nap
óra
perc
R. Fonyó Barbara Pagonyi Adrienn

5 gye­rek. Fre­elan­cer élet. KATA vál­to­zás.  R. Fonyó Bar­ba­ra szö­veg­men­tor volt a ven­dé­günk

R. Fonyó Barbara szövegmentor volt a WakeUp Talk vendége, aki Pagonyi Adriennel beszélgetett. Körbejárták, hogy milyen gyerek mellett vállalkozást fenntartani.
Hirdetés

A kibe­szÉ­LŐ máso­dik éva­dá­nak negye­dik adá­sá­ban Pago­nyi Adri­enn és R. Fonyó Bar­ba­ra jár­ták körül a női vál­lal­ko­zá­sok sze­re­pét. Kibe­szél­ték továb­bá azt is, hogy milyen az élet öt gyer­mek­kel és hogyan lehet a csa­lád mel­lett kar­ri­ert épí­te­ni.

R. Fonyó Bar­ba­ra kom­mu­ni­ká­ci­ós tanács­adó és szö­veg­men­tor, aki 5 gye­rek mel­lett vál­lal­ko­zó­ként segí­ti ügy­fe­le­it. Elmon­dá­sa sze­rint soha nem volt vál­lal­ko­zói típus. Alkal­ma­zott­ként érez­te jól magát, de meg­szü­let­tek a gye­re­kei, így 18 évet kiha­gyott a mun­ka­erő­pi­a­con. Mint ahogy sokan ő is tapasz­tal­ta, hogy nehe­zen lehet vissza­in­teg­rá­lód­ni a piac­ra, hiszen 18 év kiha­gyás után és 5 gye­rek­kel a mun­kál­ta­tók nehe­zen sza­vaz­nak bizal­maz.

Majd bele­vág­tak egy csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ba. A sza­bad­úszó fog­lal­ko­zás annyi­ra meg­tet­szett nekik, hogy még a KATA vál­to­zá­sok sem tán­to­rí­tot­ták el őket attól, hogy sza­bad­sá­gu­kat fel­ad­ják. De vajon mit jelent sza­ba­don vál­lal­koz­ni ma Magyar­or­szá­gon? Talán min­den­ki­nek tel­je­sen mást. Ahhoz, hogy job­ban meg­is­merd R. Fonyó Bar­ba­ra tör­té­ne­tét, hogyan lehet 5 gye­rek mel­lett sike­res vál­lal­ko­zó­nak len­ni, akkor nézd meg a Wake­Up Talk vide­ó­ját! Ha már You­Tu­be csa­tor­nán­kon jársz, akkor azt java­sol­juk, hogy irat­kozz fel és nyomd meg a kis csen­gőt, hogy érte­sí­tést is kap­hass új vide­ó­ink érke­zé­sé­ről.

Egy vál­lal­ko­zó­nak nagyon sok min­dent kell meg­néz­ni és szem előtt tar­ta­ni, hogy üzle­tük ren­tá­bi­lis legyen. Ilyen a kom­mu­ni­ká­ció. Legyen szó vide­ók­ról, írott tar­tal­mak­ról, sze­mé­lyes kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról. A szö­veg­men­tor azt vall­ja, hogy az írott kom­mu­ni­ká­ció a mai napig nem ment ki a divat­ból.

Sze­ren­csénk­re ezt a cik­ket már a fel­vé­tel után írjuk meg, így elkép­zel­he­tő, hogy ran­dom vessző­zsá­kot hasz­nál­tunk mi is, ami­től olyan sok szó esett a vide­ó­ban. Ha Te is vál­lal­ko­zó vagy és még egy jó tör­té­ne­ted is van, akkor jelent­kezz hoz­zánk ven­dég­nek. Jelent­ke­zé­sed a hello@wakeupmagazin.hu cím­re tudod elkül­de­ni nekünk és kol­lé­gá­ink­nak.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!