo­kat.
 2. Javít­hat­ja a vér­ke­rin­gést
  Az ászá­nák gya­kor­lá­sa egy ide­ig elzár­hat­ja a vér­ke­rin­gést, amely elen­ge­dé­se friss vér­hez jut­tat­ja a sejt­je­in­ket.
 3. For­mál­ja a tes­tet
  A jógát akár tes­ted for­má­lá­sá­ra is hasz­nál­ha­tod, hiszen szám­ta­lan gya­kor­lat bein­dít­ja az izza­dást és az alak­for­má­lást.
 4. Segít­het a test­tar­tás javí­tá­sá­ban
  A jóga gya­kor­lá­sa segít­het meg­erő­sí­te­ni a hát­iz­mo­kat, ezál­tal csök­ken­ti a rossz test­tar­tás­ból adó­dó prob­lé­má­kat.
 5. Meg­ta­nít min­ket a helyes lég­zés­re
  A prá­na­já­ma hoz­zá­se­gít­het ben­nün­ket a helyes lég­zés elsa­já­tí­tá­sá­hoz és növel­he­ti tüdőnk kapa­ci­tá­sát.
 6. Meg­nyug­tat­ja gon­do­la­ta­in­kat
  A sza­bá­lyos gya­kor­lás a test­re gya­ko­rolt jóté­kony hatá­sa­in túl segít lecsen­de­sí­te­ni az elmét és medi­ta­tív álla­pot­ba jut­tat.
 7. Elő­ve­zet­he­ti a nyu­godt alvást
  A jóga gya­kor­lá­sa eljut­tat­hat ben­nün­ket egy olyan nyu­godt tudat­ál­la­pot­ba, amely elő­se­gít­he­ti a nyu­godt mély alvást.
 8. Hoz­zá­já­rul az immun­rend­szer erő­sí­té­sé­hez
  A lég­ző­gya­kor­la­tok és a moz­du­lat­so­rok segí­te­nek segít­het­nek meg­erő­sí­te­ni az immun­rend­sze­rün­ket.
 9. Javít­ja a kog­ni­tív folya­ma­to­kat
  A jógán belül a tra­ta­ka egy jóga medi­tá­ci­ós gya­kor­lat, ami össz­pon­to­sí­tást igé­nyel egy pont­ra. Ez segít­het a kog­ni­tív folya­ma­tok­ban.

A jógát segít­sé­gül hív­hat­juk digi­tá­lis detox túl­élé­sé­hez is, hiszen a tele­fo­nunk és más egyéb kütyük nyom­ko­dá­sa helyett egy való­di segít­sé­get, úgy­ne­ve­zett más pót­cse­lek­vést biz­to­sít szá­munk­ra, amellyel könnyeb­bé és elvi­sel­he­tőb­bé tehet­jük min­den­nap­ja­in­kat és gon­do­la­ta­in­kat, tes­tün­ket más módon nyug­tat­hat­juk meg, mint az online világ­gal tör­té­nő leg­árasz­tás.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!