nap
óra
perc
zen

20 pozi­tív gon­do­lat a bol­dog éle­tért és kom­men­tár a neve­té­sért

Hirdetés

Szá­mos tanul­mány kimu­tat­ta, hogy a pozi­tív gon­do­la­tok jóté­kony hatás­sal van­nak a min­den­nap­ja­ink­ra, a nega­tí­vak pedig pont ellen­ke­ző­leg. Össze­gyűj­töt­tünk húsz olyan pozi­tív gon­do­la­tot a mai nap­ra, ame­lyek jó irány­ba, elő­re terel­he­tik a min­den­nap­ja­id. A Budd­his­ták sze­rint min­den évben van négy olyan nap, ami­kor a pozi­tív és nega­tív cse­le­ke­de­tek tíz­mil­li­ó­szo­ros erő­vel hat­nak vissza ránk.

Felejtsd ma el a nega­tív gon­do­la­to­kat és igye­kezz pozi­tí­van szem­lél­ni a vilá­got. Biz­to­san már tapasz­tal­tad, hogy ami­kor levert vagy és rossz­ked­ved van egy­sze­rű­en sem­mi nem jön össze. Az a jó hírünk van, hogy ennek az ellen­ke­ző­je is igaz. Ami­kor tele vagy ener­gi­á­val és úgy ébredsz fel, hogy “ma min­den sike­rül”, akkor való­ban olyan lehet, mint­ha az uni­ver­zum is támo­gat­na mind­eb­ben. Még­ha a budd­his­ták­nak nincs is min­den­ben iga­za, ne ma koc­káz­tass!

A pozi­tív gon­do­la­to­kat akár kép­er­nyő­fo­tó­ként is beál­lít­ha­tod a tele­fo­no­don, vagy ki is jegy­ze­tel­he­ted egy papír­ra. A lényeg, hogy min­dig szem előtt legyen a lis­ta, hogy emlé­kezz arra, hogy a gon­do­la­ta­id terem­tik a min­den­nap­ja­i­dat. Ha úgy gon­do­lod, hogy egy pró­bát meg­ér, akkor itt is van a lis­ta:

 1. Én vagyok a gon­do­la­ta­im ura!
  Tisz­tázd magad­ban, hogy a gon­do­la­ta­id te irá­nyí­tod és nem for­dít­va.
 2. Tudom, hogy meg­ka­pom, ami­re vágyom!
  Attól, hogy tudod még meg­könnyít­he­ted az uni­ver­zum fel­ada­tát azzal, hogy meg­te­szel min­den tőled tel­he­tőt a vágya­id eléré­sé­nek érde­ké­ben.
 3. Az élet könnyű! Az élet szép! Min­den jó rám talál.
  Ha hiszel a lehe­tő­sé­gek­ben, azok biz­to­san rád fog­nak talál­ni. Mi van, ha az élet­ben a rossz dol­gok való­já­ban lehet­nek jók?
 4. Több, mint ele­gen­dő időm van.
  Nyil­ván. Mi is min­dig késünk, de ez a mon­dat olyan­kor eszünk­be jut és mant­ra­ként ismé­tel­get­ve való­ban segít­het. Meg hát, nem én érke­zem túl későn, min­den­ki más ért oda túl korán.
 5. Meg tudom ven­ni, van rá pén­zem.
  A bőség még a leg­na­gyobb vál­ság ide­je alatt sem szű­nik meg.
 6. A leg­egy­sze­rűbb dol­gok is öröm­mel töl­te­nek el.
  Mondd csak, mikor cso­dál­koz­tál el raj­ta, hogy milyen gyö­nyö­rű a ter­mé­szet?
 7. Máso­kat is ins­pi­rál a bol­dog­sá­gom.
  Ha te bol­dog vagy, akkor az átra­gad mások­ra is. Ez majd­nem olyan, mint az ásí­tás.
 8. Szí­vem­ből sze­ret és öröm árad.
  Néha nehéz­nek tűnik, de való­já­ban sok­kal könnyebb elér­ni ezt az álla­po­tot mint hin­néd.
 9. Ener­gi­kus és maga­biz­tos vagyok!
  Ha reg­gel olva­sod cik­kün­ket, akkor java­sol­juk igyál egy kávét, tusolj le és utá­na könnyeb­ben fog majd men­ni.
 10. Nap, mint nap cso­dás embe­rek vesz­nek körül!
  Ha még­sem így érez­néd, akkor ide­je vál­ta­ni, vagy lehet most kell meg­ke­res­ned azok­ban az embe­rek­ben azt a cso­dát, amit eddig nem vet­tél ész­re ben­nük.
 11. Min­dig meg­ta­lá­lom a leg­jobb meg­ol­dá­so­kat!
  Ha nem Te, akkor ki más?
 12. Gon­do­la­ta­im tisz­ták és egy­ér­tel­mű­ek!
  Csak hatá­ro­zot­tan! Pont úgy, mint a kilen­ces pont­ban.
 13. Nem isme­rek lehe­tet­lent!
  Elha­tá­roz­tad, hogy mit sze­ret­nél? Akkor nincs az a vad­ál­lat, aki meg­ál­lít­hat­na!
 14. Sze­re­tem magam úgy, ahogy vagyok!
  Min­den­ki csak úgy lehet töké­le­tes, ha elfo­gad­ja saját töké­let­len­sé­ge­it és meg­sze­re­ti úgy magát, ahogy van. Ha ma még sen­ki nem mond­ta vol­na neked, akkor mi mond­juk: MA IS CSODÁLATOS VAGY!
 15. Hálát érzek min­dig, min­den körül­mé­nyek között.
  Kezdd hét­köz­na­pi­nak lát­szó dol­gok­kal. Légy hálás a meleg­ví­z­ért, a kévé­ért, a nap­sü­té­sért, az eső­ért, a keze­i­dért és lába­i­dért.
 16. Nem befo­lyá­sol a múl­tam és jövőm. A jelen­ben élek!
  Ma kija­vít­ha­tod a teg­nap hibá­id és meg­ala­poz­ha­tod a hol­nap lehe­tő­sé­ge­it. Egy pil­la­nat van az élet­ben, hogy cse­le­kedj, az most van!
 17. Elég időt sza­kí­tok magam­ra!
  Ne hagyd magad ter­ro­ri­zál­ni és tedd azt, ami­re tes­ted és lel­ked vágyik. Ha éppen nincs ked­ved bará­ta­id­dal len­ni, mert azt érzed más­ra vágy­nál, akkor mondd le és tölts időt magad­dal! Ha a bará­ta­id meg­ér­tik, ha pedig még­sem… akkor hát tudod nem a bará­ta­id.
 18. Önazo­nos vagyok!
  Mi más is lehet­nél?! Akkor vagy a helye­den, ha már nem akarsz sen­ki­nek meg­fe­lel­ni.
 19. Sza­bad ember vagyok!
  Pont úgy, mint a 13. pont­ban. Sza­bad vagy és bár­mit elér­hetsz. Nem tar­to­zol sen­ki­nek beszá­mo­ló­val az éle­ted min­den per­cé­ről.
 20. Hal­mo­zom a sike­re­ket!
  Ha teszel érte, akkor az előbb- utóbb kifi­ze­tő­dik és sor­ra dől­nek az üzle­tek majd.

Főkép­nek gon­dol­ko­zó budd­his­ta szer­ze­tes fejet keres­tünk, de rej­té­lyes okok miatt olyat nem talál­tunk.

Hir­de­tés

For­rás: kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!